Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Transformacja ekologiczna UE musi opierać się na silnej akceptacji społecznej i nie pozostawiać w tyle obywateli, terytoriów czy przedsiębiorstw  

Na wniosek Rady Unii Europejskiej zgromadzenie miast i regionów UE przyjęło opinię w sprawie wymogów środowiskowych i społecznej akceptacji transformacji ekologicznej. Europejski Komitet Regionów przychylił się do propozycji sprawozdawczyni Hanny Zdanowskiej (PL/EPL), prezydent Łodzi, która sugeruje szereg środków gospodarczych i społecznych w celu zapewnienia, aby Europejski Zielony Ład – unijna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego mająca na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. – opierał się na silnej akceptacji społecznej i nie pozostawiał w tyle obywateli, terytoriów czy przedsiębiorstw.

Prezydent Łodzi ipolska ambasadorka Porozumienia BurmistrzówHanna Zdanowska(PL/EPL) powiedziała: Sukces transformacji ekologicznej w Europie zależy od tego, jak szybko i kompleksowo zostaną zapewnione na poziomie unijnym i krajowym właściwe warunki dla realizacji zielonych zmian przez szczebel lokalny i regionalny. W opinii wskazujemy najistotniejsze postulaty. Poczynając od konieczności zapewnienia bezpośredniego dostępu do funduszy unijnych na realizację projektów w ramach Zielonego Ładu, po dywersyfikację i uniezależnienie Europy od źródeł energii z Rosji. Musimy działać na rzecz efektywności energetycznej w ramach Fali Renowacji oraz jak najszybszego rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Za chwilę staniemy przed wielkim wyzwaniem, jakim będzie zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do ciepła i energii, także tym mniej zamożnym. Transformacja ekologiczna UE musi opierać się na silnej akceptacji społecznej i nie pozostawiać w tyle żadnego obywatela, terytorium ani biznesu.

Komitet zwraca uwagę na nadmierną centralizację unijnych funduszy i wzywa do przeglądu przepisów dotyczących dostępu do zasobów. Członkinie i członkowie podkreślają, że fundusze są programowane na szczeblu krajowym – dotyczy to np. polityki spójności UE, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, funduszu modernizacyjnego, a także funduszy bezpośrednio kierowanych na szczebel lokalny i regionalny, takich jak LIFE i instrument „Łącząc Europę”.

Aby przyspieszyć transformację ekologiczną i falę renowacji, KR wzywa Komisję Europejską do przyznania funduszy na realizację projektów w dziedzinie Zielonego Ładu bezpośrednio władzom lokalnym i regionalnym. Ponadto apeluje do państw członkowskich o przekierowanie niewykorzystanych środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na wsparcie lokalnego planowania bezpieczeństwa energetycznego i inwestycji w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Komitet wzywa Komisję Europejską do dokonania przeglądu zasad finansowania usług komunalnych, do zmniejszenia obciążeń związanych z kosztami działań w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz do zmniejszenia i uproszczenia barier regulacyjnych dla nowych technologii i modeli biznesowych.

Aby zwiększyć akceptację społeczną, Komitet proponuje szereg środków, w tym szersze wykorzystanie zarządzania partycypacyjnego – na przykład poprzez budżety partycypacyjne i dialogi lokalne – oraz wsparcie finansowe stałych mechanizmów konsultacji, takich jak lokalne szczyty klimatyczne. Proponuje również intensyfikację działań istniejących sieci, takich jak ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów i Pakt na rzecz Klimatu, oraz wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do finansowania kampanii uświadamiających w celu zwiększenia oszczędności energii.

Komitet wnosi, by Społeczny Fundusz Klimatyczny został ustanowiony w ramach systemu zarządzania dzielonego zgodnego z zasadami partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów. Współpraca między miastami ma kluczowe znaczenie dla wspierania rozpowszechniania się działań w dziedzinie klimatu na całą UE. Komitet wzywa Komisję Europejską do rozważenia możliwości utworzenia hubów ds. klimatu jako punktów informacyjnych oraz powołania specjalnych instrumentów pomocy technicznej i wymiany informacji na szczeblu lokalnym, w tym organizacji wizyt studyjnych.

Przywódcy lokalni i regionalni wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do zmniejszenia barier w tworzeniu lokalnych społeczności działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, co jest kluczowym środkiem budowania suwerenności energetycznej UE i eliminowania zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Miasta i regiony domagają się również nowych środków na rzecz rozwoju gospodarki społecznej, w tym dostosowanych ram podatkowych oraz specjalnych zasad udzielania zamówień publicznych i pomocy państwa.

Lokalni przywódcy wzywają do stymulowania zrównoważonej produkcji za pomocą rozszerzonej odpowiedzialności producenta za coraz większą liczbę produktów i opowiadają się za modernizacją dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Członkinie i członkowie zgadzają się co do tego, że należy opracowywać więcej transgranicznych projektów i infrastruktury w dziedzinie zrównoważonej energii. KR wzywa do przyjęcia dodatkowych przepisów w celu zapewnienia, aby zasady gospodarki o obiegu zamkniętym obejmowały wszystkie produkty i towary na rynku UE.

Komitet broni podejścia „Jedno zdrowie”, opowiadając się za ochroną przyrody i przywróceniem różnorodności biologicznej, siedlisk i ekosystemów w celu ochrony zdrowia obywateli. Podejście „Jedno zdrowie” jest kluczowym filarem unijnej platformy zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

Kontekst:

Władze lokalne i regionalne głównymi aktorami transformacji ekologicznej.Komitet przypomina, że władze lokalne i regionalne wdrażają 70% całego prawodawstwa unijnego, 70% środków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, 90% strategii na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i 65% celów zrównoważonego rozwoju oraz realizują jedną trzecią wydatków publicznych i dwie trzecie inwestycji publicznych.

Dzięki Zielonemu Ładowi w terenie KR zobowiązuje się do wspierania miast i regionów we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Władze lokalne i regionalne proszone są o przedstawienie informacji zwrotnych na temat swoich doświadczeń w zakresie wdrażania Zielonego Ładu w tej ankiecie internetowej oraz o podzielenie się tutaj swoimi zobowiązaniami w dziedzinie klimatu.

Kontakt:

David Crous

tel. + 32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECOLOGICAL-TRANSITION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECOLOGICAL-TRANSITION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECOLOGICAL-TRANSITION.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECOLOGICAL-TRANSITION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECOLOGICAL-TRANSITION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023