Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi zwiększyć swoją zdolność do produkcji leków  

Niewystarczające zdolności produkcyjne, długotrwałe nierówności między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz brak współpracy to główne punkty, na które przywódcy lokalni i regionalni
zwrócili uwagę jako wnioski wyciągnięte z pandemii.

7 maja br. członkowie Europejskiego Komitetu Regionów stwierdzili, że Unia Europejska musi zmniejszyć swoją zależność od producentów spoza jej granic i zachęcali do tego, by produkcja leków o krytycznym znaczeniu i sprzętu ochronnego powróciła do na europejski grunt. Apel o „strategiczną autonomię” to jedno z zaleceń zawartych w opinii Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu COVID - 19 .

W opinii wskazano również, że sposobem na zwiększenie zdolności Unii do zapobiegania kryzysom zdrowotnym, zarządzania nimi i przezwyciężania ich skutków jest ściślejsza współpraca między organami publicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. W zaleceniach zwraca się szczególną uwagę na sytuację regionów wiejskich i wzywa się UE do zwiększenia elastyczności jej budżetu i zasad pomocy państwa oraz do zmniejszenia różnic między społecznościami miejskimi i wiejskimi, w szczególności w zakresie infrastruktury cyfrowej i transportowej. Przywódcy lokalni i regionalni zaapelowali również do UE o większe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie nowych instrumentów UE, takich jak unijne plany naprawy Next Generation EU i mechanizm reagowania na kryzys żywnościowy.

Sprawozdawczyni opinii Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu COVID-19 Joke Schauvliege (BE/EPL), posłanka do parlamentu flamandzkiego – stwierdziła: Opinia powstała po szeroko zakrojonych konsultacjach i przy udziale regionów, społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów z różnych dziedzin. Pokazuje ona, że istnieje duża potrzeba wyciągnięcia poważnych wniosków z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 . Europa musi na przykład zwrócić większą uwagę na intensywną współpracę ze szczeblem regionalnym i lokalnym i włączyć je do stołu dyskusyjnego jako pełnoprawnych partnerów. Debata na temat przyszłości Europy jest również okazją, by zastanowić się nad szerszą wizją Europy, w tym nad kompetencjami UE w dziedzinie zdrowia.

Sekretarz generalna Komisji Europejskiej zwróciła się do KR-u o jego przemyślenia w tej kwestii. Będą one stanowić wkład w sprawozdanie przygotowywane przez Komisję Europejską dla Rady Unii Europejskiej – instytucji, w której spotykają się ministrowie państw członkowskich UE w celu przyjęcia przepisów i koordynacji polityk.

Apel o większe zaangażowanie odzwierciedla długoletnie poparcie KR-u dla współpracy między różnymi szczeblami sprawowania rządów oraz sytuację alarmową w związku z przywróceniem granic w czasie pandemii oraz szczególnym wpływem na regiony przygraniczne. Wyraża jednak również obawę, że reakcja UE na pandemię jest nadmiernie scentralizowana i skoncentrowana na współpracy z władzami krajowymi. Zalecenia zawierają wymóg, by współpraca transgraniczna była częścią wszystkich planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej oraz by utworzono międzyregionalne transgraniczne grupy kontaktowe w celu poprawy komunikacji transgranicznej i współpracy między państwami członkowskimi a regionami przygranicznymi.

Na sesji plenarnej, która odbyła się w trybie online, Europejski Komitet Regionów przyjął również rezolucję w sprawie swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz zwiększenia produkcji szczepionek , zawierającą apel o tymczasowe zwolnienie z patentów, z których korzystają firmy farmaceutyczne. Ponadto Komitet zatwierdził trzy opinie dotyczące rozwoju infrastruktury zdrowotnej i polityki zdrowotnej na szczeblu UE, które przyspieszyłyby wysiłki UE na rzecz osiągnięcia strategicznej autonomii i sprostania kryzysom zdrowotnym. Roberto Ciambetti (IT/EKR), przewodniczący rady regionu Wenecja Euganejska, sporządził opinię w sprawie Europejskiej Unii Zdrowotnej ; Birgitta Sacrédeus (SE/EPL) z Rady Regionalnej Dalarna była odpowiedzialna za opracowanie zaleceń dotyczących strategii farmaceutycznej UE i roli Europejskiej Agencji Leków ; zaś Olgierd Geblewicz (PL/EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego, zaproponował dostosowanie roli Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz transgranicznej opieki zdrowotnej .

W pierwszej edycji dorocznego barometru regionalnego i lokalnego w październiku 2020 r. Europejski Komitet Regionów stwierdził znaczne różnice w świadczeniu opieki zdrowotnej między regionami w UE, a także między regionami w tym samym państwie członkowskim. Badanie przeprowadzone w ramach dorocznego lokalnego i regionalnego barometru wykazało, że Europejczycy w większym stopniu ufają władzom lokalnym i regionalnym niż UE lub swoim rządom krajowym oraz że ich zdaniem przyznanie większego wpływu władzom lokalnym i regionalnym miałoby pozytywny wpływ na zdolność UE do rozwiązywania problemów. Zdrowie jest dziedziną, w której Europejczycy chcieliby, aby władze lokalne i regionalne miały większy wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu UE.

Kontekst

Sprawozdania i badania Europejskiego Komitetu Regionów : Doroczny barometr regionalny i lokalny UE ( pełne sprawozdanie oraz dane na temat wpływu na zdrowie , od października 2020 r.); „Wpływ kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na samorządy lokalne i regionalne w UE” (wspólna ankieta KR-u i OECD, październik 2020 r.); „Ocena oddziaływania terytorialnego: stan miast i regionów w trakcie kryzysu związanego z COVID - 19” (październik 2020 r.); „Reakcja regionalnej polityki zdrowotnej na kryzys związany z COVID-19” (październik 2020 r.); „Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej w regionach europejskich” (październik 2020 r.).

Doświadczenia lokalne : Platforma wymiany KR-u (doświadczenia administracji lokalnych i regionalnych podczas pierwszej fali pandemii); „Odnowienie miast” (sprawozdanie Eurocities zawierające kilkadziesiąt przykładów działań, inicjatyw i projektów miejskich).

Kontakt:

Andrew Gardner

tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023