Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COP 25: miasta i regiony jednoczą się, by pobudzić do działania w dziedzinie klimatu  
Europejski Komitet Regionów umacnia w Madrycie sojusze z globalnymi sieciami samorządów lokalnych i regionalnych, a miasta i regiony na całym świecie zobowiązują się do utrzymania działań w dziedzinie klimatu przed COP 26 w Glasgow.

Na COP 25 nie osiągnięto porozumienia w sprawie zasad pełnego wdrażania porozumienia paryskiego. W decyzji końcowej nie uwzględniono również wskaźników regionalnych zawartych w zbiorze zasad wynikających z porozumienia paryskiego ani postulatu wielopoziomowej współpracy. Niemniej Madryt pokazał, że miasta i regiony na całym świecie chcą ambitniejszych celów i zdecydowanego działania w dziedzinie klimatu. Delegacja Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) stanowczo opowiedziała się za tym, by miasta i regiony odgrywały kluczową rolę w przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu i by ich rola w globalnym zarządzaniu klimatem została sformalizowana. Gospodarzem COP 26 w grudniu 2020 r. ma być Glasgow. Oczekuje się, że podjęte zostaną wówczas większe zobowiązania na rzecz klimatu oraz że wytyczone zostaną działania na wielu szczeblach. Kliknij tutaj, aby wyświetlić album fotograficzny KR-u z COP 25 .

Na 25. Konferencji Stron (COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie nierozstrzygniętych aspektów paryskiego zbioru zasad – zbioru procedur, przepisów i mechanizmów sprawozdawczości umożliwiających wprowadzenie w życie porozumienia paryskiego od 2020 r. Kością niezgody w trakcie negocjacji COP 25 w Madrycie były: światowy rynek dwutlenku węgla, systemy handlu uprawnieniami do emisji, wsparcie finansowe dla krajów rozwijających się na przystosowanie się do zmiany klimatu oraz większe zobowiązania w dziedzinie klimatu.

Na COP 25 Europejski Komitet Regionów był reprezentowany przez delegację pod kierownictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkuli z udziałem: Jeana-Noëla Verfaillie (RE/FR) , drugiego wiceprzewodniczącego Komisji ENVE KR-u i radnego departamentu Nord, Benedetty Brighenti (PES/IT) , radnej gminy Castelnuovo Rangone, Andriesa Gryffroy’a (EA/BE) , posła do Parlamentu Flamandzkiego i pierwszego wiceprzewodniczącego Senatu oraz Tjisse Stelpstry (EKR/NL) , członka zarządu prowincji Drenthe.

Ponadto kilku członków KR-u wzięło udział w konferencji COP 25 w imieniu swego okręgu wyborczego. Byli wśród nich: Ximo Puig (PES/ES) , przewodniczący regionu Walencja i delegacji hiszpańskiej w KR-ze, Raffaele Cattaneo (EPL/IT) , minister środowiska i zmiany klimatu w Lombardii, Francisco Igea Arisqueta (RE/ES) , wicepremier wspólnoty autonomicznej Kastylii i León, Manuel Cardenete Flores (RE/ES) , wiceminister turystyki, odnowy, sprawiedliwości i administracji lokalnej wspólnoty autonomicznej Andaluzji, Virginia Marco Cárcel (ES/PES) , dyrektor generalna do spraw europejskich wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha, Mikel Irujo Amezaga (EA/ES) , dyrektor generalny ds. działań zewnętrznych wspólnoty autonomicznej Nawarry, Sirpa Hertell (EPL/FI) , radna miasta Espoo oraz Witold Stępień (EPL/PL) , radny sejmiku łódzkiego.

W COP 25 wzięło ponadto udział dwóch uczestników programu KR-u Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy na rzecz Klimatu : Henrick Wickström (RE/FI) , radny i przewodniczący rady miejskiej Inkoo, oraz Maximilian Reinhardt (RE/DE) , radny miasta Sindelfingen odpowiedzialny za sprawy europejskie.

Członkowie KR-u wygłosili główne przemówienia podczas ponad 20 wydarzeń i uczestniczyli w ponad 15 spotkaniach dwustronnych. Byli obecni również na spotkaniach informacyjnych wysokiego szczebla na temat stanu negocjacji z udziałem Komisji Europejskiej, prezydencji fińskiej UE i posłów do PE. Poniżej podsumowano najważniejsze przesłania polityczne KR-u przedstawione na COP 25.

Poniżej znajduje się podsumowanie działań członków KR-u podczas COP 25.

Sobota, 7 grudnia

Działania delegacji KR-u podczas COP 25 rozpoczęły się w sobotę, 7 grudnia, na zgromadzeniu ogólnym Under2 Coalition od wystąpienia Raffaele Cattanea (IT/EPL) , ministra środowiska i zmiany klimatu w Lombardii, oraz Tjisse Stelpstry (NL/EKR) , członka zarządu prowincji Drenthe.

