Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR wzywa do wprowadzania nowych, śmiałych rozwiązań mających na celu wzmocnienie europejskich MŚP  

W przyjętej jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 grudnia opinii Europejski Komitet Regionów (KR) zaznaczył, że kolejnym krokiem po sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym polityki konkurencji za rok 2020 powinny być śmiałe akty prawne . UE powinna zatroszczyć się o potrzeby MŚP, aby stworzyć sprawiedliwe i równe warunki działania z korzyścią dla wszystkich obywatelek i obywateli UE, biorąc pod uwagę konsekwencje pandemii i znacznie zwiększonych kwot pomocy państwa. Wszelka pomoc związana z pandemią COVID-19 powinna trafiać zatem wyłącznie do przedsiębiorstw, które odczuwają bezpośrednio skutki finansowe pandemii.

Prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski (EA/PL) , podkreślił: Polityka konkurencji UE ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Jej istnienie jest sprawdzianem jedności Unii Europejskiej, a także umiejętności prowadzenia negocjacji i rozumienia sytuacji oraz oczekiwań wszystkich obywateli UE.

W opinii autorstwa Tadeusza Truskolaskiego zwraca się uwagę, iż cele polityki konkurencji UE powinny w szczególny sposób uwzględniać potrzeby MŚP, a także tworzyć sprawiedliwe i równe warunki działania z korzyścią dla wszystkich obywatelek i obywateli UE. KR podkreśla potrzebę przejrzystych zasad pomocy państwa opartych na poczuciu odpowiedzialności społecznej, gospodarczej i środowiskowej, aby uniknąć nierównego i nieefektywnego podziału środków. Wszelka pomoc związana z pandemią COVID-19 powinna trafiać zatem wyłącznie do przedsiębiorstw, które odczuwają bezpośrednio skutki finansowe pandemii. W opinii zawarto postulat, by tymczasowe finansowe środki reagowania na pandemię nie były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa nieefektywne, niepoczuwające się do realizacji unijnych celów klimatycznych, znajdujące się w trakcie upadłości lub poważnej restrukturyzacji, o ile procesy te rozpoczęły się już przed wybuchem pandemii.

Przywódcy lokalni i regionalni zachęcają raczej, aby tworzyć mechanizmy ułatwiające funkcjonowanie europejskiej gospodarki w okresie pogorszenia koniunktury w wyniku rozmaitych kryzysów (tak jak w przypadku pandemii COVID-19), zmniejszając jednak udział bezpośredniego finansowania, które sztucznie zaburza relacje rynkowe.

Członkinie i członkowie KR-u podkreślają, że równe warunki działania dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla MŚP, w tym dla innowacji, rozwoju nowych proekologicznych technologii oraz tworzenia trwałych miejsc pracy. MŚP muszą uzyskać znaczne wsparcie na rynkach zagranicznych od instytucji europejskich, w tym dzięki działaniom przeciwko potencjalnemu bojkotowaniu produktów i usług państw członkowskich na globalnym rynku.

KR z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący aktu o rynkach cyfrowych i apeluje do Komisji i państw członkowskich, by podjęły wzmożone wysiłki na rzecz promowania transferu technologii, zwłaszcza do regionów słabiej rozwiniętych, peryferyjnych i wyspiarskich. Zwraca uwagę na znikomy dostęp konsumentek i konsumentów do pełnej informacji w internecie o produktach i usługach ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych ekosystemów cyfrowych i platform oraz na niską dostępność tłumaczeń na języki narodowe. Ponadto ostrzega, że konsumenci nie mają wystarczającej kontroli nad własnymi danymi i tożsamością cyfrową, co stwarza ryzyko z punktu widzenia ochrony danych.

Komitet zwraca uwagę, że europejski proces transformacji cyfrowej wymaga przeciwdziałania strukturom monopolistycznym. Dlatego też akt o rynkach cyfrowych powinien powstrzymywać strażników dostępu przed udziałem w nielegalnych praktykach w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W opinii władze lokalne i regionalne odnoszą się krytycznie do faktu, że koszty związane z karami za naruszanie zasad konkurencji są przenoszone na konsumentów, to zaś ostatecznie prowadzi do sytuacji, w której jedynymi pokrzywdzonymi są obywatele UE.

Dodatkowe informacje:

W czerwcu 2021 r. KR przyjął opinię w sprawie aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych (sprawozdawczyni: Rodi Kratsa, EL/EPL), w której poparł zamiar Komisji Europejskiej dotyczący zaostrzenia regulacji rynków i usług cyfrowych, podkreślając jednocześnie innowacje i kompetencje miast i regionów, które mogą okazać się niezbędne do zapewnienia solidnych i skutecznych przepisów. Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

W ubiegłym miesiącu Europejski Komitet Regionów rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do edycji konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości” w 2023 r. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać pod hasłem „Przedsiębiorczość i odporne społeczności” swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat. Termin składania wniosków upływa w dniu 29 marca 2022 r.

Więcej informacji na temat nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”, w tym listę poprzednich laureatów od 2011 r., można znaleźć tutaj .

Kontakty:

Ella Huber

Tel.: +32 (0)2 282 2373

ella.huber@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Tel. kom. +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij: