Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Unijne miasta i regiony wzywają do stworzenia pełnoprawnej europejskiej elektronicznej dokumentacji medycznej  
Europejski Komitet Regionów jednomyślnie przyjął opinię przewodniczącego regionu Murcja Fernanda Lópeza Mirasa w sprawie cyfryzacji sektora zdrowia w Europie.

Cyfryzacja systemów opieki zdrowotnej może zapewnić oszczędność zasobów i skuteczność, a jednocześnie poprawić jakość opieki i zindywidualizowanej pomocy świadczonej pacjentom. W ostatnich dziesięcioleciach następowało szybkie i stałe wydłużanie się średniego trwania życia w całej UE, ale od 2011 r. uległo ono znaczącemu spowolnieniu. Lepsze zapobieganie chorobom i skuteczniejsza opieka zdrowotna pozwoliłyby uniknąć 1,2 mln przedwczesnych zgonów odnotowywanych co roku w UE ( KE ). Państwa członkowskie UE wydają średnio 8,3 % swojego PKB na opiekę zdrowotną ( Eurostat ).

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów jednomyślnie przyjęli opinię w sprawie cyfryzacji sektora zdrowia . Stanowi ona wkład do komunikatu Komisji z kwietnia 2018 r. w sprawie umożliwienia transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa.

Fernando López Miras (ES/EPL) , sprawozdawca opinii i przewodniczący regionu Murcja, oznajmił: „Cyfrowa transformacja systemów opieki zdrowotnej w Europie ma pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju skuteczniejszych modeli ochrony zdrowia pozwalających lepiej świadczyć zindywidualizowaną pomoc i zapobiegać chorobom. Jednak aby tak się stało, musimy zapewnić ochronę danych, bez której nie zdołamy osiągnąć postępu w cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy nowe zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące stworzenia zabezpieczonego europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Nasza propozycja idzie jednak jeszcze dalej – wzywamy do opracowania pełnoprawnej europejskiej elektronicznej kartoteki medycznej”.

Obserwujemy w Europie coraz większą liczbę chorób przewlekłych i współistniejących, co powoduje wzrost kosztów i zapotrzebowania na środki w państwach członkowskich UE.

Wydają one średnio 8,3 % swojego PKB na opiekę zdrowotną. Największy wskaźnik wydatków w tej dziedzinie w stosunku do PKB mają Niemcy (11,2 %), Szwecja (11 %) i Francja (11 %). Natomiast w Polsce, Luksemburgu i na Łotwie wydatki na opiekę zdrowotną stanowiły mniej niż 6,5 % PKB, przy czym najniższy wskaźnik odnotowano w Rumunii – 5 % ( Eurostat ).

Rozwiązania cyfrowe w dziedzinie zdrowia przyczyniają się do skrócenia czasu konsultacji medycznych i ułatwiają wielodyscyplinarną koordynację leczenia pacjentów.

Cyfryzacja opieki zdrowotnej będzie miała szczególne znaczenie dla rozwiązania problemu izolacji i poprawy indywidualnej pomocy świadczonej obywatelom mieszkającym na obszarach wiejskich, regionach oddalonych, wyspach i na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia.

KR przypomniał, że w elektronicznych systemach dokumentacji medycznej w całej UE nadal stosowane są wzajemnie niekompatybilne formaty i standardy.

Komitet zwraca się do Komisji Europejskiej o propagowanie nowych modeli zwrotu kosztów związanych z wprowadzaniem innowacji cyfrowych, ukierunkowanych na przykład na płatność za uzyskane w leczeniu wyniki, aby wspierać wprowadzanie modeli biznesowych stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w obszarze e-zdrowia i m-zdrowia, które oferują wysokiej jakości usługi wspomagane technologią cyfrową.

Unijne miasta i regiony wzywają państwa członkowskie, by unikały lokalizacji usług, ponieważ nie zawsze są one bardziej bezpieczne, a także do promowania międzynarodowych i otwartych standardów, by uniknąć rozwiązań prowadzących do zależności od konkretnego świadczeniodawcy.

Lokalni przywódcy uważają, że konieczne jest powiązanie podaży z popytem i sprzyjanie procesom współtworzenia rozwiązań cyfrowych.

Członkowie apelują do Komisji o ocenę możliwości przyznania niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego badaniom genetycznym przeprowadzanym na europejskich obywatelach za ich zgodą i ze względów klinicznych. Umożliwi to wykorzystywanie tych informacji w celach profilaktycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

KR wzywa do ustanowienia unijnego systemu akredytacji, certyfikacji i zatwierdzania nowych aplikacji i urządzeń dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, by można było określić, które z nich są rzeczywiście uważane za przydatne lub które mogą być przepisywane nawet przez pracownika służby zdrowia. Ograniczyłoby to biurokrację, gdyż rozwiązania przyjęte w jednym państwie członkowskim można by łatwo wprowadzać do obrotu w innym kraju.

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast , który odbędzie się w dniach 14-15 marca w Bukareszcie, zgromadzi ponad 500 europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych przywódców ze wszystkich państw członkowskich UE w celu omówienia wkładu samorządów lokalnych i regionalnych w przyszłość Europy. Szczyt, który odbędzie się pod hasłem „(Re) New EUrope” dwa tygodnie przed spodziewanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 29 marca i dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, będzie największym tegorocznym zgromadzeniem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionów i innych wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Unii w tym roku.

Wydarzenie zgromadzi również 100 młodych polityków lokalnych i regionalnych, którzy aktywnie włączą się w debatę na temat przyszłości Europy. Przy tej okazji Komitet oficjalnie uruchomi swoją inicjatywę dotyczącą nowej sieci regionalnych centrów (#RegHub) z udziałem przedstawicieli 20 uczestniczących w niej regionów.

Jeśli pragną Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rumuńskiej prezydencji UE służącej akredytacji mediów (ostateczny termin: 1 marca). Zwracamy uwagę, że tylko zarejestrowani dziennikarze będą mogli uzyskać akredytację na udział w wydarzeniu.

Kontekst

Kwiecień 2018 r. – Komunikat w sprawie umożliwienia transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa .

Listopad 2018 r. – komunikat prasowy – Stan zdrowia w UE: lepsza ochrona i skuteczniejsza profilaktyka pomagają żyć dłużej i zdrowiej.

Eurostat – Dane statystyczne dotyczące wydatków na opiekę zdrowotną w UE (dane pobrane w marcu 2018 r.).

6 lutego 2019 r. – Komunikat prasowy –Komisja ułatwia obywatelom bezpieczny dostęp ponad granicami do danych dotyczących zdrowia.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023