Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR wzywa do działania, ponieważ pandemia pogłębia różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, a kobiety stanowią zaledwie 30% z 1 mln lokalnych polityków UE  

Podczas zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet konferencji KR-u przywódcy lokalni i regionalni omawiają niepokojące tendencje i domagają się konkretnych środków wspierających aktywność polityczną kobiet

Pandemia COVID-19 w nieproporcjonalnym stopniu dotknęła kobiety: są bardziej narażone na kontakt z wirusem jako pracownice sektora zdrowia i usług opiekuńczych i bardziej od mężczyzn ucierpiały pod względem zatrudnienia. Może to mieć długofalowy wpływ na wynagrodzenie i karierę zawodową. Obostrzenia doprowadziły do pogłębienia się przepaści między kobietami a mężczyznami w zakresie nieodpłatnej pracy opiekuńczej i do nasilenia się przemocy domowej wobec kobiet, a także utrudniły dostęp do usług wsparcia.

Niepokojąca jest nadal niedostateczna reprezentacja kobiet w polityce lokalnej i regionalnej : kobiety stanowią zaledwie 30% spośród 1 mln polityczek i polityków lokalnych i regionalnych UE. Kobiety to jedynie 17,2% z wyłonionych w wyborach burmistrzyń i burmistrzów, 34,1% spośród członkiń i członków parlamentów i zgromadzeń regionalnych oraz około 36% spośród członkiń i członków samorządów regionalnych.

Te niepokojące tendencje i liczby zostały omówione podczas wydarzenia „Więcej kobiet w polityce” zorganizowanego przez Europejski Komitet Regionów (KR) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet . Podczas tej konferencji Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn przedstawił główne wnioski płynące ze wskaźnika równouprawnienia płci 2020 , ze szczególnym uwzględnieniem władzy w polityce lokalnej i regionalnej. Dane wskazują na niedopuszczalnie niski poziom udziału kobiet w polityce lokalnej i regionalnej. Przedstawiono również dane z barometru regionalnego i lokalnego KR-u , aby pokazać negatywny wpływ pandemii na równość płci.

Przewodniczący i członkinie i członkowie KR-u, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz uczestnicy programu KR-u „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (YEPs) zaakcentowali pilną potrzebę zajęcia się tymi kluczowymi kwestiami. Wezwali wszystkie szczeble sprawowania rządów – europejski, krajowy, regionalny i lokalny – do wzmożonych wysiłków na rzecz wyeliminowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w polityce, rozwiązania problemu przemocy wobec demokratycznie wybranych polityczek i kobiet w życiu publicznym oraz do zwalczania wszelkich form seksistowskich ataków na kobiety .

W przemówieniu inauguracyjnym przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa Apostolos Tzitzikostas powiedział: Musimy podjąć konkretne działania w celu organizacji i wsparcia inicjatyw wzmacniających pozycję kobiet przed wyborami lokalnymi i regionalnymi, aby przezwyciężyć ich dyskryminację i stojące przed nimi przeszkody. Kluczowe znaczenie ma również wsparcie kobiet w kandydowaniu w wyborach lokalnych i regionalnych. Chociaż pandemia często bardziej dotyka kobiety, nie możemy pozwolić na to, by kryzys odwrócił naszą uwagę od potrzeby większego równouprawnienia płci oraz zwiększenia udziału kobiet w podejmowaniu decyzji. Wymaga to zaangażowania wszystkich talentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, na równych zasadach, w kreowanie lepszego społeczeństwa. Musi to dotyczyć również Komitetu i liczę na współpracę wszystkich naszych członkiń i członków i ich ugrupowań politycznych ze stowarzyszeniami i delegacjami krajowymi reprezentującymi 27 państw członkowskich, aby decydująco poprawić równowagę płci na listach członków.

Premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) roztrząsała kwestię braku kobiet na najwyższych stanowiskach politycznych. Pomimo faktu, że kobiety to 45% spośród członkiń i członków parlamentów regionalnych, na czele 17 wspólnot autonomicznych w Hiszpanii stoją tylko cztery kobiety. W regionie La Rioja dopiero po 38 latach na czele rządu stanęła kobieta. Concepción Andreu Rodríguez dodała, że przeszkodą w większej aktywności politycznej kobiet są inercja partii politycznych, brak kobiecych wzorców do naśladowania i trudności w uzyskaniu odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym .

Vasco Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów, stwierdził: Większa obecność kobiet w polityce byłaby niezmiernie korzystna dla wszystkich szczebli sprawowania rządów . Przywództwo kobiet ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia sprawiedliwszych i równiejszych społeczeństw z myślą o wszystkich obywatelkach i obywatelach. Pandemia COVID-19 w większym stopniu odbija się na kobietach, a zatem musimy zadbać o to, by odbudowa przyczyniła się do osiągnięcia większej równości wraz z prawdziwym upodmiotowieniem ekonomicznym i inwestycjami w gospodarkę usług opiekuńczych. Nie możemy czekać przez kolejne100 lat; równouprawnienie płci musi się zacząć teraz.

Uczestniczki i uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób aktywnie włączyć polityków lokalnych i regionalnych w zwiększanie parytetu płci i usuwanie przeszkód utrudniających kobietom zaangażowanie się w politykę oraz wskazać kroki i pomysły mające na celu wyeliminowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Wiele młodych demokratycznie wybranych polityczek i polityków podzieliło się doświadczeniami lokalnymi i regionalnymi w zakresie równości płci i demokracji parytetowej. Eksperci w dziedzinie zwalczania informacji wprowadzających w błąd i nawoływania do nienawiści w internecie pokazali, w jaki sposób polityczki mogą skutecznie i w zorganizowany sposób reagować na przemoc motywowaną płcią w internecie.

Kontekst:

Wydarzenie to jest częścią inicjatywy zapoczątkowanej w 2020 r. przez Europejski Komitet Regionów w celu krzewienia równowagi płci w polityce i procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, zwiększania świadomości i propagowania wymiany najlepszych praktyk.

Przyjmując strategię na rzecz równowagi płci w zakresie udziału członków w KR-ze oraz opinię „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” , Europejski Komitet Regionów – jako zgromadzenie polityków lokalnych i regionalnych w UE – podjął działania na rzecz osiągnięcia równowagi płci w reprezentacji i uczestnictwie w działaniach politycznych w ramach dążenia do równości i demokracji.

W wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet . Jest to dzień, w którym dostrzega się dokonania kobiet bez względu na podziały narodowe, etniczne, językowe, kulturowe, ekonomiczne czy też polityczne. Od czasu ustanowienia Międzynarodowy Dzień Kobiet nabrał nowego wymiaru globalnego zarówno dla kobiet w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Międzynarodowy ruch kobiecy, wzmocniony dzięki czterem światowym konferencjom ONZ w sprawie kobiet, przyczynił się do wytyczenia wspólnego celu tych obchodów – uzyskania poparcia dla praw kobiet i ich udziału na arenie politycznej i gospodarczej. Międzynarodowy Dzień Kobiet, który został oficjalnie uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1977 r., wyłonił się z ruchów pracowniczych w Ameryce Północnej i całej Europie na przełomie XX wieku.

Tegoroczny temat Międzynarodowego Dnia Kobiet „Kobiety na stanowiskach kierowniczych: osiągnięcie równej przyszłości w świecie COVID-19” jest wyrazem uznania dla znaczących wysiłków kobiet i dziewcząt na całym świecie podejmowanych z myślą o przyszłości i odbudowie po pandemii COVID-19 w oparciu o większą równość.

Więcej informacji można znaleźć w następujących publikacjach:

Przemówienie przewodniczącego KR-u na konferencji „Więcej kobiet w polityce 2021”

Opinia KR-u „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025”

„Strategia na rzecz równowagi płci w zakresie udziału członków w KR-ze”

Inicjatywa KR-u „Więcej kobiet w polityce”

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn: wskaźnik równouprawnienia płci 2020

URBACT: miasta dbające o równość płci

Badanie pt. „Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w unijnym publicznym zatrudnieniu i przywództwie” – 2 marca 2021 r.

„Kobiety w polityce UE: aktualna sytuacja”

Wydarzenie Parlamentu Europejskiego z 4 marca 2021 r. pt. „Upodmiotowienie i przywództwo kobiet w dobie pandemii COVID-19”

Wywiad z Conchą Andreu (ES/PES), sprawozdawczynią KR-u w sprawie strategii na rzecz równouprawnienia płci

Linki do transmisji internetowej: Interactio lub

Obejrzyj wydarzenie na żywo na kanale YouTube KR-u

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij: