Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Budżet unijny: zmniejszenie środków na politykę spójności osłabi zobowiązania UE dotyczące postępu społecznego  

Rok po proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych pozostaje kluczowe pytanie, jak spełnić obietnice poczynione przez szefów państw i rządów na Szczycie Społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Podczas międzyinstytucjonalnej konferencji zorganizowanej w poniedziałek przez Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawiciele regionów i miast zwrócili uwagę komisarz Marianne Thyssen, że polityka spójności musi nadal wspierać wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych przy aktywnym udziale władz lokalnych i regionalnych.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: „UE musi nieustannie dążyć do wzmocnienia pozycji obywateli poprzez tworzenie godnych miejsc pracy i ochronę zdrowia, a jednocześnie dopilnować, by nikt nie został pominięty. Europejski filar praw socjalnych umieścił ochronę socjalną i włączenie społeczne w centrum programu unijnego, lecz zrealizowanie tych zobowiązań wymaga wspólnego zaangażowania na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ambitnego budżetu UE i silnej polityki spójności po roku 2020. Regiony i miasta są gotowe do odnowienia Europy, ale zmniejszenie lub scentralizowanie funduszy UE – zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego – zmusi nas do ograniczenia naszych ambicji”.

Marianne Thyssen , komisarz europejska do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: „Nasza polityka jest być może lokalna, lecz wyzwania, przed jakimi stoimy, mają zasięg europejski a nawet globalny. Komitet Regionów jest tu doskonałym przykładem: pomaga nam myśleć w skali kontynentu, lecz działa lokalnie. To samo dotyczy Europejskiego filaru praw socjalnych. Zajmuje się on problemami całego kontynentu poprzez działania nie tylko na szczeblu europejskim, ale również na krajowym, regionalnym i lokalnym”.

EKES jest zdania, że prawa socjalne powinny być traktowane na równi z prawami gospodarczymi. Wezwał więc do wprowadzenia do traktatów rozdziału dotyczącego postępu społecznego oraz ustanowienia wiążących celów społecznych dla poszczególnych państw członkowskich. Uważa również, że tabela wskaźników, na której opiera się Europejski filar praw socjalnych, powinna obejmować dane terytorialne w celu uwzględnienia dysproporcji regionalnych. Regiony i miasta domagają się również szerokiej mobilizacji na rzecz umiejętności i kształcenia w celu zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki oraz lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy.

José Ignacio Ceniceros (ES/EPL), przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) w KR-ze i premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja, stwierdził: „Dysproporcje społeczne i gospodarcze między regionami europejskimi i w samych regionach wywołują poważne zmiany demograficzne, prowadzą do drenażu mózgów, nasilają imigrację i populizm. Przy odpowiednim finansowaniu i silnej woli politycznej Europejski filar praw socjalnych może stanowić broń przeciwko nierówności i wykluczaniu oraz zapewnić mniej uprzywilejowanym osobom niezbędne szkolenia i umiejętności, aby mogły one poruszać się na konkurencyjnym rynku pracy i stać się aktywnymi i produktywnymi członkami swoich społeczności”.

Heinz-Joachim Höfer (DE/PES), burmistrz Altenkirchen i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych, powiedział: „Aby zasady Filaru stały się rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków, potrzebujemy większego poziomu ambicji i szybkich działań ze strony Komisji Europejskiej. Nadal czekamy na europejską strategię na rzecz przystępnych cenowo mieszkań, europejski plan na rzecz walki z ubóstwem w celu zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także na odpowiednie środki ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych. Jest to tym bardziej niepokojące, że cięcia budżetowe przewidziane na lata 2021–2027, np. w wypadku Europejskiego Funduszu Społecznego, utrudnią pomyślną realizację Filaru zwłaszcza w regionach pozostających w tyle”.

Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego Maria João Rodrigues (PT/S&D) podkreśliła także fakt, że „kolejny budżet UE powinien wywiązać się z obietnic poczynionych w Göteborgu, a mianowicie zbudowania sprawiedliwszej Europy i wzmocnienia społecznego wymiaru UE przed wyborami europejskimi w 2019 r. Władze lokalne i regionalne powinny być odpowiednio zaangażowane w przygotowanie i realizację kolejnych programów budżetowych. Ich szczególna znajomość lokalnych i regionalnych potrzeb czyni z nich cennych partnerów w skutecznym wdrażaniu Filaru”.

Austriacką prezydencję Rady UE reprezentował doradca Andrä Ruppechter , który zwrócił uwagę, że dążenie do konwergencji gospodarczej i społecznej może pomóc zwiększyć stabilność i produktywność europejskiej gospodarki.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) Luca Jahier powiedział na zakończenie: „EKES i KR muszą połączyć siły, jeśli chcemy, by Filar służył wszystkim obywatelom. Oba Komitety są w najlepszej pozycji, by ocenić wdrażanie z perspektywy terytorialnej i z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Czas nagli. Musimy przeciwdziałać nierówności, która dzieli, oraz wywołać zmiany, jakich pragną obywatele”.

Galeria zdjęć

Dodatkowe informacje:

Komisja Europejska proponuje w ramach budżetu na kolejny okres 2021–2027 zwiększyć elastyczność Europejskiego Funduszu Społecznego i uprościć go poprzez połączenie szeregu istniejących funduszy i programów. Nowy Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie wspierać zasady Europejskiego filaru praw socjalnych oraz realizację zaleceń w ramach europejskiego semestru. Jednak ogólny poziom finansowania ulegnie zmniejszeniu o ok. 6%. W  projekcie opinii KR-u , który ma zostać przyjęty na sesji plenarnej w grudniu (sprawozdawczyni: Susana Díaz Pacheco (ES/PES, prezydent wspólnoty autonomicznej Andaluzji), ostrzega się przed centralizacją zarządzania Funduszem kosztem władz lokalnych i regionalnych.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023