Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni  

Przedstawiciele miast i regionów UE wyrazili uznanie dla wzmożonych wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia dysproporcji terytorialnych i wsparcia regionów zmagających się z takimi wyzwaniami jak depopulacja i drenaż mózgów. Jednak działania przedstawione niedawno w komunikacie „Wykorzystanie potencjału talentów w regionach Europy” muszą opierać się na podejściu dostosowanym do potrzeb, któremu kierunek nadawać będzie wzmocniona polityka spójności. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na obszary wiejskie, których przyszłość zależy od zatrzymywania i przyciągania młodych talentów. Takie było przesłanie członków Europejskiego Komitetu Regionów do Dubravki Šuicy, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, podczas debaty plenarnej w dniu 15 marca.

Podczas debaty z wiceprzewodniczącą Dubravką Šuicą przywódczynie i przywódcy szczebla lokalnego i regionalnego ostrzegli, że drenaż mózgów i pogłębiające się dysproporcje regionalne stanowią zagrożenie dla długoterminowej trwałości projektu europejskiego. Zaapelowali o lepsze zdanie sobie sprawy z różnorodności, wyzwań i możliwości w tych regionach w celu opracowania środków dostosowanych do potrzeb każdego regionu, zwłaszcza z punktu widzenia przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), stwierdził: Unia Europejska stoi w obliczu rosnących nierówności, ale w niektórych regionach istnieje większe ryzyko pozostania w tyle. Kiedy młodzi ludzie opuszczają swoje miejsce, w poszukiwaniu nowe możliwości, jest to sygnał ostrzegawczy, że trzeba działać. Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wykorzystania talentów w celu pobudzenia rozwoju regionalnego w 82 regionach. Polityka spójności stanowi w połączeniu z innymi czynnikami kluczowe narzędzie promowania rozwiązań, które mogą lepiej odpowiadać na potrzeby każdego terytorium. Mamy obowiązek zapewnić sukces wszystkim tym, którzy czują się pozostawieni w tyle. Stanowiłoby to namacalny sukces Europejskiego Roku Umiejętności.

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, powiedziała: Swoboda przemieszczania się jest jednym z najcenniejszych osiągnięć UE. Dodatkowo, musimy zadbać o to, by regiony doświadczające kurczenia się populacji, a tym samym zmagające się z „pułapką niedoboru talentów”, dysponowały środkami umożliwiającymi przyciągnięcie i wykorzystanie wyników swoich inwestycji. Zmiany demograficzne mogą być okazją do wzmocnienia odporności na całym terytorium UE.

Tania Christowa (BG/EPL), przewodnicząca Komisji SEDEC KR-u i burmistrzyni gminy Gabrowo, odniosła się pozytywnie do komunikatu Komisji i podkreśliła, że KR popiera ogólne cele wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania dysproporcjom i geograficznym podziałom między regionami i miastami. Dodała również: Władze lokalne i regionalne mogą zawierać lokalne sojusze z udziałem wszystkich zainteresowanych stron i wnosić wkład w opracowywanie i realizację polityki lokalnej łagodzącej drenaż mózgów.

W komunikacie Komisji Europejskiej wskazano 46 regionów UE, które już znajdują się w tzw. „pułapce niedoboru talentów”, oraz 36 regionów, którym grozi wpadnięcie w nią.Większość z tych regionów znajduje się w 16 państwach członkowskich Europy Południowej i Wschodniej i zamieszkuje je łącznie niemal 30% ludności UE. Zmagają się zwłaszcza z niskim współczynnikiem urodzeń, spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym, niskim odsetkiem absolwentów uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego oraz drenażem mózgów. Komisja proponuje ustanowienie mechanizmu wspierania talentów składającego się z ośmiu filarów i oferującego tym regionom specjalne wsparcie i specjalną pomoc.

Zgromadzenie przyjęło rezolucję wzywającą do przyspieszenia transformacji regionów, które wpadły w pułapkę niedoboru talentów, oraz do krzewienia spójności cyfrowej jako celu Unii Europejskiej. W rezolucji upomniano się również o przyjęcie strategicznego podejścia do integracji obywateli państw trzecich w UE jako potencjalnej siły napędowej lokalnego wzrostu gospodarczego i podkreślono pierwszoplanową rolę polityki spójności UE oraz regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji w stymulowaniu dynamicznych ekosystemów innowacji. Postulowano zwrócenie szczególnej uwagi na obszary wiejskie i oddalone, wyspy oraz wszystkie obszary o trwałych trudnych warunkach przyrodniczych lub demograficznych, ponieważ utrata młodych ludzi w tych regionach w połączeniu ze spadkiem współczynnika urodzeń utrudnia utrzymanie podstawowych usług publicznych i ożywienie gospodarki.

Opowiedziano się również za tym, by w ramach wszystkich kierunków polityki europejskiej, w tym nowej polityki mającej na celu zatrzymanie i przyciągnięcie talentów do regionów UE, przestrzegano zasady „nie szkodzić spójności”. Jutro, 16 marca, KR – wraz z innymi stowarzyszeniami partnerskimi #CohesionAlliance – nada nowy kierunek największej ogólnounijnej koalicji na rzecz silnej polityki spójności.Tutaj znajdują się szczegółowe informacje o tym wydarzeniu.

Kontakty:

Monica Tiberi

Rzeczniczka przewodniczącego

tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

tel. +32 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX