Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR jest gotów zorganizować Konferencję w sprawie przyszłości UE w regionach, miastach i wsiach, tak aby kształtować lepszą Europę, która odpowiada na potrzeby obywateli  

Grupa wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej, której przewodniczy Herman Van Rompuy, będzie wspierać KR w zapewnianiu szczeblowi lokalnemu i regionalnemu głosu i wpływu,
na jakie zasługuje.

Przywódcy lokalni i regionalni przyjęli rezolucję dotyczącą Konferencji w sprawie przyszłości Europy (konferencji) na 144. sesji plenarnej KR-u i omówili ją z Hermanem van Rompuyem, byłym przewodniczącym Rady Europejskiej i przewodniczącym nowo utworzonej grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej, na temat wizji KR-u dla przyszłości Europy i udziału KR-u w konferencji. Grupa wysokiego szczebla – niezależny organ doradczy, którego zadaniem jest wspieranie KR-u – zapewni strategiczną analizę polityczną, koncentrując się na wyzwaniach stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi. Będzie ściśle współpracować z członkami KR-u, zwłaszcza z Konferencją Przewodniczących i członkami delegacji KR-u na konferencję.

Przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas stwierdził: Konferencja w sprawie przyszłości Europy oferuje obywatelkom i obywatelom oraz władzom lokalnym i regionalnym szansę, której nie wolno nam zaprzepaścić. Przywódcy lokalni i regionalni nie tylko mają kluczowe znaczenie dla zniwelowania przepaści między Europejczykami a ich wspólnymi instytucjami, ale także są potężnymi instrumentami wzbogacenia demokratycznej istoty Unii. Uważam, że w ramach obowiązujących postanowień Traktatu istnieje pole do poprawy zarządzania i lepszego stanowienia prawa. KR, przy wsparciu grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej pod przewodnictwem Hermana Van Rompuya, wykorzysta tę okazję do ukształtowania najlepszych narzędzi na rzecz lepszej Unii, która musi być w stanie działać, reagować, chronić, wzmacniać pozycję obywateli i realizować zadania zgodnie z wyrażonymi przez nich potrzebami. Nasz Komitet położył nacisk na „terytorializację” konferencji, mając na celu zapewnienie szczeblowi lokalnemu i regionalnemu głosu i wpływu, na jakie zasługuje w tym ważnym procesie. Nasz dialog lokalny z 9 maja w Strasburgu będzie wyrazem terytorialnego wymiaru konferencji, który musi wykraczać poza Brukselę i miasta stołeczne.

Herman Van Rompuy , przewodniczący grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej, stwierdził: Demokracja europejska dotyczy wszystkich szczebli sprawowania rządów. Jest to zarówno wartość sama w sobie, jak i czynnik, dzięki któremu możliwa jest Europa chroniąca i wzmacniająca pozycję obywateli. Demokracja musi zaspokajać potrzeby obywateli i odpowiadać na nie. Samo istnienie UE zależy od tej zdolności do realizacji celów. Doświadczamy obecnie kryzysu demokracji na świecie, na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich. Działa ona najlepiej na szczeblu regionalnym i lokalnym, gdzie jest najściślej związana z potrzebami obywateli, ma najdłuższą tradycję i odnotowuje najwyższy poziom zaufania. W dobie rewolucji cyfrowej i zmian zachodzących w społeczeństwie demokracja musi również na nowo siebie samą wymyślić, ulepszając się i modernizując na wszystkich szczeblach. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi okazję do rozwinięcia tej refleksji na poziomie Unii, a grupa wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej, której mam zaszczyt przewodniczyć, zbada, w jaki sposób można lepiej zaangażować władze lokalne i regionalne jako elementy składowe oddolnego wzmocnienia i poprawy demokracji europejskiej. Naszą wartością dodaną będzie poszukiwanie oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań, skutecznych i ukierunkowanych na rezultaty, które zapewnią, że UE wywiąże się ze swoich obietnic i osiągnie swoje cele za pośrednictwem władz lokalnych i regionalnych oraz KR-u.

Kontekst:

Europejski Komitet Regionów angażuje się w udział w Konferencji w sprawie przyszłości Europy na cztery sposoby. Po pierwsze KR jest reprezentowany w zarządzie konferencji. W tym organie, w ramach wstępnego zadania polegającego na określeniu struktur konferencji, KR pracuje nad zapewnieniem, by sesja plenarna konferencji opierała się na solidnych podstawach demokratycznych i by wśród jej uczestników znalazła się odpowiednia liczba wybranych przedstawicieli parlamentów i rad regionalnych i lokalnych obok przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych. Po drugie KR organizuje dialogi lokalne w państwach członkowskich, aby wnieść wkład w działania informacyjne konferencji w całej UE, jak również wzbogacić ją o wkład obywatelek i obywateli. Po trzecie KR zorganizuje szereg debat na sesjach plenarnych i posiedzeniach komisji oraz przyjmie opinie w sprawach istotnych dla prac konferencji przez cały okres jej trwania. Kolejny Europejski Tydzień Regionów i Miast oraz szczyt KR-u w Marsylii będą kluczowymi momentami tego procesu. Utworzenie grupy wysokiego szczebla jest czwartym elementem prac KR-u na rzecz promowania terytorializacji konferencji w celu wzmocnienia demokracji europejskiej.

Tuż przed planowanym w Dniu Europy rozpoczęciem konferencji w sprawie przyszłości Europy przez trzy instytucje: Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę UE oraz w celu podkreślenia potrzeby terytorializacji konferencji KR zorganizował 9 maja w Strasburgu dialog lokalny z trzema francuskimi stowarzyszeniami terytorialnymi, francuską delegacją KR-u, miastem Strasburg oraz z wybranymi przedstawicielami i obywatelami regionów, miast i wsi z całej Unii Europejskiej.

Utworzenie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej zostało zatwierdzone przez Prezydium KR-u w grudniu 2020 r. na wniosek Konferencji Przewodniczących KR-u. Grupa wysokiego szczebla to siedmioro „mądrych ludzi”:

Herman Van Rompuy , były premier Belgii i były przewodniczący Rady Europejskiej,

Joaquin Almunia , były komisarz ds. konkurencji oraz spraw gospodarczych i finansowych,

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor Uniwersytetu Warszawskiego;

Rebecca Harms , była posłanka do Parlamentu Europejskiego;

Silja Markkula , przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży;

Maria João Rodrigues , była minister ds. kwalifikacji i edukacji Portugalii i posłanka do PE;

Androulla Vassiliou , była komisarz do spraw zdrowia i edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy rozpoczęła się oficjalnie 9 maja 2021 r. i powinna zakończyć się przyjęciem wniosków do wiosny 2022 r.

Program dialogu lokalnego w Strasburgu w dniu 9 maja

Strona wydarzenia

Wydarzenie to jest wymienione na wielojęzycznej platformie internetowej konferencji .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel. +32 0 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023