Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi zapewnić władzom lokalnym i regionalnym rozwiązania techniczne i środki finansowe w celu obniżenia emisyjności zasobów mieszkaniowych do 2050 r.  

Europejski Komitet Regionów przyjął jednogłośnie zalecenia André Violi związane z nowym wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE przyjęło w ubiegły czwartek szereg zaleceń związanych z nowym wnioskiem dotyczącym europejskiej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Sprawozdawcą opinii jest André Viola, radny departamentu Aude. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi jedną z podstaw pakietu „Gotowi na 55”, którego celem jest ograniczenie o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r.

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii końcowej w Unii i za 36% jej emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Ostatecznym celem nowej dyrektywy jest obniżenie emisyjności europejskich zasobów mieszkaniowych do 2050 r.

Podczas prezentacji opinii André Viola (FR/PES), sprawozdawca, radny departamentu Aude odpowiedzialny za kwestie europejskie i przewodniczący delegacji francuskiej w Europejskim Komitecie Regionów, stwierdził: Zastanówmy się nad całością systemów energetycznych, by zwiększyć odporność i zaradzić ubóstwu energetycznemu, realizując cele klimatyczne do 2050 r. Wykażmy się dużą ambicją, jeśli chodzi o obniżenie emisyjności zasobów mieszkaniowych UE! Musimy opracować przyszłościowy plan renowacji, który będzie opłacalny dla wszystkich obywateli oraz władz lokalnych i regionalnych. Przegląd dyrektywy powinien koncentrować się na całym cyklu życia budynków i uwzględniać wszystkie etapy gospodarki o obiegu zamkniętym. Należy zaznaczyć, że w umowie partnerstwa, która przewiduje dla Francji 18,4 mld EUR z funduszy europejskich do 2027 r., priorytetem strategicznym jest termomodernizacja budynków i mieszkań w połączeniu ze wsparciem dla gospodarstw domowych. Mamy odpowiednie środki, a zatem teraz musimy pilnie zająć się renowacją!

Komitet podkreśla potrzebę zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces kreowania polityki związanej z falą renowacji budynków, tak by transformacja przebiegła na wszystkich szczeblach. Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE przypomina ponadto, że celów fali renowacji nie można osiągnąć bez przeznaczenia znacznych zasobów specjalnie dla samorządów lokalnych i regionalnych zarówno w formie puli środków finansowych, jak i budowania zdolności i opracowywania rozwiązań technicznych.

W przyjętej przez Komitet opinii wzywa się, by nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stosowała się nie tylko do nowych budynków, lecz również do renowacji. Sprawozdawca zaleca, by unikano prowadzenia renowacji etapami, gdyż są one wówczas mało ambitne i mogą być zależne od technologii wysokoemisyjnych. Należy dać pierwszeństwo renowacjom mającym na celu bezemisyjność, minimalizując również zapotrzebowanie na energię i materiały.

Aby zwiększyć synergię między poprawą charakterystyki energetycznej budynków a ograniczeniem zanieczyszczeń, Komitet opowiada się za podejściem minimalizującym zapotrzebowanie na materiały i promującym gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki włączeniu polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynków do krajowych planów renowacji.

Europejskie zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE przypomina, że niezbędne jest również promowanie budynków o pozytywnym wpływie na klimat, które powinny rekompensować dodatkowe emisje z mniej wydajnych budynków.

W przyjętej przez Komitet opinii poparto propozycję radnego André Violi, by wyeliminowanie paliw kopalnych do celów ogrzewania i chłodzenia zaplanować na 2025 r., a nie – jak proponuje Komisja Europejska – na 2027 r. Komitet domaga się, by krajowe działania i strategie polityczne w tej dziedzinie były opracowywane w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi Podczas renowacji budynków trzeba wystrzegać się nawet nieznacznego wzrostu kosztów dla najemców, zwłaszcza tych borykających się już z ubóstwem energetycznym, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki stałego wzrostu cen energii.

Dlatego też Komitet przypomina, że masowa renowacja budynków stanowi okazję do zajęcia się problemem ubóstwa energetycznego i do przekształcenia budynków zajmowanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji w budynki plusenergetyczne. Podkreśla, że nie można dopuścić do tego, by fala renowacji prowadziła do pogłębienia problemów związanych z tym zjawiskiem w całej Unii Europejskiej. W swej opinii EKES wzywa Komisję do opracowania kompleksowej strategii na rzecz wyeliminowania ubóstwa energetycznego w UE.

Jeśli chodzi o paszporty renowacji, w opinii proponuje się, aby były one udostępniane władzom lokalnym i regionalnym, a nie – jak sugeruje Komisja – właścicielom budynków.

Sprawozdawca apeluje również do Komisji i państw członkowskich, by przedstawiły wytyczne dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych oraz stworzyły w tym celu specjalne systemy finansowania.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023