Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Średniej wielkości porty w UE: od podupadających obszarów przemysłowych do zrównoważonych ośrodków miejskich  

Podniesienie wydajności i konkurencyjności portów, poprawa funkcjonowania miast portowych i rewitalizacja terenów portowych mają zasadnicze znaczenie dla europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Ale z uwagi na geograficzną koncentrację operacji portowych, małe i średnie porty tracą swoje funkcje, co prowadzi do degradacji związanych z nimi obszarów miejskich. Lokalni przywódcy UE zastanawiają się nad sposobem regeneracji obszarów portowych, koncentrując się na zarządzaniu, przyciąganiu inwestycji i zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich.

 

Europejski Komitet Regionów, będący unijnym zgromadzeniem samorządów lokalnych i regionalnych, przyjął w dniu 8 lutego opinię w sprawie rewitalizacji miast portowych oraz terenów portowych, sporządzoną przez Stanisława Szwabskiego (PL/EA), radnego Rady Miasta Gdyni.

 

Spośród 329 portów na terytorium europejskim, 104 zostały określone jako porty bazowe w ramach transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T). Te ostatnie stanowią główną bramę do europejskiego obszaru gospodarczego i mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania i poprawy konkurencyjności gospodarki UE.

 

Pomimo ogólnego wzrostu w sektorze transportu morskiego, coraz większa koncentracja operacji portowych podważa rolę wielu europejskich miast portowych, które stają w obliczu degradacji gospodarczej i podupadania obszarów miejskich. W tym kontekście Komitet z zadowoleniem przyjmuje dywersyfikację portów, w których uprzednio nastąpiła degradacja, przyciąganie przez nie nowych form działalności gospodarczej i tworzenie pozytywnych efektów zewnętrznych w skali lokalnej.

 

Stabilny klimat inwestycyjny i ciągłe finansowanie innowacyjnych projektów i inicjatyw ze środków UE otwierają nowe perspektywy dla terenów portowych. Komitet apeluje zatem o zwiększenie wsparcia dla oddolnych inicjatyw w zakresie badań i innowacji mających na celu poprawę relacji port–miasto i zwiększenie innowacyjnego potencjału sektora transportu morskiego. Ponadto uważa, że większe wsparcie rewaloryzacji miast i terenów portowych, na przykład w ramach unijnej polityki spójności i innych polityk sektorowych, stałoby się katalizatorem rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego w UE.

 

„Gdyński sukces – jak określono przekształcenie Stoczni Gdynia – jest dobrym przykładem potencjału wzrostu związanego z ożywieniem terenów portowych w Europie, a także złożoności tego procesu”, stwierdził sprawozdawca, i dodał: „W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dotacje rządowe stały się «niedozwoloną pomocą publiczną». Podjęto zatem ogromny wysiłek, by uczynić stocznię rentowną, w tym przeprowadzono działania prywatyzacyjne. Zabiegi te nie przyniosły efektów i po 2009 r. poszczególne części Stoczni Gdynia zostały nabyte przez nowych właścicieli, zaś cały obszar włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE). Z czasem utworzono Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT). Infrastruktura drogowa i sieci (energia, woda, ścieki, itp.) zostały zmodernizowane i utworzono nowe wspólne przestrzenie, gdzie przedsiębiorstwa mogły z powodzeniem współpracować i handlować. Biznes ma teraz oparcie organizacyjne w zarządzie PSSE, dostęp do infrastruktury, a także ulgi fiskalne. Już wkrótce okazało się, że szybko rośnie zatrudnienie i produkcja, zaś więzi kooperacyjne tworzą się spontanicznie, prowadząc do atrakcyjnej oferty rynkowej w zakresie produkcji 'offshore', urządzeń energetyki wiatrowej, produkcji stoczniowej, konstrukcji stalowych i innych. Potencjał firm różnej wielkości, przeważnie małych i średnich, łączy się tworząc efekt synergii, większą wydajność, niższe koszty – w sumie ekonomiczną racjonalność”.

 

Z myślą o przyszłej polityce UE na rzecz portów, lokalni liderzy wzywają Komisję Europejską do zwracania większej uwagi na opinie różnych zainteresowanych stron w sektorze gospodarki morskiej oraz władz lokalnych i regionalnych, a także do opracowania zróżnicowanego podejścia dostosowanego do konkretnych potrzeb różnego rodzaju portów.

 

 

 

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka
Tel. +32 (0)2 282 2289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECLINING-PORTS-AREAS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECLINING-PORTS-AREAS.ASPX