Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Unijne miasta i regiony wzywają do stworzenia pełnoprawnej europejskiej elektronicznej dokumentacji medycznej  
Europejski Komitet Regionów jednomyślnie przyjął opinię przewodniczącego regionu Murcja Fernanda Lópeza Mirasa w sprawie cyfryzacji sektora zdrowia w Europie.

Cyfryzacja systemów opieki zdrowotnej może zapewnić oszczędność zasobów i skuteczność, a jednocześnie poprawić jakość opieki i zindywidualizowanej pomocy świadczonej pacjentom. W ostatnich dziesięcioleciach następowało szybkie i stałe wydłużanie się średniego trwania życia w całej UE, ale od 2011 r. uległo ono znaczącemu spowolnieniu. Lepsze zapobieganie chorobom i skuteczniejsza opieka zdrowotna pozwoliłyby uniknąć 1,2 mln przedwczesnych zgonów odnotowywanych co roku w UE ( KE ). Państwa członkowskie UE wydają średnio 8,3 % swojego PKB na opiekę zdrowotną ( Eurostat ).

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów jednomyślnie przyjęli opinię w sprawie cyfryzacji sektora zdrowia . Stanowi ona wkład do komunikatu Komisji z kwietnia 2018 r. w sprawie umożliwienia transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa.

Fernando López Miras (ES/EPL) , sprawozdawca opinii i przewodniczący regionu Murcja, oznajmił: „Cyfrowa transformacja systemów opieki zdrowotnej w Europie ma pierwszorzędne znaczenie dla rozwoju skuteczniejszych modeli ochrony zdrowia pozwalających lepiej świadczyć zindywidualizowaną pomoc i zapobiegać chorobom. Jednak aby tak się stało, musimy zapewnić ochronę danych, bez której nie zdołamy osiągnąć postępu w cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy nowe zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące stworzenia zabezpieczonego europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Nasza propozycja idzie jednak jeszcze dalej – wzywamy do opracowania pełnoprawnej europejskiej elektronicznej kartoteki medycznej”.

Obserwujemy w Europie coraz większą liczbę chorób przewlekłych i współistniejących, co powoduje wzrost kosztów i zapotrzebowania na środki w państwach członkowskich UE.

Wydają one średnio 8,3 % swojego PKB na opiekę zdrowotną. Największy wskaźnik wydatków w tej dziedzinie w stosunku do PKB mają Niemcy (11,2 %), Szwecja (11 %) i Francja (11 %). Natomiast w Polsce, Luksemburgu i na Łotwie wydatki na opiekę zdrowotną stanowiły mniej niż 6,5 % PKB, przy czym najniższy wskaźnik odnotowano w Rumunii – 5 % ( Eurostat ).

Rozwiązania cyfrowe w dziedzinie zdrowia przyczyniają się do skrócenia czasu konsultacji medycznych i ułatwiają wielodyscyplinarną koordynację leczenia pacjentów.

Cyfryzacja opieki zdrowotnej będzie miała szczególne znaczenie dla rozwiązania problemu izolacji i poprawy indywidualnej pomocy świadczonej obywatelom mieszkającym na obszarach wiejskich, regionach oddalonych, wyspach i na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia.

KR przypomniał, że w elektronicznych systemach dokumentacji medycznej w całej UE nadal stosowane są wzajemnie niekompatybilne formaty i standardy.

Komitet zwraca się do Komisji Europejskiej o propagowanie nowych modeli zwrotu kosztów związanych z wprowadzaniem innowacji cyfrowych, ukierunkowanych na przykład na płatność za uzyskane w leczeniu wyniki, aby wspierać wprowadzanie modeli biznesowych stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w obszarze e-zdrowia i m-zdrowia, które oferują wysokiej jakości usługi wspomagane technologią cyfrową.

Unijne miasta i regiony wzywają państwa członkowskie, by unikały lokalizacji usług, ponieważ nie zawsze są one bardziej bezpieczne, a także do promowania międzynarodowych i otwartych standardów, by uniknąć rozwiązań prowadzących do zależności od konkretnego świadczeniodawcy.

Lokalni przywódcy uważają, że konieczne jest powiązanie podaży z popytem i sprzyjanie procesom współtworzenia rozwiązań cyfrowych.

Członkowie apelują do Komisji o ocenę możliwości przyznania niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego badaniom genetycznym przeprowadzanym na europejskich obywatelach za ich zgodą i ze względów klinicznych. Umożliwi to wykorzystywanie tych informacji w celach profilaktycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

KR wzywa do ustanowienia unijnego systemu akredytacji, certyfikacji i zatwierdzania nowych aplikacji i urządzeń dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, by można było określić, które z nich są rzeczywiście uważane za przydatne lub które mogą być przepisywane nawet przez pracownika służby zdrowia. Ograniczyłoby to biurokrację, gdyż rozwiązania przyjęte w jednym państwie członkowskim można by łatwo wprowadzać do obrotu w innym kraju.

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast , który odbędzie się w dniach 14-15 marca w Bukareszcie, zgromadzi ponad 500 europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych przywódców ze wszystkich państw członkowskich UE w celu omówienia wkładu samorządów lokalnych i regionalnych w przyszłość Europy. Szczyt, który odbędzie się pod hasłem „(Re) New EUrope” dwa tygodnie przed spodziewanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 29 marca i dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, będzie największym tegorocznym zgromadzeniem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionów i innych wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Unii w tym roku.

Wydarzenie zgromadzi również 100 młodych polityków lokalnych i regionalnych, którzy aktywnie włączą się w debatę na temat przyszłości Europy. Przy tej okazji Komitet oficjalnie uruchomi swoją inicjatywę dotyczącą nowej sieci regionalnych centrów (#RegHub) z udziałem przedstawicieli 20 uczestniczących w niej regionów.

Jeśli pragną Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rumuńskiej prezydencji UE służącej akredytacji mediów (ostateczny termin: 1 marca). Zwracamy uwagę, że tylko zarejestrowani dziennikarze będą mogli uzyskać akredytację na udział w wydarzeniu.

Kontekst

Kwiecień 2018 r. – Komunikat w sprawie umożliwienia transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa .

Listopad 2018 r. – komunikat prasowy – Stan zdrowia w UE: lepsza ochrona i skuteczniejsza profilaktyka pomagają żyć dłużej i zdrowiej.

Eurostat – Dane statystyczne dotyczące wydatków na opiekę zdrowotną w UE (dane pobrane w marcu 2018 r.).

6 lutego 2019 r. – Komunikat prasowy –Komisja ułatwia obywatelom bezpieczny dostęp ponad granicami do danych dotyczących zdrowia.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij: