Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi zapewnić władzom lokalnym i regionalnym rozwiązania techniczne i środki finansowe w celu obniżenia emisyjności zasobów mieszkaniowych do 2050 r.  

Europejski Komitet Regionów przyjął jednogłośnie zalecenia André Violi związane z nowym wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE przyjęło w ubiegły czwartek szereg zaleceń związanych z nowym wnioskiem dotyczącym europejskiej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Sprawozdawcą opinii jest André Viola, radny departamentu Aude. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi jedną z podstaw pakietu „Gotowi na 55”, którego celem jest ograniczenie o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r.

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii końcowej w Unii i za 36% jej emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Ostatecznym celem nowej dyrektywy jest obniżenie emisyjności europejskich zasobów mieszkaniowych do 2050 r.

Podczas prezentacji opinii André Viola (FR/PES), sprawozdawca, radny departamentu Aude odpowiedzialny za kwestie europejskie i przewodniczący delegacji francuskiej w Europejskim Komitecie Regionów, stwierdził: Zastanówmy się nad całością systemów energetycznych, by zwiększyć odporność i zaradzić ubóstwu energetycznemu, realizując cele klimatyczne do 2050 r. Wykażmy się dużą ambicją, jeśli chodzi o obniżenie emisyjności zasobów mieszkaniowych UE! Musimy opracować przyszłościowy plan renowacji, który będzie opłacalny dla wszystkich obywateli oraz władz lokalnych i regionalnych. Przegląd dyrektywy powinien koncentrować się na całym cyklu życia budynków i uwzględniać wszystkie etapy gospodarki o obiegu zamkniętym. Należy zaznaczyć, że w umowie partnerstwa, która przewiduje dla Francji 18,4 mld EUR z funduszy europejskich do 2027 r., priorytetem strategicznym jest termomodernizacja budynków i mieszkań w połączeniu ze wsparciem dla gospodarstw domowych. Mamy odpowiednie środki, a zatem teraz musimy pilnie zająć się renowacją!

Komitet podkreśla potrzebę zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w proces kreowania polityki związanej z falą renowacji budynków, tak by transformacja przebiegła na wszystkich szczeblach. Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE przypomina ponadto, że celów fali renowacji nie można osiągnąć bez przeznaczenia znacznych zasobów specjalnie dla samorządów lokalnych i regionalnych zarówno w formie puli środków finansowych, jak i budowania zdolności i opracowywania rozwiązań technicznych.

W przyjętej przez Komitet opinii wzywa się, by nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stosowała się nie tylko do nowych budynków, lecz również do renowacji. Sprawozdawca zaleca, by unikano prowadzenia renowacji etapami, gdyż są one wówczas mało ambitne i mogą być zależne od technologii wysokoemisyjnych. Należy dać pierwszeństwo renowacjom mającym na celu bezemisyjność, minimalizując również zapotrzebowanie na energię i materiały.

Aby zwiększyć synergię między poprawą charakterystyki energetycznej budynków a ograniczeniem zanieczyszczeń, Komitet opowiada się za podejściem minimalizującym zapotrzebowanie na materiały i promującym gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki włączeniu polityki redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynków do krajowych planów renowacji.

Europejskie zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE przypomina, że niezbędne jest również promowanie budynków o pozytywnym wpływie na klimat, które powinny rekompensować dodatkowe emisje z mniej wydajnych budynków.

W przyjętej przez Komitet opinii poparto propozycję radnego André Violi, by wyeliminowanie paliw kopalnych do celów ogrzewania i chłodzenia zaplanować na 2025 r., a nie – jak proponuje Komisja Europejska – na 2027 r. Komitet domaga się, by krajowe działania i strategie polityczne w tej dziedzinie były opracowywane w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi Podczas renowacji budynków trzeba wystrzegać się nawet nieznacznego wzrostu kosztów dla najemców, zwłaszcza tych borykających się już z ubóstwem energetycznym, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki stałego wzrostu cen energii.

Dlatego też Komitet przypomina, że masowa renowacja budynków stanowi okazję do zajęcia się problemem ubóstwa energetycznego i do przekształcenia budynków zajmowanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji w budynki plusenergetyczne. Podkreśla, że nie można dopuścić do tego, by fala renowacji prowadziła do pogłębienia problemów związanych z tym zjawiskiem w całej Unii Europejskiej. W swej opinii EKES wzywa Komisję do opracowania kompleksowej strategii na rzecz wyeliminowania ubóstwa energetycznego w UE.

Jeśli chodzi o paszporty renowacji, w opinii proponuje się, aby były one udostępniane władzom lokalnym i regionalnym, a nie – jak sugeruje Komisja – właścicielom budynków.

Sprawozdawca apeluje również do Komisji i państw członkowskich, by przedstawiły wytyczne dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych oraz stworzyły w tym celu specjalne systemy finansowania.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DECARBONISE-THE-BUILDING-STOCK-BY-2050.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023