Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COP26: Przywódcy lokalni apelują do głównego negocjatora UE Fransa Timmermansa o uwzględnienie wymiaru regionalnego i lokalnego w ostatecznych konkluzjach z Glasgow w celu ochrony ludzi i planety.  

Władze szczebla niższego niż krajowy realizują 70 % środków służących łagodzeniu zmiany klimatu i 90 % polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Należy wreszcie uznać ich wkład w zapobieganie kryzysowi klimatycznemu

Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję w sprawie COP26 , w której określił swoje potrzeby dotyczące polityki ochrony klimatu dwa tygodnie przed negocjacjami ONZ w sprawie klimatu w Glasgow. Ponieważ świat stoi w obliczu bezprecedensowych fal upałów, powodzi, huraganów i podnoszenia się poziomu mórz, przywódcy lokalni UE wezwali ONZ i rządy krajowe do formalnego uznania, monitorowania i zachęcania do ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez miasta, samorządy lokalne i regiony na całym świecie. Trzy kluczowe tematy omawiane w Glasgow to ambitniejsze cele klimatyczne, przejrzystość i rozliczalność w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz finansowani działań związanych ze zmianą klimatu w przypadku osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Komitet - unijne zgromadzenie pochodzących z wyboru przywódców lokalnych i regionalnych - przypomina, że w porozumieniu paryskim z 2016 r. uznaje się kluczową rolę wielopoziomowego sprawowania rządów w polityce klimatycznej oraz potrzebę współpracy z regionami i miastami. W związku z tym Komitet wzywa do wdrożenia tej zasady i uwzględnienia zobowiązań władz lokalnych i regionalnych w zakresie klimatu poprzez uruchomienie systemu wkładów ustalonych na szczeblu regionalnym i lokalnym (RLDC), w ramach którego uznaje się i monitoruje zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych przez miasta, samorządy lokalne i regiony na całym świecie oraz zachęca się do takich kroków.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji, powiedział: Świat po prostu nie radzi sobie z wyzwaniem, jakim są zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Należy uwzględnić zobowiązania władz szczebla niższego niż krajowy i zapewnić im formalne miejsce w negocjacjach w sprawie klimatu. Wzywam wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa jako negocjatora UE do zadbania o uwzględnienie wymiaru regionalnego i lokalnego w konkluzjach COP26. Nie możemy już sobie pozwolić na ignorowanie podstawowej roli regionów, miast i wsi oraz zasobów, których potrzebują, aby realizować działania w dziedzinie klimatu. W przeciwnym wypadku będziemy w dalszym ciągu zawodzić naszą młodzież i naszą planetę.

Rezolucja COP26 została przyjęta podczas debaty plenarnej z udziałem Virginijusa Sinkevičiusa , komisarza UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, który stwierdził: Potrzebujemy znacznych wysiłków ze strony europejskich regionów i gmin, aby przyczynić się do zmniejszenia emisji o 55 % do 2030 r. Obszary stanowiące wyzwanie w zakresie dekarbonizacji, takie jak budynki, wymagają lokalnych rozwiązań. Niedawny wzrost cen energii na świecie wzmacnia potrzebę większego udziału energii ze źródeł odnawialnych i bardziej wydajnego wykorzystania energii. Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny ma zapewnić specjalne środki finansowe, aby pomóc obywatelom w opłacaniu inwestycji w efektywność energetyczną. Władze regionalne odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu globalnych celów klimatycznych.

Podczas debaty wiceprzewodnicząca ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – i burmistrzyni Turku, Minna Arve , stwierdziła: Miasta i ich przywódcy muszą stać się prawdziwymi partnerami w systemie wielopoziomowego sprawowania rządów . Muszą one mieć możliwość przyczynienia się do kształtowania ram prawnych, fiskalnych i finansowych, które regulują wdrażanie ich ambitnych strategii lokalnych. Tylko idąc tą drogą będziemy mogli szybko przejść od planów i strategii do rzeczywistych działań. Wspólnie możemy osiągnąć postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i porozumienia klimatycznego z Paryża.

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), burmistrz Autun i sprawozdawca opinii „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26” , zauważył: Nasz przekaz jest następujący: wielopoziomowe zarządzanie w dziedzinie klimatu jest rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie prawdziwie skutecznych działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej. Kluczowe znaczenie ma również zwiększenie ambicji w dziedzinie klimatu i skłonienie rządów krajowych do zwiększenia ich zobowiązań w tym obszarze. Naszym obowiązkiem jest kontynuowanie prac na rzecz formalnego uznania zdolności miast i regionów do wniesienia wkładu we wdrażanie porozumienia klimatycznego z Paryża, podkreślając, czego potrzebujemy jako władze lokalne i regionalne, aby realizować działania w dziedzinie klimatu.

Komitet podał przykład deklaracji z Edynburga w sprawie różnorodności biologicznej podpisanej dziś przez prezydenta Tzitzikostasa po jej przyjęciu przez Prezydium . Deklaracja z Edynburga w sprawie globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 r. określa aspiracje i zobowiązania władz szczebla niższego niż krajowy w zakresie ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej w nadchodzącym dziesięcioleciu. Podczas debaty przewodniczący Komitetu wezwał również członków Komitetu do podjęcia działań i rozpoczęcia kampanii „Zielony Ład w terenie” – w której określa się 10 działań do realizacji przez przywódców lokalnych. Jednym z działań jest sadzenie drzew, co przyczyni się do realizacji zobowiązania Komisji Europejskiej do 3 mld EUR do 2030 r.

W rezolucji podkreślono, że wiele europejskich regionów i miast ogłosiło już stan zagrożenia klimatycznego i przyjęło bardziej ambitne zobowiązania w dziedzinie klimatu niż ich kraje. Ponadto komitety wzywają strony UNFCCC do nałożenia na rządy krajowe obowiązku konsultowania się z władzami lokalnymi i regionalnymi i angażowania ich w proces opracowywania wniosków dotyczących klimatu.

Informacje dodatkowe:

Informacje na temat działań KR-u podczas COP26 można znaleźć na naszym specjalnym portalu .

KR przyczynia się do przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu w miastach i regionach oraz do wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu na każdym terytorium za pośrednictwem swojej inicjatywy przewodniej „Zielony Ład w terenie” . Jeśli chodzi o Europę, KR ponawia swój apel o bezpośredni dostęp władz lokalnych i regionalnych do funduszy UE w celu realizacji lokalnych i regionalnych projektów Zielonego Ładu.

W skład delegacji KR-u na COP26 wchodzą:

Kontakt:

David Crous

tel. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :