Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Polityka konkurencji UE nie może ograniczać wsparcia na poziomie lokalnym i regionalnym  

Wpływ unijnej polityki konkurencji na władze lokalne i regionalne był wiodącym tematem opinii przyjętej na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u). Podczas dyskusji z unijną komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager członkowie KR-u zaapelowali o to, by przepisy umożliwiały władzom lokalnym i regionalnym rozwiązywanie lokalnych problemów gospodarczych i społecznych w sposób, który nie byłby uznawany za pomoc państwa.

Polityka konkurencji jest narzędziem UE chroniącym rynek wewnętrzny i konsumentów przed potencjalnym nadużywaniem dominującej pozycji przez przedsiębiorstwa, które w przeciwnym razie mogłyby zawyżać ceny lub narzucać nieuczciwe warunki, co miałoby negatywny wpływ na obywateli oraz lokalną i regionalną gospodarkę. Ogranicza również interwencje państwa, które mogą być problematyczne dla władz lokalnych i regionalnych świadczących usługi publiczne lub wspierających lokalne przedsiębiorstwa i gospodarki.

Decyzje podejmowane w dziedzinie konkurencji, w tym interpretacja prawa podatkowego, wpływają na władze lokalne i regionalne ze względu na fakt, że decyzje te mogą znacząco oddziaływać na warunki panujące na szczeblu lokalnym i regionalnym. Władze lokalne i regionalne są dostawcami usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, co jest ważnym zadaniem z punktu widzenia wspierania Europejczyków w ich codziennym życiu. Należy wspierać miasta i regiony w wykonywaniu tego zadania, w tym w kontekście polityki konkurencji UE – zainicjował dyskusję Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager stwierdziła: Zgadzamy się z KR-em, że jeżeli wydatki publiczne nie wpływają na konkurencję na skalę europejską, to nie ma potrzeby, by interweniowała Komisja Europejska. Naszym zadaniem jest zapewnienie, by rynek europejski pozostawał otwarty i działał w sposób sprawiedliwy. Musimy również zadbać o to, aby obywatele i przedsiębiorcy, którzy mają ciekawe pomysły, nie byli wyłączani z rynku przez przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc państwa. Należy jej udzielać wyłącznie wtedy, gdy realizacja danego projektu w warunkach rynkowych nie jest możliwa. Jesteśmy zadowoleni z dzisiejszej wymiany zdań z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych obejmującej również wykaz obszarów, nad którymi nadal musimy pracować.

W opinii KR-u podkreślono pozytywny wpływ europejskiej polityki konkurencji na obywateli i przedsiębiorstwa, jako że poszerza ona wybór, jakim dysponują obywatele, i zachęca do innowacji, a także wyrażono uznanie dla Komisji Europejskiej za zajęcie się kwestią blokowania geograficznego i handlu elektronicznego, z korzyścią dla europejskich konsumentów.

Jednakże Michael Murphy (IE/EPL), członek Rady Hrabstwa Tipperary w Irlandii i sprawozdawca opinii KR-u, stwierdził, że potrzebne jest zrównoważone podejście w zakresie egzekwowania reguł konkurencji z uwzględnieniem różnic w położeniu geograficznym oraz sytuacji społecznej i kulturowej. Potrzebujemy dalszych uproszczeń w stosowaniu zasad pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), tak aby władze lokalne i regionalne jako podmioty świadczące usługi mogły reagować na lokalne wyzwania gospodarcze, zwłaszcza w regionach peryferyjnych, w których rynek nie zawsze jest najlepszym sposobem świadczenia usług, a także pomagać obywatelom w trudniejszej sytuacji, małym przedsiębiorstwom walczącym o przetrwanie i osobom gromadzącym oszczędności.

W opinii podkreśla się także potrzebę zapewnienia uczciwej konkurencji, a także przejrzystości cen w łańcuchu dostaw żywności, aby chronić europejskich rolników. W odniesieniu do przyszłych wyzwań, KR zaleca większą elastyczność w zakresie zasad pomocy państwa, co umożliwi władzom lokalnym i regionalnym bardziej proaktywnie pomagać europejskim przedsiębiorstwom radzić sobie z niepewnością gospodarczą związaną z brexitem, przy czym pomoc ta nie byłaby uznawana za pomoc państwa.

W ten sam dzień przyjęta została również opinia W kierunku europejskiego programu mieszkalnictwa dotycząca mieszkalnictwa socjalnego i przygotowana przez Hichama Imane (BE/PES), radnego miasta Charleroi w Belgii. Zdaniem sprawozdawcy polityka konkurencji nie powinna ograniczać mieszkalnictwa socjalnego do osób najbiedniejszych lub grup społecznych znajdujących się w mniej korzystnej sytuacji. W ramach planowania, realizacji i finansowania mieszkalnictwa socjalnego władze lokalne i regionalne powinny mieć możliwość pomagania również osobom mieszkającym w lokalach niespełniających norm, przeludnionych lub zmuszonym do przeznaczania większości swoich dochodów na godne warunki mieszkaniowe.

Opinie KR-u w sprawie konkurencji:

Opinia: W kierunku europejskiego programu mieszkalnictwa

Opinia: Pomoc państwa i usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (komunikat prasowy)

• Opinia: Zmiana dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (komunikat prasowy)

Kontakt:
Carmen Schmidle
tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu