Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Współpraca transgraniczna: po najtrudniejszym w ostatnich dziesięcioleciach okresie nadszedł czas na odbudowę i dalsze postępy  

Dnia 5 lipca obywatele oraz przywódcy lokalni i regionalni omówią znaczenie współpracy transgranicznej dla przyszłości Europy i wyciągną wnioski z kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Aby ponownie umieścić współpracę transgraniczną wśród priorytetów programu politycznego UE, Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął dziś rezolucję wzywającą Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w sprawie utrzymania współpracy transgranicznej i codziennego funkcjonowania obszarów transgranicznych w przypadku przyszłych kryzysów. Rezolucja zawiera wiele propozycji mających na celu poprawę współpracy transgranicznej i wzywa Komisję Europejską do działań na podstawie istniejących już przepisów i traktatów, których wdrażanie często można jeszcze usprawnić. Przyszłość współpracy transgranicznej będzie również omawiana podczas spotkania zorganizowanego przez KR z innymi kluczowymi partnerami europejskimi w dniu 5 lipca.

Pandemia COVID-19 stała się jedną z największych w ostatnich dekadach przeszkód we współpracy transgranicznej i poważnie wpłynęła na gospodarkę i mobilność w wielu regionach, a także na dostęp obywateli do służb ratunkowych. A przecież już przed jej wybuchem wiele regionów przygranicznych borykało się z licznymi utrudnieniami, związanymi z ich sytuacją. W niedawnych konsultacjach przeprowadzonych przez KR regiony przygraniczne wymieniały transgraniczny transport i łączność, a także obciążenia biurokratyczne dla obywateli i przedsiębiorstw jako największe przeszkody, z jakimi się zmagają. Dlatego rezolucja, która opiera się na badaniach i informacjach zwrotnych zebranych od regionów przygranicznych w ciągu ostatniego roku, ma pomóc w ponownym umieszczeniu współpracy transgranicznej wśród priorytetów programu politycznego UE.

Pavel Branda (CZ/EKR), sprawozdawca opinii KR-u w sprawie transgranicznych usług publicznych i przewodniczący grupy międzyregionalnej KR-u ds. współpracy transgranicznej, powiedział: Dobrze się stało, że Komitet Regionów podjął się reprezentowania regionów przygranicznych i ich obywateli na Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Musimy umieścić współpracę transgraniczną tam, gdzie jest jej miejsce, w samym centrum projektu integracji europejskiej. Współpraca transgraniczna jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej i musi odgrywać jeszcze większą rolę w przyszłości. To właśnie na granicach obywatele odczuwają rzeczywiste korzyści płynące z integracji europejskiej. W dzisiejszej rezolucji zaproponowano konkretne działania na rzecz dalszej poprawy ich codziennego życia na obszarach przygranicznych.

W rezolucji, którą poparły wszystkie grupy polityczne w KR-ze i która posłuży jako wkład w Konferencję w sprawie przyszłości Europy, KR wzywa Komisję Europejską (KE) do przedstawienia wniosku w sprawie utrzymania transgranicznej współpracy lądowej i morskiej oraz codziennego funkcjonowania obszarów transgranicznych w przypadku nowego kryzysu ogólnounijnego lub regionalnego. W rezolucji wezwano również KE do zaproponowania środków, które pozwoliłyby personelowi i pojazdom służb ratunkowych zawsze swobodnie przekraczać granice. Ponadto podkreślono potrzebę poprawy i wzmocnienia transgranicznych usług publicznych. Zauważono przy tym, że struktury transgraniczne, takie jak europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), powinny odgrywać bardziej znaczącą rolę w zarządzaniu obszarami transgranicznymi, ponieważ są do tego wyjątkowo dobrze przygotowane.

KR zwraca również uwagę, że UE posiada już wiele aktów prawnych i traktatów, które mogą znacznie poprawić jakość życia obywateli i usunąć przeszkody napotykane w regionach przygranicznych. Nadal jednak do rozwiązania pozostaje wiele problemów związanych z wdrażaniem tych przepisów. W związku z tym w rezolucji wzywa się Komisję Europejską do przeglądu wdrażania obowiązującego prawodawstwa oraz do wzmocnienia zdolności w zakresie działań następczych, by zapewnić właściwe wdrożenie całego prawodawstwa UE na wszystkich poziomach.

W dniu 5 lipca KR zorganizuje konferencję w sprawie przyszłości współpracy transgranicznej wraz z innymi partnerami-założycielami Europejskiego Transgranicznego Przymierza Obywatelskiego , którymi są: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych ( AEBR ), Mission Opérationelle Transfrontalière ( MOT ) oraz Środkowoeuropejska Służba Inicjatyw Transgranicznych ( CESCI ). Uczestnicy omówią wpływ kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na współpracę transgraniczną. Ponadto na konferencji odbędzie się prezentacja rezolucji i debata na temat przyszłości współpracy transgranicznej w oparciu o doświadczenia nabyte przed pandemią i w jej trakcie. Link do strony i ostateczny program spotkania można znaleźć tutaj .

Kontekst

Podczas sesji plenarnej KR-u w lutym 2021 r. członkowie przyjęli opinię w sprawie transgranicznych usług publicznych, której sprawozdawcą był Pavel Branda (CZ/EKR). Komunikat prasowy dotyczący opinii znajduje się tutaj .

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jest instrumentem prawnym mającym na celu ułatwianie i krzewienie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Europejski Komitet Regionów prowadzi platformę EUWT , która zrzesza przedstawicieli politycznych i technicznych wszystkich już istniejących i właśnie tworzonych EUWT, członków grupy ekspertów, stowarzyszenia oraz inne zainteresowane osoby i podmioty.

Europejskie Transgraniczne Przymierze Obywatelskie powstało w 2020 r. Jest to inicjatywa mająca na celu poprawę jakości życia obywateli europejskich mieszkających w regionach przygranicznych UE. Wewnętrzne regiony przygraniczne obejmują 40% terytorium UE i mieszka w nich 30% jej ludności (150 mln osób); przyjmują one prawie 2 mln pracowników transgranicznych.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel.: +32 2 282 20 03

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023