Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów uruchamiają Izbę Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów  

Porozumienie Burmistrzów jest największym na świecie ruchem miast i regionów realizującym działania w dziedzinie klimatu i energii.

Porozumienie Burmistrzów zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w 2008 r. w celu wsparcia miast i regionów w realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii na 2020 r. Porozumienie wzmacnia obecnie swoją rolę poprzez dostosowanie zobowiązania w dziedzinie klimatu do celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., oraz utworzenie nowej Izby Ambasadorów Krajowych w celu wsparcia wdrażania Porozumienia w każdym państwie członkowskim. Porozumienie Burmistrzów liczy ponad 10 tys. sygnatariuszy, którzy otrzymują wsparcie techniczne i wytyczne finansowe w celu opracowania i wdrożenia planów w zakresie energii i klimatu. Plany te stanowią wkład w utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 1,5 ℃ - jest to najwyższy poziom ambicji porozumienia klimatycznego z Paryża.

Dnia 21 kwietnia burmistrzowie i lokalni przywódcy z całej UE przystąpili do inauguracji nowego Porozumienia Burmistrzów . Podczas ceremonii online Rada Polityczna przedstawiła wizję Porozumienia „Europa sprawiedliwsza i neutralna dla klimatu” – nowe zobowiązanie miast i regionów do zwiększenia ambicji w dziedzinie klimatu. Nowi sygnatariusze zobowiążą się do ograniczenia swoich emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej tyle samo, ile wynosi ich odpowiedni cel krajowy, oraz do zachowania spójności z celem UE, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r., a także osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kadri Simson , europejska komisarz ds. energii, zaprosiła wszystkich przedstawicieli lokalnych do podpisania nowego Porozumienia i stwierdziła: Porozumienie Burmistrzów jest od trzynastu lat głównym punktem odniesienia dla lokalnych działań w dziedzinie energii i klimatu . Ostatni rok był trudny dla nas wszystkich. Wszyscy musieliśmy radzić sobie z nadzwyczajnymi warunkami pandemii, ale jednocześnie nigdy nie wstrzymaliśmy przygotowań do czystszej, bardziej ekologicznej i lepszej przyszłości. UE zobowiązała się być pierwszym na świecie regionem neutralnym dla klimatu do 2050 r., a także do zmniejszenia naszych emisji o co najmniej 55% do 2030 r. Teraz nadszedł czas, by otworzyć nowy rozdział Porozumienia Burmistrzów. Połączmy siły i uczyńmy krok naprzód w kierunku Zielonego Ładu. Ku neutralnej dla klimatu, odpornej i sprawiedliwej Europie, w której miasta będą zdrowymi miejscami do życia dla obywateli, a lokalne przedsiębiorstwa będą miały warunki do rozwoju. Niech Porozumienie stanie się platformą, na której wszystkie miasta UE będą stawiać sobie wyzwania i prezentować swoje osiągnięcia.

Wydarzenie to było okazją do utworzenia Izby Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów . Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, podkreślił: Dziś UE uczyniła krok naprzód, prawnie zobowiązując się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Cel ten zostanie osiągnięty jedynie dzięki współpracy z naszymi obywatelami i w naszych społecznościach – w przeciwnym wypadku jest skazany na porażkę. Aby Zielony Ład mógł odnieść sukces, UE potrzebuje miliona samorządów lokalnych i regionalnych. Dzięki odnowieniu swoich zobowiązań i uruchomieniu sieci krajowych ambasadorów Porozumienia Burmistrzów regiony, miasta i wsie podnoszą poprzeczkę w zakresie ambicji klimatycznych, aby zaspokoić potrzeby ludzi i chronić naszą planetę.

Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezydentka Łodzi i członkini Izby Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów podkreśliła : Europejski Zielony Ład i Porozumienie Burmistrzów to motory napędowe zmian w UE dla osiągnięcia klimatycznej neutralności w 2050 roku. Teraz musimy wdrożyć ich rozwiązania i narzędzia na poziomie krajowym, co wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Jako Ambasador Porozumienia Burmistrzów podejmuję to wyzwanie, ponieważ jestem przekonana, że bez współpracy na każdym szczeblu – od mieszkańca po władze centralne - nie uda się nam odbudować naszych krajów, ani osiągnąć klimatycznych celów. Musimy się wzajemnie wspierać, korzystać ze swoich doświadczeń i wymieniać się wiedzą. Łódź ma nieocenione doświadczenia w obszarze rewitalizacji i walki z niską emisją. Mamy centrum wiedzy dla każdego, kto stoi przed podobnym wyzwaniem. Jako Ambasador Komitetu Regionów do spraw Porozumienia Burmistrzów obiecuję aktywnie motywować i wspierać polskie samorządy w zrównoważonych i zielonych inicjatywach.

Głównym celem krajowych ambasadorów Porozumienia Burmistrzów jest zatwierdzenie i wzmocnienie inicjatywy w każdym państwie członkowskim, uczestnictwo w działaniach dotyczących poszczególnych krajów oraz wzmocnienie powiązań i współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i rządami krajowymi. Izba Ambasadorów Krajowych ma również na celu nawiązanie kontaktów z miastami i gminami, które mogłyby korzystać ze wsparcia technicznego i wytycznych finansowych oraz stać się aktywnymi podmiotami w realizacji działań w dziedzinie klimatu.

Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Sewilli oraz przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej KR-u „Zielony Ład w terenie” , oświadczył: Porozumienie Burmistrzów jest jednym z największych sukcesów współpracy między samorządami lokalnymi na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Jako burmistrz, ale również jako przewodniczący Komisji Środowiska Europejskiego Komitetu Regionów, jestem dumny z członkostwa w Izbie Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów, zainaugurowanej przy wsparciu Komisji Europejskiej. W związku z tym, że jutro obchodzimy Dzień Ziemi, miasta i regiony przekazują mocny komunikat: zobowiązujemy się do przewodzenia transformacji w kierunku zrównoważonej Europy, aby chronić naszą przyszłość i nie pozostawiać nikogo w tyle.

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy i przedstawiciel KR-u w Radzie Politycznej Porozumienia , stwierdził: Władze lokalne i regionalne w KR-ze są w pełni zaangażowane w zapewnienie zielonej transformacji i ekologicznej odbudowy po pandemii COVID-19 . Inicjatywy takie jak Porozumienie Burmistrzów mają zasadnicze znaczenie dla budowania Europy neutralnej dla klimatu oddolnie i każdemu obywatelowi przynoszą wymierne rezultaty. Będziemy nadal promować Porozumienie i wielopoziomowe sprawowanie rządów, apelować o bezpośrednie fundusze UE, współpracować z innymi burmistrzami i przewodniczącymi regionów, a także z przedsiębiorstwami i uniwersytetami, poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, wymieniać się najlepszymi praktykami i rozszerzać sieć. Nasi ambasadorzy, jako członkowie KR-u, wniosą wartość dodaną do Porozumienia Burmistrzów dzięki swojemu doświadczeniu politycznemu. KR może być wiarygodnym i zaangażowanym partnerem w tym przedsięwzięciu.

27 członkiń i członków KR-u (po jednym z każdego państwa członkowskiego), którzy stanowią Izbę Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów , to:

Kontekst:

Europejskie Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w 2008 r., aby zaangażować burmistrzów w realizację celów w zakresie energii i klimatu na 2020 r. (20-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomami z 1990 r., 20% energii ze źródeł odnawialnych i wyższa o 20% efektywność energetyczna) oraz aby wspierać ich w tym zadaniu. Dzięki nowej wizji Porozumienie Burmistrzów dostosowuje się do celu UE, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i osiągnięcie do 2050 r. pozycji pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Aby przyłączyć się do Porozumienia, zapraszamy na stronę www.eumayors.eu .

Listę ambasadorów krajowych Porozumienia Burmistrzów można pobrać tutaj . Więcej informacji można znaleźć na naszym portalu internetowym .

Dowiedz się tutaj , czym jest inicjatywa „Zielony Ład w terenie”.

Kontakt:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :