Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Czasy kryzysu wymagają wzmożonych wysiłków na rzecz równouprawnienia płci  

Wpływ wojny oraz kryzysu klimatycznego i społecznego na sytuację kobiet oznacza, że liczba kobiet w polityce musi znacząco i szybko wzrosnąć – twierdzą uczestnicy konferencji

Przywódcy z całej Unii Europejskiej i spoza niej uczestniczący w konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zaapelowali do osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki o przyspieszenie wysiłków na rzecz osiągnięcia równości płci.

Konferencja odbyła się 14 marca 2023 r. pod tytułem „Od poziomu lokalnego do globalnego: wspieranie przywództwa kobiet w zmieniającym się świecie”. Prelegenci podkreślili, że największe wyzwania naszych czasów – takie jak wojna, kryzys klimatyczny, ubóstwo, brak przystępnych cenowo mieszkań, nierówne wynagrodzenie i nierówny dostęp do opieki zdrowotnej – są silnie związane z aspektem płci, a reprezentacja kobiet w polityce regionalnej, lokalnej i krajowej jest nadal niepokojąco niska.

W przemówieniu inauguracyjnym Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział:Równość płci jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sprawiedliwszej i silniejszej Europy. Rzeczywistość nie napawa optymizmem – nie tylko nie zbliżamy się do osiągnięcia parytetu tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, ale siły pragnące ograniczenia praw kobiet podważają ideę równouprawnienia płci. Musimy podejść do tej kwestii kompleksowo i zdecydowanie przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji, potępiając wszystkie formy przemocy wobec kobiet oraz stawiając czoła wyzwaniom, z którymi codziennie borykają się kobiety. Europejski Komitet Regionów jest gotów wzmóc wysiłki w tym kierunku, poczynając od świecenia przykładem jako zgromadzenie polityczne, a także uwzględniając równouprawnienie płci we wszystkich obszarach polityki.

Jutta Urpilainen, europejska komisarz ds. partnerstw międzynarodowych, podkreśliła: Zaangażowanie większej liczby kobiet w proces decyzyjny zwiększa wiarygodność instytucji demokratycznych, prowadzi do bardziej pluralistycznego sprawowania rządów i wzmacnia pozycję kobiet, umożliwiając im działanie na rzecz poprawy lokalnych społeczności. UE mocno zaangażowała się w realizację tego celu, przyjmując plan działania w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w stosunkach zewnętrznych, co sprawiło, że równość płci stała się priorytetem wszystkich unijnych działań zewnętrznych.

Evelyn Regner, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, zaznaczyła: Kobiety są silne – jednak nasze społeczeństwo wciąż znacznie utrudnia im realizację ich marzeń. Od wielu już lat nieustannie walczymy na przykład o równą reprezentację, ale napotykamy silny opór ze wszystkich stron – tak było podczas negocjowania dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach. Doprowadzenie do jej podpisania zabrało nam dziesięć lat, a wciąż jesteśmy daleko od osiągnięcia parytetu 50:50 – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i na politycznych stanowiskach przywódczych. Dlatego cieszę się, że w każdym miejscu – również w regionach i miastach – organizuje się konferencje poświęcone wspieraniu przywództwa kobiet. Społeczeństwa zmieniają się i musimy zadbać o to, by wszędzie zmieniały się na lepsze – na szczeblu lokalnym i globalnym, w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych oraz w różnych obszarach polityki. Razem możemy sprawić, by było więcej równości w Europie, a Europa, w której wszyscy są równi, będzie lepszą Europą dla nas wszystkich.

Tania Christowa, burmistrzyni gminy Gabrowo i przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury Europejskiego Komitetu Regionów, zaznaczyła: Dążenie do poprawy dobrostanu kobiet i urzeczywistnienia równości płci musi być naszym wspólnym priorytetem – także dla nas jako lokalnych przywódczyń i przywódców. Wynika to z tego, że szczebel lokalny i regionalny jest często pierwszym punktem kontaktowym, bezpośrednim usługodawcą i organem odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa. Dlatego też wszystkie organy władz lokalnych i regionalnych muszą codziennie dążyć do promowania równości płci i eliminowania przemocy ze względu na płeć. Musimy wspierać równość mężczyzn i kobiet i udział tych ostatnich w podejmowaniu decyzji politycznych i kształtowaniu polityki, w tym w terenie, gdyż poziom lokalny jest często pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery politycznej – zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Inni prelegenci, w tym lokalni i regionalni przywódcy polityczni reprezentujący miasta i regiony z UE, Ukrainy i krajów bałkańskich oraz egipskie społeczeństwo obywatelskie, wezwali do wzmożenia wysiłków na rzecz zlikwidowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w życiu politycznym na wszystkich szczeblach sprawowania rządów – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Kobiety liderki podzieliły się swoim doświadczeniem związanym z kształtowaniem polityki regionów i miast w odpowiedzi na kryzys społeczny, gospodarczy, zdrowotny, środowiskowy i w zakresie bezpieczeństwa. Opowiedziały także o wyzwaniu, jakim jest przekonywanie zdominowanych przez mężczyzn zgromadzeń politycznych, że wspomniane kryzysy mają wymierne skutki dla kobiet.

Wśród uczestniczących osób nie zabrakło członkiń i członków programu „Młodzi demokratycznie wybrani politycy” (YEP), uruchomionego przez KR w celu utworzenia platformy politycznej dla młodych polityczek i polityków. Program jest zrównoważony pod względem płci.

Konferencja odbyła się w przeddzień sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. W części sesji poświęconej bieżącym zagadnieniom o szczególnym znaczeniu dla regionów i miast UE głos zabierze przedstawiciel regionu Walencja, który zainauguruje debatę na temat przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Joan Calabuig Rull (ES/PES), sekretarz regionalny ds. Unii Europejskiej i stosunków zewnętrznych władz Wspólnoty Walenckiej, zwróci uwagę na to, że: Głównym problemem naszego społeczeństwa jest męski szowinistyczny terroryzm, a władze lokalne i regionalne mogą odegrać kluczową rolę w jego zwalczaniu. Jest to zadanie, które musimy wykonać wspólnie, podchodząc do tego w sposób kompleksowy i zapewniając niezbędne zasoby ludzkie i materialne. Ultrakonserwatywne organizacje, również w Europie, wzięły sobie za cel umniejszanie praw kobiet. Musimy konsekwentnie zwalczać tego rodzaju dążenia i nie możemy pozwolić sobie na najmniejszy krok do tyłu. Kobiety muszą czuć się bezpiecznie w każdym zakątku Europy.

Kontekst

Każdego roku Europejski Komitet Regionów organizuje konferencję, by uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet w ramach szerszej strategii („strategia na rzecz równowagi płci w zakresie udziału członków w KR-ze”) na rzecz promowania równowagi płci w polityce i procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, podnoszenia świadomości i promowania wymiany najlepszych praktyk.

Europejski Komitet Regionów, jako zgromadzenie polityczne lokalnych i regionalnych polityków w UE, odgrywa rolę doradczą w unijnym procesie legislacyjnym. W opinii „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” Komitet zawarł zalecenia w sprawie działań, które można by podjąć, by osiągnąć równowagę płci pod względem reprezentacji i udziału w życiu politycznym, co jest niezbędne do zapewnienia równości i demokracji.

Więcej informacji można znaleźć w następujących publikacjach:

Nowy plan działania UE w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w stosunkach zewnętrznych na lata 2020–2025 (GAP III)

Opinia KR-u „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025”

„Strategia na rzecz równowagi płci w zakresie udziału członków w KR-ze”

Inicjatywa KR-u pt. „Więcej kobiet w polityce”

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – briefing

Badanie na temat ram prawnych dotyczących ofiar przemocy ze względu na płeć (w tym dzieci) w 27 państwach członkowskich

Film wideo „Kobiety w polityce”

Wystąpienie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alvesa Cordeiro z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Filmy wideo: Regiony i miasta podejmują działania na rzecz urzeczywistnienia równości płci

Multidyscyplinarna pomoc dla ofiar przemocy ze względu na płeć, Walencja, Hiszpania

Ośrodek innowacji dla przedsiębiorstwa technologicznego umożliwiającego kobietom znalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Kluż-Napoka, Rumunia

Polityka okołoporodowa i w zakresie opieki nad dziećmi, Umbria, Włochy

Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu, Katalonia, Hiszpania

Doradztwo dla mężczyzn w zakresie równości płci, Lörrach, Niemcy

Obejrzyj wydarzeniena kanale KR-u

Transmisja internetowa sesji plenarnej: na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

Monica Tiberi

Rzeczniczka Przewodniczącego

tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

tel.: +32 (0)2 282 2289

tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023