Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Stanowienie prawa w UE: Komisja Europejska proponuje zwiększenie roli miast i regionów  
W sprawozdaniu KE uwzględniono zalecenia grupy zadaniowej ds. zasady pomocniczości

Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął z zadowoleniem zamiar Komisji Europejskiej, by zwiększyć udział władz lokalnych i regionalnych w procesie kształtowania polityki UE. KR popiera propozycje przedstawione w  komunikacie prasowym Komisji, które jego zdaniem poprawią jakość i skuteczność polityki UE, zapewniając miastom i regionom większy wpływ.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej dotyczący zasad pomocniczości i proporcjonalności w dużej mierze odzwierciedla prace i zalecenia grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” , w której KR reprezentowali jego przewodniczący i dwóch członków. Komisja proponuje modyfikację platformy REFIT , która ma na celu poprawę jakości prawodawstwa UE, poprzez skoncentrowanie się również na kwestii pomocniczości i proporcjonalności, zwiększeniu udziału władz lokalnych i regionalnych oraz umocnieniu więzi z sieciami KR-u.

W komunikacie prasowym KE poparła również projekt pilotażowy KR-u dotyczący ośrodków regionalnych, zapowiedziany na początku miesiąca przez przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza w jego orędziu o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast . Proponowana sieć ośrodków regionalnych pomoże w przeglądzie wdrażania polityki i skuteczniejszym przełożeniu doświadczeń władz lokalnych i regionalnych na kształtowanie polityki UE.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz powiedział: „Cieszę się, że Komisja Europejska nie tylko nawiązała kontakt z parlamentami krajowymi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi i ich wysłuchała, lecz również uwzględniła ich sugestie w celu usprawnienia funkcjonowania UE. Unia musi zmienić sposób działania i zacząć podejmować decyzje na szczeblu jak najbliższym obywateli. Silniejszy wpływ miast i regionów na proces decyzyjny UE przełoży się na większą skuteczność i widoczność jej przepisów. Nie chodzi o to by obecność Europy była mniejsza, lecz o stworzenie Europy, dla której obywatele są najważniejsi“.

Komisja zachęca również Radę Europejską, Parlament Europejski i parlamenty krajowe do zastosowania proponowanej „siatki oceny pomocniczości”, a także do zapraszania przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych na posiedzenia w trakcie procedury ustawodawczej i pogłębienia współpracy z parlamentami regionalnymi. Proponuje rozwinięcie tych koncepcji podczas konferencji pt. „Pomocniczość jako zasada przewodnia Unii Europejskiej“ organizowanej przez prezydencję austriacką w Bregencji w dniach 15–16 listopada.

W grupie zadaniowej ds. zasady pomocniczości KR był reprezentowany nie tylko przez przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza, ale również przez Michaela Schneidera (DE/EPL) i François Decostera (FR/ALDE).

Michael Schneider, sekretarz stanu kraju związkowego Saksonia-Anhalt i przewodniczący Grupy Sterującej ds. Pomocniczości KR-u podkreślił: „Jako politycy lokalni i regionalni odpowiadamy za wdrażanie prawodawstwa UE w terenie, a zasada pomocniczości pomaga nam skutecznie spełniać potrzeby naszych obywateli na odpowiednim szczeblu: europejskim, krajowym i regionalnym. W związku z tym zasadniczo z zadowoleniem przyjmuję propozycję Komisji Europejskiej w sprawie lepszego wykorzystania pomocniczości w polityce i prawodawstwie. W nadchodzącym okresie za pośrednictwem naszej Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości wiele regionów będzie analizować wpływ prawa UE na miasta i regiony, by znaleźć sposób na zmniejszenie poziomu szczegółowości prawodawstwa UE.

Z myślą o zbliżeniu UE do obywateli zachęcamy przyszłych posłów do Parlamentu Europejskiego do dopilnowania, by Komisja utworzona po 2019 r. nadała pomocniczości priorytetowe znaczenie. Europejski Komitet Regionów jest gotów do współpracy z UE i władzami krajowymi nad praktyczną realizacją zasady pomocniczości“.

François Decoster , wiceprzewodniczący Rady Regionu Hauts-de-France , stwierdził: „Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej władze lokalne i regionalne będą miały większy wpływ i włączą się szerzej w politykę europejską. Przedstawiona w sprawozdaniu grupy zadaniowej zasada aktywnej pomocniczości nada skuteczność polityce i zwiększy poczucie odpowiedzialności za to, czym zajmuje się UE. Jednak jestem rozczarowany, że Komisja Europejska nie uwzględniła proponowanego przeze mnie programu „Erasmus dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych“, co umożliwiłoby przedstawicielom rozpoczęcie wspólnych inicjatyw z korzyścią dla obywateli“.

Kontekst

Zasady pomocniczości i proporcjonalności zapisano w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. W traktacie lizbońskim wprowadzono mechanizm umożliwiający parlamentom krajowym kontrolę zgodności projektu przepisów UE z zasadą pomocniczości. Parlamenty krajowe mają osiem tygodni, by za pomocą systemu wczesnego ostrzegania przedstawić powody, dla których ich zdaniem dany akt legislacyjny jest sprzeczny z zasadą pomocniczości. Jeżeli liczba uzasadnionych opinii odpowiada jednej trzeciej głosów przydzielonych parlamentom krajowym, konieczne jest dokonanie przeglądu projektu Komisji Europejskiej. W latach 2007–2017 tę procedurę „żółtej kartki” zastosowano zaledwie trzy razy.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ustanowił grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” w listopadzie 2017 r. Zwrócił się do niej, by przeanalizowała trzy kwestie: (1) rolę władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki i wdrażaniu strategii politycznych Unii Europejskiej; (2) rolę pomocniczości i proporcjonalności w pracach unijnych instytucji i organów; (3) ponowne oddelegowanie odpowiedzialności za obszary polityki do państw członkowskich.

Grupa zadaniowa spotkała się siedem razy, by omówić powyższe trzy kwestie. W swym sprawozdaniu grupa zadaniowa przedstawiła dziewięć zaleceń sporządzonych na podstawie dyskusji, wysłuchania publicznego i uwag wielu zainteresowanych stron. Omówiła również działania wdrażające adresowane do parlamentów krajowych, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej.

Do grupy zadaniowej pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa należy trzech członków Europejskiego Komitetu Regionów: przewodniczący Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Niemcy) i François Decoster (Francja) oraz trzech posłów do parlamentów krajowych: Toomas Vitsut (Estonia), Kristian Vigenin (Bułgaria) i Reinhold Lopatka (Austria).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij: