Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COP24: czy jesteś gotowy?  
Trzy tygodnie przed konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu w Katowicach Europejski Komitet Regionów przypomina, że samorządy lokalne i regionalne muszą odgrywać formalną rolę w nowym światowym zarządzaniu ‎ w zakresie klimatu, i popiera zobowiązanie stron porozumienia paryskiego do włączenia miast i regionów ‎ do planów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Do głównych tematów dzisiejszego posiedzenia Komisji ENVE należały COP24, ósmy unijny program działań w zakresie środowiska, odzyskiwanie wody, europejski program kosmiczny i inicjatywa dotycząca regionów górniczych w okresie transformacji. Miasto Gandawa otrzymało nagrodę w dziedzinie działań transformacyjnych 2018 za projekt zrównoważonego łańcucha dostaw żywności.

W dniach 3–14 grudnia w Katowicach odbędzie się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) . Ze względu na to, że czas nagli do realizacji zbioru zasad wdrażania porozumienia paryskiego, członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) zgodzili się stanowczo opowiedzieć za silniejszą rolą formalną dla samorządów lokalnych i regionalnych we wdrażaniu porozumienia paryskiego.

Podczas debaty o COP24 Andrew Cooper (UK/EA) , sprawozdawca opinii w sprawie zarządzania w zakresie klimatu po 2020 r. przyjętej w lipcu 2018 r. , stwierdził: „Musimy dołożyć starań i wykazać się większymi ambicjami, jeżeli chcemy odwrócić globalne ocieplenie. Popieram zatem nowy cel Parlamentu Europejskiego polegający na zmniejszeniu emisji do 2030 r. o 55%.“ Radny Kirklees dodał: „Przypominamy nasz postulat, by ustalone na poziomie krajowym wkłady obejmowały stanowiska lokalne i regionalne, tak by formalnie uznać zobowiązania samorządów terytorialnych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ich osiągnięcia w tym zakresie“. Unijne zgromadzenie przywódców lokalnych i regionalnych proponuje, by ramy przejrzystości obejmowały w krajowych raportach inwentaryzacyjnych część poświęconą działaniom łagodzącym podejmowanym na szczeblu niższym od krajowego, co pomoże śledzić postępy na drodze do realizacji wkładów na poziomie krajowym oraz regionalnym i lokalnym.

Europejski Komitet Regionów weźmie udział w COP24 za pośrednictwem delegacji pracowników reprezentujących wszystkie grupy polityczne pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Markku Markkuli (FI/EPL) oraz przewodniczącego Komisji ENVE Cora Lamersa (NL/EPL).

Posiedzenie Komisji ENVE było okazją do wręczenia miastu Gandawa nagrody za działania transformacyjne 2018 . Została ona przyznana temu flamandzkiemu miastu za opracowanie projektu dotyczącego zrównoważonego łańcucha żywnościowego , który prowadzi do mniejszego marnowania żywności, skracając łańcuchy dostaw żywności i zwiększając zrównoważoność zamówień żywności. „Chcemy, by nasz system żywnościowy był lokalny, odporny i sprawiedliwy. Jest to poważne wyzwanie, które wymaga zaangażowania wielu zainteresowanych stron i przemiany na wielu szczeblach. Wierzymy, że nasze podejście jest skuteczne i dołożymy starań, by zwiększyć skalę tego przedsięwzięcia w Gandawie“, stwierdziła Tina Heyse, zastępczyni burmistrza Gandawy .

Członkowie przyjęli projekt opinii autorstwa Cora Lamersa pt. „W kierunku ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska“ . „8. EAP musi zostać przyjęty odpowiednio wcześnie, by uniknąć luki w polityce. Musimy się skoncentrować na wdrażaniu, rozwijając strategiczne i zintegrowane podejście ukierunkowane na konkretny obszar, by zapewnić zdrowe życie dla wszystkich“, powiedział przewodniczący Komisji ENVE i burmistrz Schiedam.

Komisja ENVE przyjęła projekt opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody . Sprawozdawca Oldřich Vlasák (CZ/EKR) stwierdził: „Skuteczna gospodarka wodna ma szczególne znaczenie, gdyż deficyt wody dotyczy jednej trzeciej terytorium UE. Zachęcam zatem Komisję Europejską do poszerzenia zakresu rozporządzenia i wyjścia poza nawadnianie w rolnictwie, tak by objąć miejskie tereny zielone takie jak parki, ogrody, boiska sportowe i czyszczenie ulic.“

Członkowie poparli Andresa Jaadlę (ET/ALDE) i jego opinię w sprawie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego . „Program kosmiczny UE musi być ściśle związany z kluczowymi priorytetami polityki takimi jak energia, zmiana klimatu i środowisko, prowadzić do rozwinięcia platform ds. przestrzeni kosmicznej i klastrów międzyregionalnych w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłu kosmicznego i przyspieszenia rozwoju regionalnego“.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37