Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
By wykorzystać potencjał sektora leśnego w biogospodarce i przeciwdziałaniu zmianie klimatu, UE potrzebuje nowej strategii leśnej  

W opinii autorstwa członka rady gminy Lapinlahti Ossiego Martikainena (FI/ALDE) Europejski Komitet Regionów (KR) apeluje do Komisji, by zastanowiła się, czy obecne zarządzanie kwestiami leśnymi i podejście do tych zagadnień, a także przeznaczone na ten cel środki UE są odpowiednie i na czasie. Podkreśla, że lasy mają do odegrania kluczową rolę w rozwoju biogospodarki i różnorodności biologicznej Europy i jej regionów oraz w przechodzeniu na zieloną gospodarkę niskoemisyjną.

W grudniu Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z postępów w realizacji strategii leśnej UE . KR uważa, że powinna ona przedstawić nową, zaktualizowaną strategię leśną na okres po 2020 r., opracowaną w porozumieniu z państwami członkowskimi, regionami, ekspertami ds. leśnictwa i organizacjami w tej dziedzinie. Zwraca również uwagę, że niezbędne jest przeznaczenie na leśnictwo odpowiednich środków finansowych na nadchodzący okres budżetowy UE 2021–2027.

Jak zauważa Ossi Martikainen, „nadszedł czas, by zapewnić odpowiednie finansowanie działań w zakresie leśnictwa w ramach finansowania rozwoju obszarów wiejskich we wspólnej polityce rolnej (WPR). Ponadto na każdym poziomie sprawowania rządów należy nagłośnić informacje o możliwościach finansowania dla sektora leśnego. Sektor ma również duży potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków w ramach programów badań i innowacji UE”.

W opinii przyjętej na sesji plenarnej KR-u w czwartek stwierdza się, że właściciele lasów oraz podmioty odpowiedzialne za gospodarkę leśną i administrację leśną, w tym gminy i samorządy regionalne, mają do odegrania istotną rolę we wzmacnianiu zrównoważonego użytkowania lasów. Władze lokalne i regionalne mogłyby wnosić wkład m.in. w regionalne plany zrównoważonego rozwoju, strategie dotyczące biogospodarki, edukację, zrównoważone pod względem ekologicznym budownictwo, produkty drzewne o długim cyklu życia składujące dwutlenek węgla, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych i promowanie przedsiębiorczości MŚP w sektorze leśnym.

„Przejście do wykorzystywania produktów leśnictwa, na przykład w sektorze budownictwa i produkcji energii, przyczyniłoby się do wzrostu zatrudnienia i dochodów z podatków także w regionach o niskiej gęstości zaludnienia”, odnotowuje Ossi Martikainen, dodając: „Lasy są również istotnym atutem z punktu widzenia turystyki, różnorodności biologicznej, rekreacji i dobrego samopoczucia”.

KR podkreśla, że lasy mogą znacząco przyczynić się do przeciwdziałania zmianie klimatu i łagodzenia jej skutków.

Trzeba zatem kompleksowo ocenić zasady zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniając możliwości zastąpienia przez lasy paliw kopalnych, wpływ gospodarki leśnej na pochłanianie dwutlenku węgla oraz zagrożenia dla lasów związane ze zmianą klimatu.

Ossi Martikainen stwierdza, że „UE powinna też dalej dążyć do współpracy międzynarodowej i zapewniać płaszczyznę porozumienia odnośnie do sektora leśnego oraz handlu produktami leśnymi, a także zmierzać ku konsolidacji zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w swoim sąsiedztwie, zewnętrznych stosunkach gospodarczych i polityce rozwojowej”.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 228 22 063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :