Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE występują w roli głównej podczas Zielonego Tygodnia 2019  
Członek KR-u Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, gospodarzem oficjalnego otwarcia ‎ Zielonego Tygodnia 2019 w Warszawie

Zielony Tydzień , największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce ochrony środowiska w Europie, rozpoczął się w Warszawie, zaś gospodarzem wielkiego otwarcia był Adam Struzik (PL/EPL). W tym roku w centrum uwagi znajduje się realizacja działań na rzecz ochrony środowiska. Miasta i regiony, które są w dużej mierze odpowiedzialne za wdrażanie polityki ochrony środowiska w Europie, zabiorą głos, aby wyrazić ubolewanie z powodu utrzymujących się niedociągnięć w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ale także, aby pokazać, jak wygląda udane wdrażanie. Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz dokona podsumowania osiągnięć i wyzwań w zakresie ochrony środowiska przed sesją zamykającą Zielony Tydzień 2019 , która odbędzie się w Brukseli w dniu 17 maja .

Obecnie polityka w dziedzinie środowiska naturalnego jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej. W Europie znajduje się największa na świecie skoordynowana sieć obszarów chronionych, która w dużym stopniu przyczyniła się do ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk, odbudowy ekosystemów i osiągnięcia bardziej zrównoważonego rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa. Jednak kapitał naturalny ulega degradacji: zanieczyszczenie powietrza w ogromnym stopniu wpływa na zdrowie obywateli, podczas gdy jedna trzecia gruntów w UE cierpi z powodu deficytu wody, a niedobór wody jest problemem w wielu państwach członkowskich.

W tym roku w ramach Zielonego Tygodnia zwraca się uwagę na proces wdrażania zasad ochrony środowiska. Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz i kilku członków Europejskiego Komitetu Regionów zabierze głos, by podzielić się swoimi doświadczeniami i obawami.

Adam Struzik (PL/EPL) , marszałek województwa mazowieckiego, był gospodarzem uroczystej ceremonii otwarcia Zielonego Tygodnia 2019 w dniu 13 maja w Warszawie. Marszałek Struzik powiedział: „Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni pogorszeniem się różnorodności biologicznej i negatywnym wpływem zmiany klimatu na środowisko. Jako że problem ma wymiar globalny, musimy wspólnie zapewnić lepszą ochronę środowiska w każdym zakątku planety. Jednak jako przywódcy lokalni i regionalni musimy działać indywidualnie, aby zagwarantować skuteczne wdrażanie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska na naszych terytoriach, tak aby zapewnić naszym obywatelom możliwie najzdrowsze środowisko ”.

Roby Biwer (LU/PES) , radny gminy Bettembourg, zabrał głos w Warszawie jako sprawozdawca KR-u w sprawie różnorodności biologicznej . Sprawozdawca Roby Biwer zauważył: „ Różnorodność biologiczną należy postrzegać jako fundament naszego zdrowia i dobrostanu . Jest podstawą funkcjonowania ekosystemów, od których jesteśmy zależni; a skoro stanowi środowisko, w którym żyjemy, musimy ją chronić, ucząc się żyć w harmonii z naszymi ekosystemami”. Pomimo wyzwań związanych z wdrażaniem prawa ochrony środowiska my, władze lokalne i regionalne, nadal odgrywamy wiodącą rolę w polityce ochrony środowiska. W związku z tym jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz bardziej efektywnego i skutecznego przestrzegania prawa ochrony środowiska naturalnego w naszych społecznościach .”

W dniu 15 maja KR będzie gospodarzem ceremonii wręczenia nagród w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w Brukseli z udziałem członka jury André Van de Nadorta (NL/PES) , burmistrza gminy Weststellingwerf oraz sprawozdawcy opinii KR-u w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym .

Europejski Komitet Regionów przyjął ostatnio opinię „ W kierunku 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska ”. Sprawozdawca opinii Cor Lamers (NL/EPL) , burmistrz Schiedam i przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w KR-ze, przedstawi swoje główne propozycje w dniu 16 maja podczas wydarzenia w ramach Zielonego Tygodnia na temat „ Przyszłość polityki ochrony środowiska – lepsza integracja i wdrażanie na szczeblu lokalnym i regionalnym. ”. Kliknij tutaj , aby zapoznać się z podsumowaniem propozycji KR-u dotyczących przyszłego programu działań w zakresie środowiska.

W kwietniu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała zestaw sprawozdań na temat stanu wdrażania przepisów w zakresie ochrony środowiska w Europie. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska i obejmuje przegląd postępów każdego państwa członkowskiego we wdrażaniu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, wskazuje ich główne niedociągnięcia i zaleca działania priorytetowe .

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :