Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Sukces w dziedzinie ochrony środowiska znajduje się w rękach samorządów lokalnych  

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) znowu zajmuje się kluczowymi sprawami. Wśród nich należy wymienić rolę wspólnot energetycznych w transformacji energetycznej Europy, przyszłość programu LIFE, wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody, duży potencjał unijnego programu kosmicznego oraz kontrowersyjne tworzywa sztuczne jednorazowego użytku.

Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Brukseli rozpoczęło się wystąpieniem Daniela Callejy Crespo , dyrektora generalnego DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Daniel Calleja Crespo podkreślił, że „sukcesy polityki ochrony środowiska w Europie zależą od władz lokalnych i regionalnych”, i zachęcił członków KR-u, by stali się „ambasadorami wartości dodanej wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie ochrony środowiska”.

Członkowie omówili projekt opinii w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych opracowany przez sprawozdawczynię Sirpę Hertell (FI/EPL) . Radna miasta Espoo powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmujemy tę propozycję. Jednakże samo sporządzenie wykazu produktów z tworzyw sztucznych oraz ich zakazanie byłoby niewystarczające. Uważamy, że Komisja Europejska powinna opublikować kompleksową ocenę wpływu, w której jasno przedstawiono by społeczne, gospodarcze i środowiskowe konsekwencje proponowanych środków. Wzywamy również Komisję Europejską do rozszerzenia jej zakresu poza morza i środowiska morskie w celu uwzględnienia akwenów słodkowodnych i płytkich mórz”. Opinia zostanie przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 9-10 października.

Marco Dus (IT/PES) , radny gminy Vittorio Veneto, przedstawił swój projekt opinii w sprawie przyszłości programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) . Sprawozdawca Marco Dus powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy znaczne zwiększenie budżetu programu LIFE po 2020 roku Musimy jednak być szczerzy: zakres programu LIFE jest również poszerzany o programy czystej energii. Obawiamy się, że samorządy lokalne i regionalne mogą mieć mniej środków na konkretne projekty. Wraz z Parlamentem Europejskim wnosimy o jeszcze większe zwiększenie środków finansowych, aby sprostać stojącym przed nami ogromnym wyzwaniom”. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu programu LIFE z 3,4 mld euro w bieżącym okresie finansowym do 5,45 mld euro w latach 2021-2027. Opinia zostanie przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 9-10 października.

Członkowie jednogłośnie poparli projekt opinii w sprawie „Modele lokalnej kontroli nad energetyką i rola lokalnych społeczności energetycznych w transformacji energetycznej w Europie“ , sporządzony przez sprawozdawczynię Marianę Gâju (RO/PES) . Burmistrz miasta Cumpăna powiedziała: „Musimy zapewnić, by lokalne społeczności energetyczne przyczyniały się do decentralizacji i demokratyzacji systemów energetycznych oraz wspierały zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny na szczeblu lokalnym”. Ściślejsza koordynacja polityki regionalnej i energetycznej UE i państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego celu". Opinia zostanie przyjęta na sesji plenarnej w dniach 5-6 grudnia.

Członkowie wymienili poglądy na temat dokumentu roboczego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania wody , sporządzonego przez sprawozdawcę Oldřicha Vlasáka (CZ/EKR) . Członek Rady Miasta Hradec Králové oświadczył: „Proponujemy zwiększenie zakresu rozporządzenia będącego przedmiotem wniosku nie tylko w odniesieniu do nawadniania upraw rolnych, ale również do nawadniania terenów zielonych na obszarach miejskich, w parkach, ogrodach i na terenach użyteczności publicznej. Potrzebujemy odpowiedniej i znormalizowanej regulacji na szczeblu UE, aby chronić jednolity rynek w odniesieniu do produktów rolnych”. Opinia KR-u ma zostać przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 9-10 października.

Andres Jaadla (ET/ALDE) przedstawił swój dokument roboczy „Program kosmiczny Unii i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego” . Członek Rady Miasta Rakvere powiedział: „Musimy sprowadzić technologie kosmiczne na ziemię. Obecnie potrzebne są znaczne środki finansowe, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii satelitarnych w celu poprawy życia naszych społeczności. Od nawigacji satelitarnej po programy obserwacji Ziemi – polityka kosmiczna przynosi wymierne korzyści obywatelom UE, pomagając jednocześnie w ożywieniu inwestycji, zatrudnienia i wzrostu”.

Zdjęcia z 20. posiedzenia Komisji ENVE są dostępne tutaj.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :