Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE i państwa członkowskie muszą zająć się problemem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zwiększyć inwestycje w edukację w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (tzw. nauk STEM)  

Europejski Komitet Regionów wzywa do podjęcia działań na rzecz edukacji w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (nauk STEM) w Europie, zwłaszcza wśród dziewcząt i kobiet. W opinii przygotowanej przez Csabę Borbolyego (RO/EPL), przewodniczącego rady okręgu Harghita, zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do wspierania inicjatyw związanych z naukami STEM na szczeblu lokalnym i regionalnym w celu zapewnienia niezbędnych inwestycji i rozwiązania problemu niedoborów w tym obszarze przy planowaniu polityki spójności.

Przedmioty STEM stanowią podstawę gospodarki opartej na innowacji i są siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Jednak w całej Europie brakuje nauczycieli specjalizujących się w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, a wyniki systemów kształcenia nie zawsze są zgodne z potrzebami rynku pracy. Należy również zlikwidować różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, ponieważ odsetek kobiet w edukacji i miejscach pracy w dziedzinie nauk STEM jest nadal niski – podkreślił sprawozdawca Csaba Borboly.

Za pomocą opinii Csaby Borbolyego miasta i regiony wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych inwestycji ze środków państw członkowskich lub funduszy UE oraz do zapewnienia bardziej ukierunkowanego podejścia do niedoborów umiejętności w dziedzinie nauk STEM podczas planowania polityki spójności w przyszłym okresie budżetowym UE (2021–2027).

Wspieranie inicjatyw związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką na szczeblu lokalnym i regionalnym może pomóc w niwelowaniu różnic w rozwoju między poszczególnymi regionami oraz w ograniczaniu szkodliwych skutków drenażu mózgów. W szczególności w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkolenia dorosłych istnieją możliwości organizowania specjalistycznych, krótkoterminowych kursów szkoleniowych przy wsparciu organów i organizacji zawodowych – stwierdził sprawozdawca Csaba Borboly.

Komitet podkreśla, że przedmioty z zakresu nauk STEM powinny być atrakcyjne dla uczniów już od bardzo młodego wieku oraz że kampanie informacyjne i promocyjne powinny być ukierunkowane na rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. W związku z tym w opinii proponuje się programy poradnictwa zawodowego oraz specjalne stypendia naukowe i stypendia powiązane z przygotowaniem zawodowym w celu przeciwdziałania stereotypom płciowym, promowania umiejętności i kształcenia kobiet w zakresie nauk STEM oraz zwiększania liczby kobiet na miejscach pracy i w przedsiębiorczości związanych z tymi naukami.

W opinii, przyjętej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 26 czerwca, podkreślono również, że kształcenie w dziedzinie nauk STEM powinno być multidyscyplinarne i ewoluować w kierunku STE(A)M poprzez włączenie do procesu odkrywania świata – sztuki, a tym samym w kierunku przełamywania tradycyjnych granic między naukami humanistycznymi a ścisłymi, tak aby wyposażyć osoby uczące się w umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, kreatywność, zdolność krytycznego myślenia, umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i elastyczność funkcji poznawczych.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023