Under2 Coalition   jest globalną organizacją zrzeszającą rządy krajowe i samorządy regionalne oddane idei ambitnych działań na rzecz klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim. Skupia ona ponad 220 rządów, które reprezentują ponad 1,3 mld ludzi i 43% światowej gospodarki. Ostatnie sprawozdanie potwierdza, że samorządy regionalne podejmują więcej działań w dziedzinie klimatu od rządów krajowych. KR zobowiązał się do zacieśnienia współpracy z tą liczącą się globalną siecią przywództwa samorządów regionalnych na rzecz klimatu i z jej sekretariatem – The Climate Group .

W imieniu regionu Nawarra, aktywnego członka Under2 Coalition, głos zabrali minister środowiska i obszarów wiejskich tego regionu Itziar Gómez oraz członek KR-u Mikel Irujo (ES/EA).

Pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula wziął udział w wydarzeniach pawilonu UE „Przyspieszenie transformacji: jak miasta i regiony mogą poprawić sytuację?” we współpracy z ICLEI oraz „Od danych do polityki: wykorzystanie potencjału wskaźników zrównoważonego rozwoju i działań w dziedzinie klimatu”, którego współorganizatorem było Wspólne Centrum Badawcze (JRC).

Niedziela, 8 grudnia

Pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula i Raffaele Cattaneo (IT/EPL) uczestniczyli w sesji pod hasłem „Przywództwo regionalne w obecnej alarmującej sytuacji klimatycznej. Rozwiązania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oparte na zasobach przyrody i wyzwanie związane z zaopatrzeniem w wodę”. Raffaele Cattaneo (IT/EPL) zabrał również głos na zgromadzeniu ogólnym Regions4 .

Członkowie KR-u wzięli również udział w przyjęciu powitalnym COP 25 na zaproszenie burmistrza Madrytu Joségo Luisa Martíneza-Almeidy w pawilonie im. Cecilia Rodrigueza w parku Retiro.

Poniedziałek, 9 grudnia

Unia Europejska zorganizowała wydarzenie z udziałem delegacji KR-u pt. „Dzień Globalnego Porozumienia Burmistrzów. Ustalone na poziomie krajowym wkłady na rzecz nadzwyczajnej sytuacji klimatycznej: czas na Dzień Działania na Wielu Szczeblach”.

Benedetta Brighenti (PES/IT) przedstawiła uwagi końcowe w obecności nowej komisarz ds. energii Kadri Simson. Rok 2020 będzie punktem zwrotnym dla Porozumienia, gdyż musi ono zdopingować miasta i regiony do realizacji celów UE na rok 2030. Porozumienie musi być w stanie reagować na nadchodzące wyzwania i przyczyni się walnie do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – stwierdziła Benedetta Brighenti, sprawozdawczyni opinii KR-u „Porozumienie Burmistrzów na okres po 2020 r.”

Pierwszy wiceprzewodniczący belgijskiego Senatu i członek KR-u Andries Gryffroy (EA/BE) zabrał głos podczas sesji pod hasłem „Globalne tendencje w przepisach i sporach sądowych dotyczących klimatu: większa odporność i lepsze przystosowanie się”.

Członek KR-u Tjisse Stelpstra (EKR/NL) uczestniczył w panelu w niemieckim pawilonie „Inteligentne przemiany w miastach: innowacyjne i skuteczne rozwiązania w zakresie mobilności”. Minister regionalny i wiceprzewodniczący prowincji Drenthe stwierdził: Musimy przekształcić nasze sposoby przemieszczania się, gdyż odpowiadają one za 23% całkowitych emisji UE i wiążą się z wysokimi kosztami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenie, wypadki, hałas i zatory komunikacyjne . Musimy opracować podejście typu „mobilność jako usługa” nastawione na użytkownika i zmodernizować sieci energetyczne, magazynowanie energii elektrycznej i zarządzanie infrastrukturą publiczną w celu wdrożenia innowacyjnych technologii ogniw paliwowych i akumulatorów. Nie uda nam się obniżyć emisyjności transportu bez skutecznej współpracy między wszystkimi szczeblami rządu.

Wtorek, 10 grudnia

W pawilonie UE podczas EU Energy Day @ COP25 zgromadziło się wielu przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, stowarzyszeń przemysłowych, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorstw i urzędników z UE i UNFCCC. Poruszono takie tematy jak: przekształcenie systemu energetycznego z myślą o energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych, przyspieszenie innowacji w celu urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu, sprawiedliwa transformacja dla wszystkich regionów i obywateli, stworzenie warunków lokalnych do poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz rola unijnego programu Copernicus w dekarbonizacji Europy.

Pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula w głównym przemówieniu podkreślił: Zasadnicze znaczenie ma budowanie zdolności decydentów publicznych i prywatnych. Miejskie planowanie przestrzenne, renowacja starych budynków i inteligentne sieci energii muszą być priorytetem współpracy opartej na wiedzy .

Pawilon Chile był gospodarzem imprezy „Plan działania na COP 26: z Chile do Zjednoczonego Królestwa”, na której wiceprzewodniczący Markku Markkula mówił: Jak możemy dążyć do osiągnięcia celów klimatycznych? Jest to proces uczenia się. Chodzi o wzajemne uczenie się, analizę porównawczą i wspólne działanie. Nacisk położono na „konsolidację wkładu miast i szczebla niższego niż krajowy w wytyczenie ambitniejszych celów klimatycznych”.

Dziewięcioosobowa delegacja członków KR-u wzięła udział w spotkaniu informacyjnym wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa na temat stanu negocjacji na COP 25 wraz z delegacją Parlamentu Europejskiego pod kierownictwem posła Basa Eickhouta (NL/Zieloni/WSE) oraz z członkami kilku parlamentów narodowych i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Nawiązując do wyników negocjacji w sprawie światowych rynków dwutlenku węgla i mechanizmów handlu uprawnieniami do emisji, Frans Timmermans stwierdził: Brak porozumienia jest lepszy niż złe porozumienie .

Tjisse Stelpstra (NL/EKR) spotkał się z posłem do PE Basem Eickhoutem (NL/Zieloni/WSE) w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów i projektu wodorowego w prowincji Drenthe.

Raffaele Cattaneo (IT/EPL) był jednym z członków panelu na imprezie towarzyszącej we włoskich pawilonach pt. „Jesteśmy działaniem – młodzi ludzie wskazują kierunek”.

Andries Gryffroy uczestniczył w posiedzeniu parlamentarnym organizowanym przez Unię Międzyparlamentarną ( IPU ) i Kongres Deputowanych Hiszpanii w celu promowania wymiany poglądów dotyczących działań parlamentarnych w dziedzinie klimatu.

Benedetta Brighenti (PES/IT) była uczestniczką otwartego dialogu PES w sprawie działań w dziedzinie klimatu i na spotkaniu z reprezentacją z włoskiego ministerstwa dyskutowała o inicjatywie Porozumienie Burmistrzów.

Środa, 11 grudnia

Pełna delegacja KR-u na COP 25, w tym przewodniczący regionu Walencja i delegacji hiszpańskiej w KR-ze Ximo Puig (ES/PES) , spotkała się z Dimitrisem Zevgolisem, zastępcą szefa delegacji UE na COP 25 , który przedstawił aktualne informacje na temat stanu negocjacji.

Poruszono również kwestię komunikatu w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Członkowie wyrazili chęć zaangażowania Europejskiego Komitetu Regionów w liczne prace legislacyjne, przypomnieli, że miasta i regiony są już ambitniejsze od rządów krajowych, i ponowili swoje zobowiązanie do podjęcia wszelkich możliwych wysiłków na rzecz zapewnienia neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym. Tutaj można się zapoznać z komunikatem prasowym.

W pawilonie UE po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceprzewodniczącego Markku Markkuli i przewodniczącego Xima Puiga.

Markku Markkula stwierdził: Unia Europejska musi nadal wytyczać kierunek walki z globalnym ociepleniem. Komunikat w sprawie Zielonego Ładu pojawia się w bardzo dobrym momencie, gdyż wkraczamy w ostatnią fazę negocjacji w sprawie pełnego wdrożenia porozumienia paryskiego. KR kolejny raz potwierdza swe pełne zaangażowanie na rzecz realizacji celów Zielonego Ładu i będzie zabiegał, by wszystkie miasta i regiony zostały uwzględnione i by nikt nie pozostał w tyle.

Dowodząc zaangażowania członków KR-u we wspieranie działań w dziedzinie klimatu w terenie, przewodniczący Ximo Puig stwierdził: Pod koniec mojej kadencji energia zużywana przez administrację regionalną, w tym budynki biurowe, szkoły publiczne i szpitale, będzie pochodzić z całkowicie ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.

Raffaele Cattaneo (IT/EPL) zabrał głos w pawilonie włoskim podczas wydarzenia na wysokim szczeblu pt. „Sprawozdanie Włoch z projektu na rzecz ujawniania informacji dotyczących emisji dwutlenku węgla: omówienie przypadków przywództwa w dziedzinie klimatu i tendencji włoskich przedsiębiorstw i samorządów lokalnych”.

Andries Gryffroy (BE/EA) był zaproszonym prelegentem na wydarzeniu międzyparlamentarnym Holandii w pawilonie państw Beneluksu pt. „Zwiększenie atrakcyjności Europejskiego Zielonego Ładu wraz z Parlamentem Beneluksu”.

Czwartek, 12 grudnia

Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) zabrał głos w pawilonie francuskim, by omówić wdrażanie strategii adaptacyjnych podmiotów terytorialnych. Drugi wiceprzewodniczący Komisji ENVE KR-u i radny departamentu Nord stwierdził: Musimy opracować nowe instrumenty finansowe, takie jak zielone obligacje, aby realizować projekty przystosowania się do zmiany klimatu w naszych miastach. Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, musimy wzmocnić zdolności administracyjne samorządów lokalnych w zakresie opracowywania wniosków dotyczących projektów i pozyskiwania finansowania bankowego na potencjalne inwestycje. Popieram apel Europejskiego Komitetu Regionów o spójny zestaw wytycznych służących koordynacji wszystkich finansowanych przez UE działań na rzecz budowania zdolności. Trzeba też dokonać przeglądu poziomów współfinansowania UE, ponieważ władze lokalne i regionalne same nie mają wystarczających zdolności finansowych.

Andries Gryffroy (BE/EA) wziął udział w debacie na temat prawodawstwa i kreowania polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w Laboratorium Odporności UNFCCC. Nasze obszary lokalne odczuwają już dotkliwie skutki globalnego ocieplenia, więc musimy opracować skuteczną politykę przystosowania się do zmiany klimatu. Rządy krajowe muszą wzmocnić pozycję samorządów lokalnych i regionalnych z myślą o ekologizacji naszych miast i rozwiązaniach opartych na zasobach przyrody w celu zminimalizowania zagrożeń klimatycznych i związanych z nimi strat i szkód, stwierdził Andries Gryffroy. Wiceprzewodniczący flamandzkiego Senatu wziął również udział w wydarzeniu w pawilonie francuskim pt. „Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w zakresie wspierania wysiłków zmierzających do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej”.

Sirpa Hertell (FI/EPL) wygłosiła główne przemówienie w pawilonie Zjednoczonego Królestwa podczas wydarzenia zorganizowanego przez Instytut im. Granthama „Inicjatywa Fundacji Ochrony Środowiska im. Granthama”.

Piątek, 13 grudnia

W ostatnim dniu COP 25 przewidywano możliwość przedłużenia rozmów, które mogłyby trwać jeszcze przez cały weekend. Zgodnie z apelem okręgu samorządów lokalnych i władz gmin Organizacji Narodów Zjednoczonych, podmiotu niepaństwowego skupiającego władze lokalne i regionalne na całym świecie, Europejski Komitet Regionów zwrócił się do Komisji Europejskiej i fińskiej prezydencji UE o poparcie dla uwzględnienia „wielopoziomowej współpracy” w decyzji końcowej COP 25.

Jednak ponieważ negocjacje utknęły na kwestii rynków emisji i ostatecznego pułapu pomocy dla gospodarek rozwijających się w przystosowaniu się do zmiany klimatu, sporządzone dokumenty zostały sprowadzone do najmniejszego wspólnego mianownika. Dlatego też w decyzjach końcowych pominięto jakiekolwiek odniesienie do wielopoziomowej współpracy czy też do wskaźników regionalnych zawartych w zbiorze zasad wynikających z porozumienia paryskiego.

Madryt pokazał jednak, że miasta i regiony na całym świecie są mocno zaangażowane w realizację ambitniejszych celów i działań w dziedzinie klimatu na poziomie lokalnym.

Z myślą o COP 26 w Glasgow okręg samorządów lokalnych i władz gmin Organizacji Narodów Zjednoczonych postuluje wytyczenie ambitniejszych celów i działań klimatycznych przez rządy krajowe, w tym pełne włączenie samorządów lokalnych i regionalnych w przygotowanie zaktualizowanych ustalonych na poziomie krajowym wkładów.

Kontekst

W dniach 2–15 grudnia 2019 r. w Madrycie pod przewodnictwem Chile odbyła się 25. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) .

Kliknij tutaj , aby przejść do portalu KR-u COP 25.

Kliknij tutaj , aby dowiedzieć się, w jaki sposób członkowie KR-u realizują działania w dziedzinie klimatu w terenie.

KR zareagował na sporządzony na COP 25 komunikat w sprawie Zielonego Ładu . Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Tu można przeczytać komunikat prasowy dotyczący rezolucji w sprawie Zielonego Ładu przyjętej przez Europejski Komitet Regionów na sesji plenarnej 5 grudnia 2019 r. Jedną z głównych propozycji KR-u jest utworzenie forum miast i regionów, Komisji Europejskiej i państw członkowskich w celu monitorowania wdrażania Zielonego Ładu.

Słowo wstępne przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza : „Musimy działać teraz i działać razem”, „Lokalni i regionalni przywódcy przedstawiają, jak można urzeczywistnić Europejski Zielony Ład”.  

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / / +32 (0) 470 88 10 37.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023