Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COVID–19: Przewodniczący KR-u domaga się nowego unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia w celu wsparcia regionów i miast  
Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów ‎ Apostolosa Tzitzikostasa

Codziennie w całej Europie tysiące przywódców lokalnych i regionalnych walczy z rozprzestrzenianiem się wirusa i robi wszystko, by powstrzymać jego skutki w terenie. Jako przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa dostrzegam profesjonalizm, poświęcenie i odwagę wszystkich, którzy prowadzą walkę z epidemią COVID-19. Mobilizujemy nasze społeczności do ochrony najsłabszych obywateli i zapewnienia, by nasze gospodarki funkcjonowały w sposób możliwie niezakłócony.

Dziękuję z głębi serca władzom lokalnym i regionalnym, znajdującym się na pierwszej linii tej walki, a w szczególności wszystkim, którzy osobiście płacą wysoką cenę za swoje zaangażowanie. Europa może na nas polegać. Może polegać na wójtach, starostach, burmistrzach, prezydentach miast i marszałkach oraz członkach sejmików i rad w prowadzeniu walki z pandemią. Jednocześnie UE musi pomóc społecznościom lokalnym w momencie, gdy najbardziej potrzebują one Europy, poprzez pilne udostępnienie budżetu i zdolności interwencyjnych Unii Europejskiej naszym obywatelom i przedsiębiorstwom.

Wysiłki Komisji Europejskiej i Rady UE zmierzają w dobrym kierunku. Kluczowe znaczenie ma elastyczność paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz zasad pomocy państwa, ponieważ upraszcza i przyspiesza korzystanie z funduszy polityki spójności. Również mobilizacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ważnych narzędzi takich jak Europejski Fundusz Solidarności i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji może przynieść korzyści naszym społecznościom lokalnym.

W świetle moich bezpośrednich doświadczeń oraz informacji zwrotnych otrzymywanych od moich kolegów i członków KR-u uważam, że UE musi pójść krok dalej, uruchamiając unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia, który zapewni większe wsparcie tysiącom samorządowców mających problem ze świadczeniem lokalnych usług zdrowia.

Mechanizm ten pomógłby miastom i regionom w całej Europie pilnie zatrudnić dodatkowy personel medyczny, zakupić większą liczbę wyrobów medycznych, wspierać usługi intensywnej opieki medycznej, a także zapewnić narzędzia i materiały sanitarne szpitalom i szkołom. Powinien usprawnić i zwiększyć dostępność środków finansowych z budżetów regionalnych, krajowych i unijnych przeznaczonych na usługi w zakresie publicznej opieki zdrowotnej. Musimy zwiększyć inwestycje, by ratować życie dziś i zwiększyć naszą odporność na przyszłość. Mechanizm powinien być finansowany z istniejących zasobów krajowych i regionalnych, dostępnych unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przekierowanych na pilne potrzeby oraz nowych zasobów – w wysokości do 10 mld euro – z obecnych marginesów budżetu UE.

Komisja Europejska musi również zwiększyć i uprościć dostęp do pozostających do dyspozycji zasobów w ramach polityki spójności UE, aby przyspieszyć wykorzystanie funduszy przez społeczności lokalne, które mają największe trudności w opanowaniu pandemii. Środki w ramach polityki spójności ponownie okazują się pomocą niezbędną do stawienia czoła bezprecedensowym wyzwaniom w terenie. Polityka spójności pozostaje najważniejszym narzędziem inwestycyjnym UE, umożliwiającym unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym podmiotom współpracę i reagowanie w czasie kryzysu.

Przyszłość jest niepewna, a społeczności pilnie potrzebują pomocy już teraz nie tylko w celu ochrony życia, ale również w celu odbudowy po ustąpieniu pandemii. W całej Europie musimy być zdolni do partnerskiej współpracy i sprawiedliwego podziału obowiązków. Unia Europejska musi zaoferować wsparcie i solidarność najbardziej potrzebującym: nigdy nie było to tak prawdziwe jak obecnie, w szczytowym momencie kryzysu pandemii. Regiony i miasta pozostaną na pierwszej linii walki z wirusem. W tych trudnych czasach naszą największą odpowiedzialnością jako liderów politycznych są obywatele. Musimy połączyć siły na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, by ich chronić. Jestem przekonany, że demokracja jest silniejsza niż wirus i że dzięki wspólnym wysiłkom wyjdziemy z tego kryzysu jeszcze mocniejsi.

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 (0)473 84 39 86

Wioletta.Wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :