Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Cyfrowa Europa dla wszystkich: inteligentne rozwiązania cyfrowe muszą przynosić korzyści wszystkim obywatelom UE  

Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) żądają od przyszłej Komisji Europejskiej, by zadbała o to, by korzyści gospodarcze i społeczne transformacji cyfrowej stały się udziałem wszystkich społeczności lokalnych i ich obywateli. Wniosek „Cyfrowa Europa dla wszystkich” skupia się na monitorowaniu i upowszechnianiu innowacji cyfrowych oraz zwiększaniu ich skali. Kwestia ta była omawiana w środę na wspólnym posiedzeniu prowadzonej przez KR i Komisję Europejską platformy na rzecz sieci szerokopasmowych.

Nadszedł czas, aby korzyści płynące z rewolucji cyfrowej były współtworzone i odczuwalne w całej Unii Europejskiej. Społeczności i samorządy są bezpośrednio zaangażowane w urzeczywistnianie jednolitego rynku cyfrowego w terenie, ale ich zdolność do zarządzania zmianami i dostarczania nowych rozwiązań jest bardzo zróżnicowana. Do tej pory głównymi beneficjentami cyfrowej rewolucji są większe miasta, lepiej prosperujące regiony i kilka lokalnych społeczności mających silne przywództwo – stwierdził przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz .

Pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula przedstawił projekt propozycji platformie na rzecz sieci szerokopasmowych , w ramach której lokalni i regionalni politycy z państw członkowskich UE współpracują z ekspertami Komisji Europejskiej, aby przyspieszyć wdrażanie szybkich łączy szerokopasmowych w regionach UE.

Inteligentne rozwiązania tworzone w całej Europie często pozostają w zbyt małej skali i nie są wystarczająco interoperacyjne. W rezultacie europejskie rozwiązania są wypychane z rynku przez podmioty dominujące na świecie. Europa potrzebuje nowego sposobu wdrażania inteligentnych rozwiązań cyfrowych oraz umożliwiania lokalnym i regionalnym podmiotom wspólnego prowadzenia rewolucji cyfrowej. Twórzmy razem silne europejskie ekosystemy cyfrowe i budujmy przyszłość obywateli dla nich i wraz z nimi – podkreślił Markku Markkula.

W debacie z Gerardem De Graafem , dyrektorem ds. jednolitego rynku cyfrowego w DG CNECT Komisji Europejskiej, członkowie platformy na rzecz sieci szerokopasmowych wymienili poglądy na temat pomysłów i wytycznych przedstawionych przez przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkulę. Były to następujące kwestie:

Stworzenie europejskiej sieci centrów innowacji cyfrowych w powiązaniu z regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji.

Wykorzystanie różnych unijnych instrumentów finansowania, w tym funduszy strukturalnych, w celu wzmocnienia rozwoju centrów innowacji cyfrowych i szybkiej łączności szerokopasmowej we wszystkich regionach UE.

Tworzenie regionalnych sojuszy na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych wspólnie z sektorem kształcenia i szkolenia w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych przedsiębiorstw w zakresie technologii cyfrowych.

Wykorzystanie przeglądu dyrektywy w sprawie zamówień publicznych do ułatwienia wprowadzania inteligentnych usług w ścisłej współpracy z centrami innowacji cyfrowych; optymalne wykorzystanie porozumień o wspólnych zakupach; współpraca z EBI w celu ułatwiania wspólnych zakupów.

Wezwanie do wyboru inteligentnych wsi i regionów w każdym państwie członkowskim w połączeniu ze specjalnymi działaniami w zakresie szkolenia i upowszechniania.

Korzystanie z nowych rozwiązań cyfrowych na szczeblu lokalnym w celu prowadzenia stałego dialogu z obywatelami na różne tematy, począwszy od bezpieczeństwa cybernetycznego, a skończywszy na cyfrowych usługach publicznych.

Ustanowienie europejskiego systemu bonów obejmującego audyty administracji elektronicznej w 700 małych i średnich miastach, w ramach którego eksperci samorządów lokalnych zapewnialiby 15-dniową usługę doradztwa dla rady miasta.

Wprowadzenie zestawu istotnych wskaźników, które pozwolą mierzyć postępy na szczeblu lokalnym i regionalnym, oraz publikowanie regularnego sprawozdania na temat stanu zaawansowania lokalnego/regionalnego wymiaru jednolitego rynku cyfrowego.

Ostateczny tekst propozycji zostanie przedstawiony w dniach 13–14 czerwca podczas posiedzenia Zgromadzenia Cyfrowego 2019 w Bukareszcie.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :