Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR i Komisja Europejska łączą siły, aby promować badania naukowe i innowacje na szczeblu lokalnym i regionalnym  

W planie działania opracowanym ze służbami komisarz Mariji Gabriel (DG EAC, DG RTD i JRC) podjęto także problematykę drenażu mózgów i nierówności w zakresie edukacji.

Aby wzmocnić europejską bazę wiedzy na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz wesprzeć wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, Europejski Komitet Regionów (KR) zacieśni współpracę ze służbami Komisji Europejskiej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, edukacji i kultury. Nowy plan działania podpisany przez obie instytucje ma zapewnić regionom i miastom dostęp do najnowszych danych i wiedzy oraz pomóc w rozwiązaniu problemu luki innowacyjnej i drenażu mózgów, eliminować nierówności w zakresie edukacji i realizować priorytety polityczne UE, takie jak Zielony Ład.

Podczas swego wystąpienia w dniu 25 listopada na posiedzeniu Komisji SEDEC w KR-ze Marija Gabriel , komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oświadczyła: „Regiony i miasta w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wspólny plan działania i wznowiony plan prac dotyczący platformy wymiany wiedzy , które Komitet Regionów i Komisja dziś przyjmują, są elementami składowymi naszej europejskiej strategii na rzecz wiedzy. Koncentrują się one na konkretnych rozwiązaniach służących poprawie życia obywateli”.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: „Przybliżanie Europy obywatelom, budowanie zrównoważonych, odpornych, innowacyjnych społeczności regionalnych i lokalnych oraz dążenie do urzeczywistnienia naszych wartości poprzez edukację i kulturę – oto cele, które będziemy mogli lepiej realizować dzięki planowi działania uzgodnionemu między KR-em a służbami komisarz Mariji Gabriel”.

Z kolei Anne Karjalainen (FI/PES), przewodnicząca Komisji SEDEC w KR-ze, dodała: „Silne umocowanie działań samorządów lokalnych i regionalnych w dziedzinie edukacji, badań i innowacji oraz kultury to podstawa dla spójności Europy, zrównoważonej odbudowy i płynnego przejścia do gospodarki bezemisyjnej. Wspólny plan działania w pełni odzwierciedla wolę polityczną, by razem dalej działać w terenie, wspierając silne synergie między politykami i instrumentami, tak aby żadnych regionów ani żadnych grup ludzi nie pozostawić w tyle”.

Pandemia COVID-19 na pierwszy plan wysunęła badania i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie opieki zdrowotnej, a także w innych sektorach społeczeństwa. Aby jeszcze bardziej pobudzić rozwój regionalnych ekosystemów innowacji, w planie działania trzeba wzmacniać udaną inicjatywę platformy wymiany wiedzy KR-u i Komisji Europejskiej. Wspólny plan działania zostanie umiejscowiony na poziomie strategicznym i w pełni dostosowany do priorytetów europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), zgodnie z zapowiedzią Komisji zawartą w jej niedawnym komunikacie w sprawie nowej EPB.

Odnowiona platforma wymiany wiedzy (KEP 2.0) ma pomóc miastom i regionom aktywnie wdrażać zmiany i innowacje, korzystać z nowej wiedzy tworzonej w ramach programu „Horyzont Europa” , a także zwiększać zasięg EPB i przybliżać obywatelom jej główne koncepcje i przesłania. KR będzie uczestniczył w tworzeniu map ekosystemów wiedzy w całej UE, aby na tej podstawie tworzyć centra EPB , czyli struktury skupiające zainteresowane podmioty szczebla regionalnego.

„Centra EPB są szansą na to, że regionalne ekosystemy i ośrodki innowacji uzyskają pełne uznanie instytucjonalne oraz że doceni się takie podejście do nauki i innowacji, które jest ukierunkowane na konkretny obszar. Jednak centra EPB nie mogą być tylko narzędziem zmniejszania luki innowacyjnej. Powinny raczej stać się doskonałym środowiskiem krzewienia zbiorowej aktywności badawczej i innowacyjnych projektów, łącząc oddolnie różne ekosystemy regionalne i centra innowacji” – podkreślił sprawozdawca KR-u Christophe Clergeau (FR/PES), członek Rady Regionalnej Kraju Loary. Jego projekt opinii w sprawie komunikatu dotyczącego nowej EPB został omówiony na posiedzeniu Komisji SEDEC.

Plan działania przewiduje również istotną rolę KR-u we wspieraniu pięciu misji programu „Horyzont Europa” , na przykład poprzez tworzenie partnerstw i sieci między regionami i miastami. Ponadto w planie podkreślono, że regiony i miasta mogą odgrywać rolę katalizatorów synergii między finansowaniem w ramach programu „Horyzont Europa” a finansowaniem w ramach polityki spójności.

Podobnie rozszerzony zostanie projekt pilotażowy „Spotkania świata nauki z regionami” , aby wspierać politykę regionalną i lokalną opartą na wiedzy, a także współpracę i wymianę najlepszych praktyk między regionami. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej będzie wspierać regiony i miasta, zapewniając im większy dostęp do danych dotyczących szczebla niższego niż krajowy.

Jeśli chodzi o dziedziny edukacji i kultury, obie instytucje zobowiązują się do wskazania nierówności w zakresie edukacji w szczególności w dostępie do e-uczenia się. Plan przewiduje silne zaangażowanie miast i regionów w koalicję „Edukacja na rzecz klimatu”, której celem jest promowanie kształcenia na rzecz zrównoważenia środowiskowego, oraz we wdrażanie odnowionego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej . Zakłada też wspólne promowanie europejskich wartości, tożsamości i obywatelstwa poprzez edukację i kulturę na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Więcej informacji:

Komisja SEDEC w KR-ze jest Komisją Polityki Społecznej, Zatrudnienia, Edukacji, Badań Naukowych i Kultury. Z powodu sytuacji pandemicznej w Europie posiedzenie w dniu 25 listopada odbyło się w formie całkowicie zdalnej. Oprócz opinii Christophe’a Clergeau w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej przedłożono do przyjęcia jeszcze trzy projekty opinii:

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

Sprawozdawca Csaba Borboly (RO/EPL), przewodniczący rady okręgu Harghita, powiedział: „Władze lokalne i regionalne odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu edukacji, integracji pracowników i inicjatyw na rzecz umiejętności na szczeblu lokalnym. Trzeba jednak stwierdzić, że z powodu dysproporcji cyfrowych i gospodarczych między regionami nie sprawdzi się jedno uniwersalne podejście. Dlatego musimy ściśle współpracować z instytucjami UE, MŚP i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Żeby samorządy i podmioty lokalne mogły z powodzeniem wdrażać odpowiednie lokalne strategie i plany działania, muszą szybko otrzymywać środki finansowe”.

Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

Sprawozdawca Romy Karier (LU/EPL), członek rady gminy Clervaux, powiedział: „Pomysł wzmocnienia gwarancji dla młodzieży jest szczególnie ważny w kontekście kryzysu COVID-19, który wyjątkowo mocno odbija się właśnie na młodych ludziach. Władze lokalne i regionalne mogą pełnić rolę pomostu między różnymi zainteresowanymi stronami, takimi jak szkoły i uczelnie, organizacje młodzieżowe i publiczne służby zatrudnienia, aby wspierać skuteczne wdrażanie gwarancji dla młodzieży, co powinno prowadzić do stabilnych i trwałych miejsc pracy”.

Ponowne ożywienie sektora kultury i sektora kreatywnego

Sprawozdawca Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), radny gminy Gerace, oświadczył: „Sektor kultury i sektor kreatywny wytwarzają aż 4,2% europejskiego PKB, a wraz z powiązanymi działaniami udział ten znacznie przekracza 5%. Jednak mimo iż sektory te stosują nowe technologie, zdecydowana większość ich działalności opiera się na fizycznej obecności. Ten aspekt uniemożliwił wielu podmiotom dalsze funkcjonowanie w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. W opinii zaapelowaliśmy do Europy, by wezwała państwa członkowskie do wykorzystania wszelkich dostępnych środków finansowych i instrumentów pomocy, aby wspierać sektor kultury i nie pozostawiać nikogo w tyle”.

Wszystkie cztery opinie zostaną omówione i przyjęte na sesji plenarnej KR-u w lutym 2021 r.

Regiony i miasta, dążąc do sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19, zacieśniają również współpracę z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL). Po debacie z dyrektorem generalnym DG EMPL Joostem Kortem członkowie Komisji SEDEC przyjęli plan określający konkretne obszary wzmocnionej współpracy na szczyt społeczny, który ma się odbyć w Porto (maj 2021 r.), plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i europejskiego programu na rzecz umiejętności . KR może ułatwić wymianę informacji i najlepszych praktyk w zakresie finansowania z REACT-EU i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu wsparcia działań na rzecz zatrudnienia młodzieży, a także promować dialog między władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie opracowywania koncepcji walki z bezrobociem młodzieży w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi.

Posiedzenie Komisji SEDEC przypadło na Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet. Wystąpienie przewodniczącej Komisji SEDEC Anne Karjalainen oraz sprawozdawczyni KR-u Conchi Andreu można przeczytać tutaj .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :