Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Budżet UE na lata 2021–2027: przywódcy lokalni i bułgarska prezydencja UE bronią przyszłej polityki spójności  

W dniu 7 czerwca lokalni i regionalni przywódcy UE zebrani w Sofii wezwali do zapobieżenia 10-procentowym cięciom w polityce spójności przewidzianym we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym budżetu UE na lata 2021–2027. Wraz z bułgarską prezydencją Rady UE zaapelowali o zapewnienie wystarczających zasobów i poprawę przepisów, by ograniczanie dysproporcji rozwojowych pozostało najważniejszym celem i zadaniem przyszłych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dzięki zaangażowaniu podmiotów lokalnych.

W dniach 6 i 7 czerwca Komisja Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów zorganizowała wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Gmin Republiki Bułgarii (NAMBR) konferencję na temat przewidywanych skutków wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF). Określono w nim roczne pułapy wydatków na wszystkie polityki UE w latach 2021–2027 i nowe przepisy dotyczące funduszy.

„Doceniamy zaangażowanie bułgarskiej prezydencji Rady UE na rzecz silnej polityki spójności. Dzięki zapewnieniu współpracy między UE, rządem krajowym i lokalnymi administracjami Bułgaria jest przykładem tego, w jaki sposób polityka spójności może przyczyniać się do poprawy życia obywateli, zapewniać lepszą infrastrukturę, poprawiać edukację, zwalczać ubóstwo, wspierać reformę usług publicznych i przeciwdziałać zmianie klimatu. Jesteśmy przeświadczeni o znaczeniu polityki spójności i o tym, że jest ona inwestycją w obywateli i w przyszłość Europy, dlatego musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by zdobyć jak najwięcej środków, aby zminimalizować cięcia w wydatkach. Musimy także wprowadzić zasady zwiększające skuteczność polityki spójności”, oznajmił Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Tomisław Donczew , wicepremier Republiki Bułgarii, stwierdził w odniesieniu do przyszłych negocjacji budżetowych: „Bułgarska prezydencja nie waha się poddawać te kwestie pod obrady oraz inicjować otwartą i szczerą dyskusję na temat naszej wspólnej przyszłości. Dotyczy to również debaty w sprawie przyszłości polityki spójności, która to strategia ma rozwiązać nasze problemy, doprowadzić nas do dobrobytu i wykształcić wspólne wartości”.

Daniel Panow , przewodniczący NAMBR i burmistrz miasta Wielkie Tyrnowo, stwierdził: „Wierzymy, ze tylko połączone wysiłki członków Komitetu Regionów i wsparcie udzielane przez krajowe stowarzyszenia władz lokalnych z całej Europy sprawią, że zaspokojone zostaną potrzeby milionów obywateli europejskich w imię wspólnej przyszłości. Właściwe ukierunkowanie zasobów na rzecz tych społeczności lokalnych, które doświadczają trudności, jest naszym zobowiązaniem politycznym i celem”.

Prefekt żupanii dubrownicko-neretwiańskiej Nikola Dobroslavić (EPL/HR), który jest także sprawozdawcą KR-u w sprawie WRF, podkreślił w czasie debaty, że „lokalni przywódcy traktują wniosek dotyczący WRF jako dobry punkt wyjścia i popierają zwiększenie inwestycji na edukację, badania naukowe, młodzież i kwestie związane z migracją. Ale istnieje ryzyko, że planowane cięcia w polityce spójności ograniczą zdolność regionów i miast do niwelowania dysproporcji i pobudzania innowacji w całej Europie. Należy zatem dokładnie przeanalizować propozycję dotyczącą kryteriów alokacji środków i zwiększenia elastyczności budżetowej”.

Jedną z głównych trosk przywódców lokalnych jest centralizacja inwestycji i rosnąca separacja funduszy strukturalnych UE, zważywszy, że Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stają się coraz bardziej oderwane od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

DZIAŁANIA KR-U DOTYCZĄCE PRZYSZŁEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI

Komisja COTER KR-u przeprowadza obecnie dogłębną analizę nowych przepisów i do lutego przyszłego roku zamierza opracować i przyjąć propozycje stosownych ulepszeń. Oprócz opinii w sprawie WRF, której sprawozdawcą jest Nikola Dobroslavić, planuje się sporządzenie opinii dotyczących:

- rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, współsprawozdawcy: Catiuscia Marini (PES/IT), przewodnicząca regionu Umbria, Michael Schneider (EPL/DE), sekretarz stanu kraju związkowego Saksonia-Anhalt.

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, sprawozdawca: Michiel Rijsberman (EPL/NL), członek Zarządu Prowincji Flevoland.

- europejskiej współpracy terytorialnej, sprawozdawczyni: Marie-Antoinette Maupertuis , członkini rady wykonawczej samorządu terytorialnego Korsyki.

- współpracy transgranicznej, sprawozdawca: Bouke Arends (PES/NL), członek zarządu gminy Emmen.

- Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, sprawozdawczyni: Susana Diaz (EPL/ES), premier Andaluzji.

- instrumentu „Łącząc Europę”, sprawozdawczyni: Isabelle Boudineau , wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nowej Akwitanii.

Sojusz na rzecz Spójności

By opowiedzieć się za silniejszą polityką spójności po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance, oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi nadal pełnić rolę filaru przyszłości UE. Od czasu jego zawiązania w październiku ubiegłego roku sojusz przyciąga codziennie nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.

Więcej informacji o inicjatywach, deklaracjach i stanowisku #CohesionAlliance można znaleźć na stronie: http://cohesionalliance.eu .

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461

tel. kom.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023