Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Stanowienie prawa w UE: Komisja Europejska proponuje zwiększenie roli miast i regionów  
W sprawozdaniu KE uwzględniono zalecenia grupy zadaniowej ds. zasady pomocniczości

Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął z zadowoleniem zamiar Komisji Europejskiej, by zwiększyć udział władz lokalnych i regionalnych w procesie kształtowania polityki UE. KR popiera propozycje przedstawione w  komunikacie prasowym Komisji, które jego zdaniem poprawią jakość i skuteczność polityki UE, zapewniając miastom i regionom większy wpływ.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej dotyczący zasad pomocniczości i proporcjonalności w dużej mierze odzwierciedla prace i zalecenia grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” , w której KR reprezentowali jego przewodniczący i dwóch członków. Komisja proponuje modyfikację platformy REFIT , która ma na celu poprawę jakości prawodawstwa UE, poprzez skoncentrowanie się również na kwestii pomocniczości i proporcjonalności, zwiększeniu udziału władz lokalnych i regionalnych oraz umocnieniu więzi z sieciami KR-u.

W komunikacie prasowym KE poparła również projekt pilotażowy KR-u dotyczący ośrodków regionalnych, zapowiedziany na początku miesiąca przez przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza w jego orędziu o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast . Proponowana sieć ośrodków regionalnych pomoże w przeglądzie wdrażania polityki i skuteczniejszym przełożeniu doświadczeń władz lokalnych i regionalnych na kształtowanie polityki UE.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz powiedział: „Cieszę się, że Komisja Europejska nie tylko nawiązała kontakt z parlamentami krajowymi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi i ich wysłuchała, lecz również uwzględniła ich sugestie w celu usprawnienia funkcjonowania UE. Unia musi zmienić sposób działania i zacząć podejmować decyzje na szczeblu jak najbliższym obywateli. Silniejszy wpływ miast i regionów na proces decyzyjny UE przełoży się na większą skuteczność i widoczność jej przepisów. Nie chodzi o to by obecność Europy była mniejsza, lecz o stworzenie Europy, dla której obywatele są najważniejsi“.

Komisja zachęca również Radę Europejską, Parlament Europejski i parlamenty krajowe do zastosowania proponowanej „siatki oceny pomocniczości”, a także do zapraszania przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych na posiedzenia w trakcie procedury ustawodawczej i pogłębienia współpracy z parlamentami regionalnymi. Proponuje rozwinięcie tych koncepcji podczas konferencji pt. „Pomocniczość jako zasada przewodnia Unii Europejskiej“ organizowanej przez prezydencję austriacką w Bregencji w dniach 15–16 listopada.

W grupie zadaniowej ds. zasady pomocniczości KR był reprezentowany nie tylko przez przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza, ale również przez Michaela Schneidera (DE/EPL) i François Decostera (FR/ALDE).

Michael Schneider, sekretarz stanu kraju związkowego Saksonia-Anhalt i przewodniczący Grupy Sterującej ds. Pomocniczości KR-u podkreślił: „Jako politycy lokalni i regionalni odpowiadamy za wdrażanie prawodawstwa UE w terenie, a zasada pomocniczości pomaga nam skutecznie spełniać potrzeby naszych obywateli na odpowiednim szczeblu: europejskim, krajowym i regionalnym. W związku z tym zasadniczo z zadowoleniem przyjmuję propozycję Komisji Europejskiej w sprawie lepszego wykorzystania pomocniczości w polityce i prawodawstwie. W nadchodzącym okresie za pośrednictwem naszej Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości wiele regionów będzie analizować wpływ prawa UE na miasta i regiony, by znaleźć sposób na zmniejszenie poziomu szczegółowości prawodawstwa UE.

Z myślą o zbliżeniu UE do obywateli zachęcamy przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego do dopilnowania, by Komisja utworzona po 2019 r. nadała pomocniczości priorytetowe znaczenie. Europejski Komitet Regionów jest gotów do współpracy z UE i władzami krajowymi nad praktyczną realizacją zasady pomocniczości“.

François Decoster , wiceprzewodniczący Rady Regionu Hauts-de-France , stwierdził: „Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej władze lokalne i regionalne będą miały większy wpływ i włączą się szerzej w politykę europejską. Przedstawiona w sprawozdaniu grupy zadaniowej zasada aktywnej pomocniczości nada skuteczność polityce i zwiększy poczucie odpowiedzialności za to, czym zajmuje się UE. Jednak jestem rozczarowany, że Komisja Europejska nie uwzględniła proponowanego przeze mnie programu „Erasmus dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych“, co umożliwiłoby przedstawicielom rozpoczęcie wspólnych inicjatyw z korzyścią dla obywateli“.

Kontekst

Zasady pomocniczości i proporcjonalności zapisano w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. W traktacie lizbońskim wprowadzono mechanizm umożliwiający parlamentom krajowym kontrolę zgodności projektu przepisów UE z zasadą pomocniczości. Parlamenty krajowe mają osiem tygodni, by za pomocą systemu wczesnego ostrzegania przedstawić powody, dla których ich zdaniem dany akt legislacyjny jest sprzeczny z zasadą pomocniczości. Jeżeli liczba uzasadnionych opinii odpowiada jednej trzeciej głosów przydzielonych parlamentom krajowym, konieczne jest dokonanie przeglądu projektu Komisji Europejskiej. W latach 2007–2017 tę procedurę „żółtej kartki” zastosowano zaledwie trzy razy.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ustanowił grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” w listopadzie 2017 r. Zwrócił się do niej, by przeanalizowała trzy kwestie: (1) rolę władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki i wdrażaniu strategii politycznych Unii Europejskiej; (2) rolę pomocniczości i proporcjonalności w pracach unijnych instytucji i organów; (3) ponowne oddelegowanie odpowiedzialności za obszary polityki do państw członkowskich.

Grupa zadaniowa spotkała się siedem razy, by omówić powyższe trzy kwestie. W swym sprawozdaniu grupa zadaniowa przedstawiła dziewięć zaleceń sporządzonych na podstawie dyskusji, wysłuchania publicznego i uwag wielu zainteresowanych stron. Omówiła również działania wdrażające adresowane do parlamentów krajowych, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej.

Do grupy zadaniowej pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa należy trzech członków Europejskiego Komitetu Regionów: przewodniczący Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Niemcy) i François Decoster (Francja) oraz trzech posłów do parlamentów krajowych: Toomas Vitsut (Estonia), Kristian Vigenin (Bułgaria) i Reinhold Lopatka (Austria).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-MEETING-17112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
18.11.2022