Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zachodniopomorskie otrzymało nagrodę za swoje ambitne i odporne strategie przedsiębiorczości mające na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19  

Barcelona (Hiszpania), gmina Penela (Portugalia) i województwo zachodniopomorskie (Polska) zostały laureatami nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) na 2023 r. Przyznając tę nagrodę, Europejski Komitet Regionów (KR) docenił ich wybitne strategie na rzecz przedsiębiorczości i inteligentnego wzrostu gospodarczego, które jednocześnie uwzględniają wyzwania społeczne. Edycja ERP 2023 dotyczy przewodniego tematu „Przedsiębiorczość i odporne społeczności”.

Przemysł europejski, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), stoi w obliczu coraz większych problemów spotęgowanych konsekwencjami pandemii COVID-19 i trwającej wojny w Ukrainie. Tym ważniejsze staje się wykorzystanie polityki europejskiej do wzmocnienia konkurencyjności europejskich MŚP i zwiększenia odporności przemysłu europejskiego. Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) pozwala KR-owi promować inteligentne działania ukierunkowane na konkretny obszar i skierowane do MŚP i przemysłu, co z kolei pomaga kształtować zrównoważoną przyszłość dla regionów i miast UE.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, powiedział: "Pomorze Zachodnie to region o nowoczesnej i zdywersyfikowanej gospodarce, dążący do wysokiego poziomu innowacyjności, skupiony wokół inteligentnych specjalizacji, zwłaszcza w obszarach zielonej i niebieskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę jego potencjał i sytuację, zamierzamy budować nowoczesną, konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę, stwarzającą szanse zarówno dla mieszkańców, jak i podmiotów gospodarczych. Ta nagroda przyczyni się do tworzenia partnerstw regionalnych, a także do dalszego wdrażania postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych wśród mieszkańców i lokalnych firm."

Województwo zachodniopomorskienagrodzono za ambitną i wiarygodną wizję polityczną opartą na Regionalnej Strategii Innowacji 2030, która koncentruje się na nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarce wykorzystującej położenie geograficzne i zasoby naturalne, a także na rozwoju innowacyjnych pomysłów. Podnoszenie świadomości społecznej i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wesprze rozwój regionu oraz usprawni współpracę europejską i międzyregionalną.

Pozostali zwycięzcy nagrody ERP 2023 w porządku alfabetycznym:

Barcelona (Hiszpania)

Wizjonerska i ambitna strategia na rzecz przedsiębiorczości w ramach barcelońskiego zielonego ładu, której celem jest stworzenie bardziej zrównoważonego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i odpornego systemu gospodarczego, umożliwiła również lepsze dopasowanie do nowej strategii UE na rzecz MŚP i przemysłu. Plan działania miasta obejmuje cel, jakim jest stworzenie sprawnie funkcjonującego regionu cyfrowego i technologicznego, przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia sprawiedliwości społecznej. Ma to zasadnicze znaczenie dla wdrożenia barcelońskiego zielonego ładu 2030, w którym określono nową agendę miejską i program gospodarczy z myślą o inwestycjach w odporność lokalnych gospodarek i dywersyfikację przedsiębiorczości.

Gmina Penela (Portugalia)

Gmina została nagrodzona za ambitną i inspirującą wizję i dążenie do przekształcenia się w żywe laboratorium, koncepcję inteligentnej specjalizacji wiejskiej w oparciu o plan mający na celu wdrożenie innowacji, konkurencyjności i przedsiębiorczości. Plan działania będzie wspierał lokalne podmioty gospodarcze i MŚP, korzystając z zalet terytorialnych i zasobów wewnętrznych Peneli, a jednocześnie pomoże reagować na szczególne wyzwania stojące przed tym wiejskim i słabo zaludnionym regionem.

Nagrania wideo na temat trzech zwycięskich regionów ERP 2023 są dostępne tutaj do celów medialnych.

Kontekst:

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości na kolejny rok. Wnioskodawcy muszą wykazać rzeczywiste zaangażowanie polityczne we wspieranie MŚP i wzmacnianie przedsiębiorczości poprzez strategię zatwierdzoną oficjalnie przez zgromadzenie regionalne, rząd regionu lub inne upoważnione organy polityczne.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską i cieszy się poparciem wielu podmiotów unijnych, takich jak: SME UnitedEurochambresSocial Economy Europe oraz EURADA.

Jury, w którego skład wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele KR-u, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz partnerzy społeczni i stowarzyszenia terytorialne, będzie monitorować realizację nagrodzonych strategii regionalnych w 2023 r., aby zapewnić laureatom obiektywny zewnętrzny ogląd ich polityki oraz postępów poczynionych w roku ERP.

Lista Europejskich Regionów Przedsiębiorczości od 2011 r. znajduje się tutaj. Do tej pory tytuł ERP otrzymało trzydzieści dziewięć regionów i miast UE.

Kontakt:

Theresa Sostmann

tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :