Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Odporność na klęski żywiołowe – Europejski Komitet Regionów mobilizuje się, by przekształcić globalne zobowiązania w lokalne działania  

Jako uczestnicy Europejskiego Forum na rzecz Zmniejszania Ryzyka Klęsk Żywiołowych (EFDRR), które odbywa się w Stambule, Europejski Komitet Regionów (KR), Komisja Europejska i Biuro ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR) poszukują sposobów szybszego wdrażania i monitorowania ram z Sendai w celu zmniejszenia skutków klęsk żywiołowych. Europejski Komitet Regionów przyjął swoje stanowisko jednogłośnie na sesji plenarnej w dniach 22–23 marca, podkreślając, że budowanie odporności na klęski żywiołowe musi zostać uwzględnione we wszystkich publicznych strategiach inwestycyjnych.

 

Celem tegorocznego EFDRR, które odbywa się pod przewodnictwem tureckiego rządu, jest przekształcenie zobowiązań z Sendai poczynionych przez decydentów i zainteresowane strony w działania krajowe i lokalne oraz przyspieszenie wdrażania i monitorowania ram z Sendai na szczeblu regionalnym. EFDRR jest europejskim forum przygotowującym do posiedzenia światowej platformy 2017 (które odbędzie się w dniach 22–26 maja 2017 r. w Cancún w Meksyku).

 

„Jako przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych zauważamy, że zwiększa się intensywność i częstotliwość klęsk żywiołowych. Skoncentrowanie się na reagowaniu i odbudowie nie jest już wystarczające. Musimy zwiększyć odporność na klęski żywiołowe. Naszym moralnym i obywatelskim obowiązkiem jest zadbanie o to, by środki publiczne inwestowane na szczeblu lokalnym nie narażały życia naszych obywateli” – stwierdził Adam Banaszak (PL/EKR), wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentujący KR na Europejskim Forum na rzecz Zmniejszania Ryzyka Klęsk Żywiołowych.

 

To podejście oznacza, że reagowanie będzie bardziej dostosowane do warunków lokalnych społeczności, które ucierpiały z powodu klęski żywiołowej. To z kolei przyczyni się do ulepszenia europejskich służb ratunkowych, mechanizmów ochrony ludności i norm budowlanych. Mądre zaangażowanie przedsiębiorstw prywatnych może pomóc w finansowaniu odporności na klęski żywiołowe i ułatwić dzielenie się istotnymi danymi.

 

„Wszystkie projekty UE odnoszące się do budowania infrastruktury, zarówno wdrażane za pomocą środków polityki regionalnej, jak i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, powinny być odporne na klęski żywiołowe. Znacznie bardziej opłacalne jest budowanie infrastruktury odpornej na klęski żywiołowe niż modernizowanie konstrukcji niespełniających warunków bezpieczeństwa” – podkreślił Adam Banaszak.

 

W ubiegłym tygodniu Europejski Komitet Regionów w obecności komisarza do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa przyjął jednomyślnie opinię autorstwa Adama Banaszaka w sprawie planu działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. W opinii rozważa się główne elementy planu działania z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych: gromadzenie i przekazywanie danych, opracowywanie strategii na rzecz zwiększania świadomości ryzyka, współpracę z sektorem prywatnym, współpracę transgraniczną, przystosowanie się do zmiany klimatu, promowanie inwestycji opartych na ryzyku klęsk we wszystkich instrumentach finansowych UE, wspieranie systemów wczesnego ostrzegania oraz lepsze odbudowywanie w następstwie klęsk żywiołowych.

 

„Rola odgrywana przez władze lokalne i regionalne jest kluczowym elementem planu działania. Najlepiej znają one słabe punkty miejscowych społeczności. Na nich przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za zmniejszenie ryzyka klęsk żywiołowych” – podkreślił komisarz Christos Stylianides, zwracając uwagę na pierwszoplanową rolę polityki spójności w zapobieganiu klęskom żywiołowym i zarządzaniu nimi w poszczególnych państwach członkowskich.

 

Uwagi dla redaktorów:

 

1) Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r., a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Każdy z jego 350 członków i 350 zastępców członków musi posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście. Szczegółowe informacje na temat delegacji krajowych można znaleźć tutaj.

2) Ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 to niewiążące porozumienie zawarte w Sendai (Japonia) 18 marca 2015 r. Jego celem jest zmniejszenie liczby klęsk żywiołowych poprzez uczynienie miast bardziej odpornymi.

3) Poprzednikiem ram z Sendai był plan działania z Hyogo na lata 2005–2015.

Plan działania, który został podpisany w Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych, zmierza do przełożenia ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 – dobrowolnego międzynarodowego podejścia do polityki i działań w zakresie zarządzania klęskami żywiołowymi – na propozycje dla samorządów lokalnych i regionalnych. Plan działania oznacza wzmocnienie partnerstwa między KR-em a UNISDR, które nawiązano w 2012 r.

4) Europejskie Forum na rzecz Zmniejszania Ryzyka Klęsk Żywiołowych (EFDRR) Organizatorem otwartego forum EFDRR 2017 w dniach 26–28 marca br. w Stambule w Turcji będzie rząd turecki. Jednym z wymogów ram z Sendai i oczekiwanych wyników otwartego forum 2017 w Turcji będzie przygotowanie się do wymiany doświadczeń oraz wyciągniętych wniosków, a także do analizy luk z myślą o posiedzeniu światowej platformy 2017 (które odbędzie się w dniach 22–26 maja 2017 r. w Cancún w Meksyku). Otwarte forum EFDRR 2017 będzie niepowtarzalną okazją do nadania kształtu wdrażaniu i monitorowaniu ram z Sendai w Europie.

5) Inne dokumenty:

Wypowiedź: Reagowanie na klęski żywiołowe: nowa ogólnoświatowa strategia musi poszerzyć uprawnienia władz lokalnych i regionalnych

Opinia KR-u: Plan działania z Hyogo na lata po 2015 r.

Opinia KR-u (w przygotowaniu): Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 – podejście oparte na ryzyku klęsk żywiołowych dla wszystkich strategii politycznych UE

Analiza: Realizacja planu działania z Sendai na poziomie UE

 

Kontakt:
Wioletta Wojewódzka
tel. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :