Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nie ma czasu do stracenia: musimy jak najszybciej wdrożyć budżet i pakiet UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19  

W związku z tym, że niemiecka prezydencja w Radzie UE i Parlament Europejski osiągnęły dzisiaj porozumienie polityczne w sprawie budżetu i pakietu na rzecz odbudowy UE, miasta i regiony UE przypominają, że miliony Europejczyków oczekują faktycznej odbudowy po pandemii COVID-19 w terenie.

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem niemiecka prezydencja w Radzie UE i negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie długoterminowego budżetu i pakietu UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19. Miasta i regiony wyrażają zadowolenie z porozumienia, lecz podkreślają potrzebę jego pilnego wdrożenia, aby zaradzić niespotykanemu dotąd kryzysowi wywołanemu pandemią. Porozumienie zostało ogłoszone podczas, gdy Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów odbywała posiedzenie online we wtorek, 10 listopada 2020 r.

W reakcji na dzisiejsze porozumienie polityczne w sprawie długoterminowego budżetu i pakietu UE na rzecz odbudowy między niemiecką prezydencją w Radzie UE a negocjatorami z Parlamentu Europejskiego Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli oraz przewodniczący Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” stwierdził: Nastał wspaniały dzień dla Europy i europejskiej solidarności. Miasta i regiony znajdują się na pierwszej linii zmagań z pandemią i są obecnie gotowe do podjęcia działań na rzecz odbudowy, która koncentruje się na ochronie zdrowia ludzi, zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego w miastach i regionach oraz osiągnięciu naszych ambicji w dziedzinie klimatu. Będziemy zachowywać czujność, aby zagwarantować wielopoziomowe podejście i urzeczywistnić cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Posiedzenie Komisji ENVE rozpoczęło się od debaty na temat Zielonego Ładu, w tym głównie realizacji celów klimatycznych na 2030 r. i wspierania zielonej transformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podczas debaty głos zabrali Eva Kracht, przedstawicielka prezydencji w Radzie UE i zastępczyni dyrektora generalnego ds. polityki europejskiej w niemieckim federalnym ministerstwie środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego oraz Mauro Petriccione, dyrektor generalny ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej.

Dwóch przedstawicieli stolic Grupy Wyszehradzkiej opowiedziało się za większą rolą samorządów lokalnych zarówno w ramach Zielonego Ładu, jak i strategii odbudowy po pandemii COVID-19. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) i zastępczyni burmistrza Budapesztu Kata Tüttő (HU/PES) przypomnieli o potrzebie zapewnienia miastom i regionom bezpośredniego dostępu do funduszy UE. Zaapelowali również o bezpośrednie partnerstwa z UE w celu lepszego zaplanowania i realizacji projektów odbudowy popandemicznej, które przyspieszą osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) został mianowany przedstawicielem KR-u w zarządzie politycznym Porozumienia Burmistrzów UE .

Na posiedzeniu Komisji ENVE omówiono następujące projekty opinii:

Jeśli chodzi o Zielony Ład, członkowie przedyskutowali projekt opinii „Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu” . Sprawozdawca Andries Gryffroy (BE/EA), poseł do parlamentu flamandzkiego, powiedział: By osiągnąć neutralność klimatyczną, Zielony Ład musi wspierać podejście oddolne. Domagamy się rozszerzenia obowiązkowych konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi na wszystkie obszary Zielonego Ładu oraz pełnego zaangażowania władz szczebla niższego niż krajowy w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Jesteśmy głęboko przekonani, że należy zapewnić regionom i miastom łatwiejszy i bezpośredni dostęp do finansowania i proponujemy europejską regionalną tablicę wyników w celu śledzenia postępów we wdrażaniu działań związanych z klimatem na szczeblu lokalnym.

Jeżeli chodzi o przystosowanie się do zmiany klimatu, Markku Markkula (FI/EPL) , przedstawił kluczowe kwestie poruszone w projekcie opinii pt. „Możliwości i efekt synergii zapobiegawczego przystosowania się do zmiany klimatu w celu promowania zrównoważonego charakteru i jakości życia w regionach i gminach: jakie warunki ramowe są konieczne?” . Były przewodniczący KR-u i przewodniczący rady miasta Espoo oznajmił: Zmiana klimatu stanowi globalne zagrożenie. Należy równocześnie zająć się przystosowaniem się do zmiany klimatu i jej łagodzeniem. Władze lokalne i regionalne zobowiązały się do stworzenia Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Wzywamy Komisję Europejską do opracowania nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, która obejmowałaby jasne cele i wskaźniki zgodnie z zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności, zrównoważonym rozwojem, najnowszą wiedzą, badaniami naukowymi i innowacją. Zrównoważony rozwój powinien być nową normalnością dla wszystkich szczebli sprawowania rządów, społeczności, przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Członkowie wymienili się również poglądami w sprawie opinii pt. „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego” . Sprawozdawca Gunārs Ansiņš (LV/RE) stwierdził: Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest priorytetem z punktu widzenia zasobooszczędnej przyszłości Europy. Nasz system energetyczny powinien opierać się na stale rosnącym udziale energii ze źródeł odnawialnych, elastycznie łączyć różne nośniki energii i docierać do wszystkich miejsc w Europie. Należy umożliwić swobodny przepływ różnych nośników energii – energii elektrycznej, gazu i ciepła – między gospodarstwami domowymi, transportem i przemysłem, co przyczyni się do większej dekarbonizacji i obniżenia kosztów osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Członkowie Komisji ENVE wyznaczyli następujących sprawozdawców:

Dimitrios Karnavos (EL/EPL) ,burmistrz miasta Kallithea, został wyznaczony na sprawozdawcę w sprawie ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska.

Vincent Chauvet (FR/RE) , mer Autun, został wyznaczony na sprawozdawcę w sprawie ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r. w związku z COP26.

Adam Struzik (PL/EPL) , marszałek województwa mazowieckiego, został wyznaczony na sprawozdawcę w sprawie strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności.

Kontekst:

Biuletyn ENVOY (z 6 listopada 2020 r.) można przeczytać tutaj .

Komunikat prasowy (z 22 października 2020 r.) „Bezpośrednie fundusze dla miast i regionów mają kluczowe znaczenie dla realizacji Zielonego Ładu w terenie” .

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

W dniu 13 października 2020 r., podczas debaty na sesji plenarnej z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu Fransem Timmermansem, Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Komunikat prasowy można przeczytać tutaj

Miasta i regiony już teraz dokonują transformacji w terenie. Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij: