Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR i ICLEI odnawiają partnerstwo na rzecz działań w dziedzinie klimatu ‎ i różnorodności biologicznej  
Europejski Komitet Regionów i ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju podpisują nowy plan działania

Europejski Komitet Regionów (KR) odnowił współpracę z ICLEI – Samorządami na rzecz Zrównoważonego Rozwoju . Nowy plan działania, podpisany dziś przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i Cheryl Jones Fur z Europejskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego ICLEI, opiera się na wcześniejszej współpracy i przewiduje przyszłe wspólne działania zwiększające rolę miast i regionów w takich obszarach jak odwrócenie globalnego ocieplenia i lepsze wdrażanie przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Plan działania pomoże zacieśnić współpracę z myślą o dalszym promowaniu wspólnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, działań w dziedzinie klimatu, transformacji energetycznej, gospodarki ekologicznej i efektywnego gospodarowania zasobami oraz różnorodności biologicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wzmocni też synergię między KR-em a ICLEI, tak by mogły dalej przyczyniać się do wdrożenia szeregu kluczowych procesów międzynarodowych, zwłaszcza porozumienia klimatycznego z Paryża oraz celów z Aichi dotyczących różnorodności biologicznej przyjętych przez Konferencję Stron Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ.

Podczas ceremonii podpisania planu przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zauważył: „Odnowienie współpracy jest kolejnym wyraźnym znakiem, że jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu i ochronę różnorodności biologicznej, władze lokalne i regionalne na całym świecie podejmują działania, wykazując ambicje i gotowość do współpracy. Wspólnie z ICLEI będziemy wzmacniać powiązania, dzielić się wiedzą i wspierać działania miast i regionów pomagające urzeczywistnić zrównoważoną przyszłość”.

Podpisując plan w imieniu ICLEI, Cheryl Jones Fur , wiceburmistrzyni Växjö (Szwecja) i członkini Europejskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego ICLEI, powiedziała: „Niedawno opublikowane międzynarodowe sprawozdania na temat zmiany klimatu i różnorodności biologicznej są jasne. Rządy muszą nasilić działania, by przekształcić nasze społeczeństwa w takie, które działają zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju i sprzyjają włączeniu społecznemu. Plan działania podpisany dziś przez Europejski Komitet Regionów i ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju będzie wspierał działania lokalne i regionalne przyczyniające się do wdrażania najważniejszych procesów międzynarodowych, w szczególności porozumienia klimatycznego z Paryża i Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej”.

KR i ICLEI uzgodniły, że w swej współpracy będą kierować się następującymi wspólnymi celami :

zapewnienie wzajemnego wsparcia i współpracy oraz rozpoczęcie regularnej wymiany na temat działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

propagowanie na szczeblu władz lokalnych i regionalnych koncepcji zrównoważonych miast i obszarów;

promowanie udziału władz lokalnych i regionalnych w działaniach uznawanych przez obie instytucje za priorytetowe.

Główne obszary współpracy to:

współpraca w zakresie zintegrowanych działań w dziedzinie klimatu w kontekście zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego;

Europejska Platforma dla Zrównoważonych Miast, nagroda „Transformation Action Award” oraz konferencja ESCT 2020;

przeniesienie celów zrównoważonego rozwoju na poziom lokalny;

współpraca w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych oraz strategicznych i innowacyjnych zamówień publicznych zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym;

gospodarka o obiegu zamkniętym powiązana z koalicją ICLEI na rzecz ekologicznych miast realizujących obieg zamknięty;

ramy polityki w zakresie różnorodności biologicznej po 2020 r.;

opinie dotyczące środowiska, klimatu i energii;

lepsze wdrażanie prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska oraz zrównoważonej polityki miejskiej;

nagłaśnianie projektów ICLEI i wnoszenie w nie wkładu.

Ponadto określono wspólne działania w ramach dwuletniego planu działania na lata 2019–2020 . Znalazły się wśród nich: zbliżający się Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (czerwiec 2019) , Kongres Odpornych Miast oraz Europejskie Forum poświęcone Odporności Miast w powiązaniu z rozmowami UNFCCC na temat zmiany klimatu w Bonn (czerwiec 2019 r.), konferencja nt. wielopoziomowego sprawowania rządów w zakresie działań na rzecz klimatu organizowana przez KR (25 czerwca) oraz 25. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP25) mająca się odbyć w Santiago de Chile w grudniu i działania ją poprzedzające.

Podpisany plan odnawia pierwszy plan działania obejmujący lata 2017–2018, który zapoczątkował współpracę między Europejskim Komitetem Regionów i ICLEI z myślą o wspieraniu władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w terenie i jednocześnie zwiększaniu ich wpływu na szczeblu międzynarodowym.

Kontekst:

ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju to światowa sieć ponad 1750 miast i regionów z ponad 86 krajów na świecie obejmująca 12 megamiast, 100 bardzo dużych miast, 450 dużych miast i regionów miejskich oraz 650 małych i średnich miast.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij: