Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi zacieśnić współpracę z regionami i miastami w zakresie zdrowia  

Zdaniem lokalnych i regionalnych przywódców UE powinna odgrywać większą rolę w dziedzinie zdrowia, zacieśnić współpracę z miastami i regionami oraz zreformować rynek leków, aby zapewnić odporność UE na kryzysy zdrowotne.

Przywódcy lokalni i regionalni wyrazili poparcie dla zwiększenia roli Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia oraz dla planów UE mających na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa dostaw leków i sprzętu o krytycznym znaczeniu. Niemniej w szeregu zaleceń przyjętych na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniach 7–9 maja stwierdzono również, że plany UE dotyczące stawienia czoła kryzysom zdrowotnym są zagrożone przez to, że zbyt mało uwagi poświęca się znaczeniu władz lokalnych i regionalnych, które stanowią podstawę systemów opieki zdrowotnej w dwóch trzecich państw UE.

Zalecenia te, o ile zostaną przyjęte przez unijnych prawodawców, zobowiązywałyby agencje UE, takie jak Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, do ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz do wykorzystania pełnego potencjału transgranicznej współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej. Oprócz wspierania tworzenia awaryjnych rezerw produktów medycznych, w ramach wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości na „dysfunkcyjnym” rynku farmaceutycznym nacisk kładzie się na analizę przyczyn niedoborów leków. Jest to problem, który występował jeszcze przed pandemią. KR wzywa również do utworzenia sieci szpitali referencyjnych specjalizujących się w badaniach i leczeniu chorób zakaźnych.

Zalecenia zawarte są w trzech opiniach, z których jedna zawiera ocenę elementów składowych Europejskiej Unii Zdrowia przedstawionych już przez Komisję Europejską, a druga dotyczy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków i unijnej strategii farmaceutycznej.

Roberto Ciambetti (IT/EKR), przewodniczący rady regionu Wenecja Euganejska i sprawozdawca opinii Europejska Unia Zdrowotna: Zwiększenie odporności UE , stwierdził: Władze lokalne i regionalne są w różnym stopniu odpowiedzialne za opiekę zdrowotną w 19 z 27 państw członkowskich, a także pomagają finansować opiekę zdrowotną w wielu z nich. Europejska Unia Zdrowotna, która mogłaby szybko powstrzymać pandemię, nie jest możliwa bez ścisłego zaangażowania tych władz. Potrzebujemy sieci szpitali referencyjnych, większych zdolności produkcyjnych w Europie, dużych zapasów interwencyjnych i lepszych danych, abyśmy wiedzieli, gdzie znajdują się nasze słabe punkty.

Birgitta Sacrédeus (SE/EPL), sprawozdawczyni opinii Europejska strategia farmaceutyczna i wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany mandatu Europejskiej Agencji Leków (EMA) i członkini Rady Regionalnej Dalarna, zauważyła: Z dużym zadowoleniem przyjmujemy zainicjowaną przez Komisję strategię farmaceutyczną skoncentrowaną na pacjencie, aby zapewnić wszystkim pacjentom w całej Europie dostęp do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków, zarówno w normalnych warunkach, jak i podczas kryzysu zdrowotnego. Ponieważ władze lokalne i regionalne często odgrywają kluczową rolę w finansowaniu, ocenie i dostarczaniu leków, a także w zarządzaniu kryzysowym i gotowości na wypadek kryzysu, w naszej opinii podkreśla się potrzebę włączenia ich do współpracy przy opracowywaniu wniosków Komisji w dziedzinie farmacji.

Olgierd Geblewicz (PL/EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego i sprawozdawca opinii Rozporządzenie w sprawie transgranicznych zagrożeń zdrowia i wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) , stwierdził: KR uważa, że regiony powinny być w pełni zaangażowane na szczeblu politycznym w opracowywanie i wdrażanie tych planów. Wzywamy do wprowadzenia skutecznych instrumentów koordynacji między regionami przygranicznymi, w tym regionami położonymi na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, i proponujemy utworzenie międzyregionalnych, transgranicznych grup kontaktowych. Ponadto przedstawiciele KR-u, jako instytucji reprezentującej władze lokalne i regionalne ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, powinni być włączeni w charakterze obserwatorów w pracę zespołów, komitetów i grup zadaniowych powoływanych na poziomie unijnym, zajmujących się stanami zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności w Komitecie Doradczym ds. Stanów Zagrożeń Zdrowia Publicznego.

W innych zaleceniach zawartych w trzech opiniach KR wezwał do tymczasowego poparcia idei utworzenia nowego unijnego urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia i wezwał Komisję Europejską do opracowania bardziej „konkretnych” i „solidnych” propozycji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw leków w oparciu o potrzeby i doświadczenia szczebla lokalnego i regionalnego. Komitet zaapelował również o to, by we wnioskach Komisji podkreślane były obawy związane z bezpieczeństwem danych. W poparciu KR-u dla przeglądu mandatu ECDC podkreśla się potrzebę związanego z tym procesu budowania zdolności – na przykład infrastruktury cyfrowej i telemedycyny – oraz zwracania uwagi na potencjał współpracy międzynarodowej w regionach przygranicznych.

Na sesji plenarnej, która odbyła się w trybie zdalnym, Europejski Komitet Regionów przyjął również opinię Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19 oraz rezolucję w sprawie swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) i zwiększenia produkcji szczepionek . Rezolucja zawiera apel o tymczasowe zawieszenie patentów na leki i technologie medyczne w celu leczenia zakażenia COVID-19 i zapobiegania mu . Zalecenia zawarte w opinii w sprawie wniosków wyciągniętych z kryzysu, opracowanej przez Joke Schauvliege (BE/EPL), posłankę do parlamentu flamandzkiego, dotyczyły również pozamedycznych aspektów kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń regionów wiejskich i peryferyjnych. Opinia ta, o którą zwróciła się Komisja Europejska, będzie stanowić wkład w sprawozdanie przygotowywane przez Komisję Europejską dla Rady Unii Europejskiej, instytucji, w której spotykają się ministrowie państw członkowskich UE w celu przyjęcia przepisów i koordynacji polityk.

W pierwszej edycji dorocznego barometru regionalnego i lokalnego w październiku 2020 r. Europejski Komitet Regionów stwierdził znaczne różnice w świadczeniu opieki zdrowotnej między regionami w UE, a także między regionami w tym samym państwie członkowskim. Badanie przeprowadzone w ramach dorocznego lokalnego i regionalnego barometru wykazało, że Europejczycy w większym stopniu ufają władzom lokalnym i regionalnym niż UE lub swoim rządom krajowym oraz że ich zdaniem przyznanie większego wpływu władzom lokalnym i regionalnym miałoby pozytywny wpływ na zdolność UE do rozwiązywania problemów. Zdrowie jest dziedziną, w której Europejczycy chcieliby, aby władze lokalne i regionalne miały większy wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu UE.

Wprowadzenie

Sprawozdania i badania Europejskiego Komitetu Regionów : Doroczny barometr regionalny i lokalny UE ( pełne sprawozdanie oraz dane na temat wpływu na zdrowie , od października 2020 r.); „Wpływ kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na samorządy lokalne i regionalne w UE” (wspólna ankieta KR-u i OECD, październik 2020 r.); „Ocena oddziaływania terytorialnego: stan miast i regionów w trakcie kryzysu związanego z COVID - 19” (październik 2020 r.); „Reakcja regionalnej polityki zdrowotnej na kryzys związany z COVID-19” (październik 2020 r.); „Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej w regionach europejskich” (październik 2020 r.).

Doświadczenia lokalne : Platforma wymiany KR-u (doświadczenia administracji lokalnych i regionalnych podczas pierwszej fali pandemii); „Odnowienie miast” (sprawozdanie Eurocities zawierające kilkadziesiąt przykładów działań, inicjatyw i projektów miejskich).

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023