Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR i Komisja Europejska łączą siły, aby promować badania naukowe i innowacje na szczeblu lokalnym i regionalnym  

W planie działania opracowanym ze służbami komisarz Mariji Gabriel (DG EAC, DG RTD i JRC) podjęto także problematykę drenażu mózgów i nierówności w zakresie edukacji.

Aby wzmocnić europejską bazę wiedzy na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz wesprzeć wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, Europejski Komitet Regionów (KR) zacieśni współpracę ze służbami Komisji Europejskiej w dziedzinie badań naukowych i innowacji, edukacji i kultury. Nowy plan działania podpisany przez obie instytucje ma zapewnić regionom i miastom dostęp do najnowszych danych i wiedzy oraz pomóc w rozwiązaniu problemu luki innowacyjnej i drenażu mózgów, eliminować nierówności w zakresie edukacji i realizować priorytety polityczne UE, takie jak Zielony Ład.

Podczas swego wystąpienia w dniu 25 listopada na posiedzeniu Komisji SEDEC w KR-ze Marija Gabriel , komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oświadczyła: „Regiony i miasta w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wspólny plan działania i wznowiony plan prac dotyczący platformy wymiany wiedzy , które Komitet Regionów i Komisja dziś przyjmują, są elementami składowymi naszej europejskiej strategii na rzecz wiedzy. Koncentrują się one na konkretnych rozwiązaniach służących poprawie życia obywateli”.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: „Przybliżanie Europy obywatelom, budowanie zrównoważonych, odpornych, innowacyjnych społeczności regionalnych i lokalnych oraz dążenie do urzeczywistnienia naszych wartości poprzez edukację i kulturę – oto cele, które będziemy mogli lepiej realizować dzięki planowi działania uzgodnionemu między KR-em a służbami komisarz Mariji Gabriel”.

Z kolei Anne Karjalainen (FI/PES), przewodnicząca Komisji SEDEC w KR-ze, dodała: „Silne umocowanie działań samorządów lokalnych i regionalnych w dziedzinie edukacji, badań i innowacji oraz kultury to podstawa dla spójności Europy, zrównoważonej odbudowy i płynnego przejścia do gospodarki bezemisyjnej. Wspólny plan działania w pełni odzwierciedla wolę polityczną, by razem dalej działać w terenie, wspierając silne synergie między politykami i instrumentami, tak aby żadnych regionów ani żadnych grup ludzi nie pozostawić w tyle”.

Pandemia COVID-19 na pierwszy plan wysunęła badania i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie opieki zdrowotnej, a także w innych sektorach społeczeństwa. Aby jeszcze bardziej pobudzić rozwój regionalnych ekosystemów innowacji, w planie działania trzeba wzmacniać udaną inicjatywę platformy wymiany wiedzy KR-u i Komisji Europejskiej. Wspólny plan działania zostanie umiejscowiony na poziomie strategicznym i w pełni dostosowany do priorytetów europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), zgodnie z zapowiedzią Komisji zawartą w jej niedawnym komunikacie w sprawie nowej EPB.

Odnowiona platforma wymiany wiedzy (KEP 2.0) ma pomóc miastom i regionom aktywnie wdrażać zmiany i innowacje, korzystać z nowej wiedzy tworzonej w ramach programu „Horyzont Europa” , a także zwiększać zasięg EPB i przybliżać obywatelom jej główne koncepcje i przesłania. KR będzie uczestniczył w tworzeniu map ekosystemów wiedzy w całej UE, aby na tej podstawie tworzyć centra EPB , czyli struktury skupiające zainteresowane podmioty szczebla regionalnego.

„Centra EPB są szansą na to, że regionalne ekosystemy i ośrodki innowacji uzyskają pełne uznanie instytucjonalne oraz że doceni się takie podejście do nauki i innowacji, które jest ukierunkowane na konkretny obszar. Jednak centra EPB nie mogą być tylko narzędziem zmniejszania luki innowacyjnej. Powinny raczej stać się doskonałym środowiskiem krzewienia zbiorowej aktywności badawczej i innowacyjnych projektów, łącząc oddolnie różne ekosystemy regionalne i centra innowacji” – podkreślił sprawozdawca KR-u Christophe Clergeau (FR/PES), członek Rady Regionalnej Kraju Loary. Jego projekt opinii w sprawie komunikatu dotyczącego nowej EPB został omówiony na posiedzeniu Komisji SEDEC.

Plan działania przewiduje również istotną rolę KR-u we wspieraniu pięciu misji programu „Horyzont Europa” , na przykład poprzez tworzenie partnerstw i sieci między regionami i miastami. Ponadto w planie podkreślono, że regiony i miasta mogą odgrywać rolę katalizatorów synergii między finansowaniem w ramach programu „Horyzont Europa” a finansowaniem w ramach polityki spójności.

Podobnie rozszerzony zostanie projekt pilotażowy „Spotkania świata nauki z regionami” , aby wspierać politykę regionalną i lokalną opartą na wiedzy, a także współpracę i wymianę najlepszych praktyk między regionami. Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej będzie wspierać regiony i miasta, zapewniając im większy dostęp do danych dotyczących szczebla niższego niż krajowy.

Jeśli chodzi o dziedziny edukacji i kultury, obie instytucje zobowiązują się do wskazania nierówności w zakresie edukacji w szczególności w dostępie do e-uczenia się. Plan przewiduje silne zaangażowanie miast i regionów w koalicję „Edukacja na rzecz klimatu”, której celem jest promowanie kształcenia na rzecz zrównoważenia środowiskowego, oraz we wdrażanie odnowionego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej . Zakłada też wspólne promowanie europejskich wartości, tożsamości i obywatelstwa poprzez edukację i kulturę na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Więcej informacji:

Komisja SEDEC w KR-ze jest Komisją Polityki Społecznej, Zatrudnienia, Edukacji, Badań Naukowych i Kultury. Z powodu sytuacji pandemicznej w Europie posiedzenie w dniu 25 listopada odbyło się w formie całkowicie zdalnej. Oprócz opinii Christophe’a Clergeau w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej przedłożono do przyjęcia jeszcze trzy projekty opinii:

Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

Sprawozdawca Csaba Borboly (RO/EPL), przewodniczący rady okręgu Harghita, powiedział: „Władze lokalne i regionalne odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu edukacji, integracji pracowników i inicjatyw na rzecz umiejętności na szczeblu lokalnym. Trzeba jednak stwierdzić, że z powodu dysproporcji cyfrowych i gospodarczych między regionami nie sprawdzi się jedno uniwersalne podejście. Dlatego musimy ściśle współpracować z instytucjami UE, MŚP i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Żeby samorządy i podmioty lokalne mogły z powodzeniem wdrażać odpowiednie lokalne strategie i plany działania, muszą szybko otrzymywać środki finansowe”.

Wspieranie zatrudnienia ludzi młodych: pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

Sprawozdawca Romy Karier (LU/EPL), członek rady gminy Clervaux, powiedział: „Pomysł wzmocnienia gwarancji dla młodzieży jest szczególnie ważny w kontekście kryzysu COVID-19, który wyjątkowo mocno odbija się właśnie na młodych ludziach. Władze lokalne i regionalne mogą pełnić rolę pomostu między różnymi zainteresowanymi stronami, takimi jak szkoły i uczelnie, organizacje młodzieżowe i publiczne służby zatrudnienia, aby wspierać skuteczne wdrażanie gwarancji dla młodzieży, co powinno prowadzić do stabilnych i trwałych miejsc pracy”.

Ponowne ożywienie sektora kultury i sektora kreatywnego

Sprawozdawca Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), radny gminy Gerace, oświadczył: „Sektor kultury i sektor kreatywny wytwarzają aż 4,2% europejskiego PKB, a wraz z powiązanymi działaniami udział ten znacznie przekracza 5%. Jednak mimo iż sektory te stosują nowe technologie, zdecydowana większość ich działalności opiera się na fizycznej obecności. Ten aspekt uniemożliwił wielu podmiotom dalsze funkcjonowanie w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. W opinii zaapelowaliśmy do Europy, by wezwała państwa członkowskie do wykorzystania wszelkich dostępnych środków finansowych i instrumentów pomocy, aby wspierać sektor kultury i nie pozostawiać nikogo w tyle”.

Wszystkie cztery opinie zostaną omówione i przyjęte na sesji plenarnej KR-u w lutym 2021 r.

Regiony i miasta, dążąc do sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19, zacieśniają również współpracę z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL). Po debacie z dyrektorem generalnym DG EMPL Joostem Kortem członkowie Komisji SEDEC przyjęli plan określający konkretne obszary wzmocnionej współpracy na szczyt społeczny, który ma się odbyć w Porto (maj 2021 r.), plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i europejskiego programu na rzecz umiejętności . KR może ułatwić wymianę informacji i najlepszych praktyk w zakresie finansowania z REACT-EU i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu wsparcia działań na rzecz zatrudnienia młodzieży, a także promować dialog między władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie opracowywania koncepcji walki z bezrobociem młodzieży w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi.

Posiedzenie Komisji SEDEC przypadło na Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet. Wystąpienie przewodniczącej Komisji SEDEC Anne Karjalainen oraz sprawozdawczyni KR-u Conchi Andreu można przeczytać tutaj .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023