Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Koronawirus - Przewodniczący KR-u z zadowoleniem przyjmuje nowe działania UE podjęte ‎ w odpowiedzi na apel regionów i miast  

Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa w sprawie nowego instrumentu solidarności zaproponowanego przez Komisję Europejską w dniu 2 kwietnia br.

Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa w sprawie nowego instrumentu solidarności zaproponowanego przez Komisję Europejską w dniu 2 kwietnia br.

„Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj zestaw środków, które stanowią odpowiedź na niedawne apele Europejskiego Komitetu Regionów i wielu władz lokalnych i regionalnych o większe wsparcie dla ich wysiłków na rzecz zwalczania społecznych, gospodarczych i zdrowotnych skutków kryzysu.

W ramach instrumentu SURE przewidziano konkretne fundusze gwarantujące, że pracownicy będą nadal otrzymywać wynagrodzenie, a przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w utrzymaniu miejsc pracy. Mam nadzieję, że ten „europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku ze stanem nadzwyczajnym” pomoże lokalnym społecznościom w całej Europie złagodzić społeczne i gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Ważne jest też, by to wsparcie dotarło do rodzin i przedsiębiorców w regionach i miastach oraz pozwoliło utrzymać zdolność produkcyjną naszych regionalnych gospodarek. Nasz Komitet chce przyczynić się do szybkiego przyjęcia tego programu i zapewni analizę stanu faktycznego w terenie, aby ocenić, czy środki te odpowiadają codziennym potrzebom społeczności lokalnych.

Cieszy mnie propozycja Komisji Europejskiej, aby za pośrednictwem Instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych wykorzystać rezerwy w budżecie UE na zainwestowanie dodatkowych 3 mld EUR w sektor opieki zdrowotnej. Jest to odpowiedź na apel, który KR zawarł w swym planie działania w sprawie koronawirusa, o utworzenie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia, finansowanego z niewykorzystanych środków w budżecie UE. Środki te umożliwią naszym regionom i miastom zakupienie niezbędnych materiałów i sprzętu medycznego oraz lepsze wsparcie personelu medycznego, pracowników społecznych i służb ratowniczych, którzy są na pierwszej linii walki z pandemią.

Dziś Komisja przedstawiła również propozycję przepisów dodatkowo zwiększających elastyczność wykorzystania funduszy spójności i rolnictwa oraz umożliwiających szybszą interwencję, tak aby wzmocnić działanie środków nadzwyczajnych i wspomóc ożywienie gospodarcze. Jako przywódcy lokalni i regionalni popieramy starania Komisji, aby umożliwić szybkie przeprogramowanie inwestycji zaplanowanych jeszcze przed kryzysem. Jednocześnie apeluję do Komisji Europejskiej, by zapewniła, że regiony pozostaną kluczowymi podmiotami w planowaniu i wdrażaniu środków. Spójność i rozwój obszarów wiejskich stwarzają wyjątkową okazję do współdziałania podmiotów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Jedynie dzięki pełnemu wykorzystaniu bezpośredniego doświadczenia przywódców regionalnych i lokalnych inwestycje UE mogą faktycznie zaspokoić potrzeby naszych obywateli i przedsiębiorstw”.

Plan działania KR-u na rzecz pomocy regionom i miastom w zwalczaniu pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 (0)473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Share: