Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COP24: miasta i regiony domagają się formalnej roli w porozumieniu paryskim  
Europejski Komitet Regionów łączy w Katowicach siły ze światowymi sieciami samorządów lokalnych i domaga się formalnej roli dla miast i regionów w porozumieniu paryskim

Miasta odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych na świecie. Natomiast samorządy lokalne są odpowiedzialne za ponad 70% środków na rzecz ograniczenia zmiany klimatu i za niemal 90% działań związanych z dostosowaniem się do niej. Porozumienie paryskie nie spełnia jednak swojej roli, jeśli chodzi o zintegrowanie systemu, który umożliwiałby monitorowanie zobowiązań i osiągnięć miast w zakresie zmniejszania emisji CO 2 i raportowanie o nich. Wezwanie, by wkłady ustalone na szczeblu niższym niż krajowy uzupełniały zobowiązania krajowe w Paryżu, spotyka się z coraz szerszym odzewem w Katowicach i uznawane jest w coraz większym stopniu za kluczowe do zlikwidowania istniejących rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji . Europejski Komitet Regionów zabrał głos w sali plenarnej podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24), by domagać się dla miast i regionów formalnej roli we wdrażaniu porozumienia paryskiego, które ma ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Kliknij tutaj, aby wyświetlić album fotograficzny delegacji KR-u @ COP24.

Europejski Komitet Regionów na Konferencji COP24 w Katowicach ma wyraźny mandat. Ma bronić formalnej roli władz lokalnych i regionalnych w globalnym zarządzaniu w zakresie klimatu, jak i w realizacji porozumienia paryskiego. Po upływie trzech lat od podpisania porozumienia klimatycznego z Paryża konferencja w Katowicach jest dobrowolnym terminem przyjęcia solidnego programu prac na rzecz faktycznej realizacji tego porozumienia.

Jest to najważniejszy element podsumowania działań i deklaracji KR-u @ COP24.

13 grudnia 2018 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Markku Markkula (FI/EPL ) wygłosił w pawilonie UE główne przemówienie końcowe podczas specjalnej sesji poświęconej bodźcom do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w przemyśle europejskim. Przewodniczący rady miasta Espoo stwierdził: „Z zadowoleniem przyjmujemy pozytywne zamiary i tendencje w energochłonnych gałęziach przemysłu w kierunku zmniejszenia śladu węglowego. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie, jeśli chodzi o partnerstwa na rzecz maksymalizacji potencjału planu SET i promowanie badań i innowacji przy jednoczesnym stymulowaniu współpracy między UE, państwami członkowskimi, regionami, przemysłem i instytucjami badawczymi. Transformacja przemysłowa Europy musi stać się priorytetem w programie „Horyzont Europa” oraz w inwestycjach regionalnych i prywatnych. Bez dekarbonizacji gospodarki nie będziemy w stanie osiągnąć celów dotyczących energii i klimatu do roku 2030 ani respektować naszych zobowiązań w ramach porozumienia paryskiego, nie wspominając już o celach strategii na rzecz neutralności dla klimatu na rok 2050. Musimy działać razem na rzecz wspólnego, korzystnego przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej”. Wydarzenie „W kierunku dobrze rozwijającego się przemysłu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla” zostało zorganizowane wspólnie przez DG ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, Carbon Market Watch i PPP SPIRE.

12 grudnia 2018 r.

Konferencja COP24 była gospodarzem sesji końcowej dialogów miast i regionów Talanoa , na której uwagi wstępne wygłosił sekretarz generalny ONZ Antóno Guterres . Sesji wysokiego szczebla, odbywającej się w wyjątkowej formie, przewodniczyło dwóch przewodniczących: Josaia Voreqe Bainimarama , przewodniczący COP23 i premier Fidżi oraz Michał Kurtyka, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Energetyki i pełnomocnik z ramienia prezydencji COP 24.

Cor Lamers (NL/EPL ), burmistrz Schiedam i przewodniczący Komisji ENVE KR-u, zabrał głos na sali posiedzeń plenarnych w imieniu samorządów lokalnych na świecie i zaapelował o formalne włączenie regionów i miast do porozumienia paryskiego. Przedstawił przesłanie polityczne w imieniu okręgu samorządów lokalnych i władz gmin. Grupa samorządów lokalnych i władz gmin z ICLEI jako punkt kontaktowy koordynuje obserwatorów samorządów lokalnych w ramach negocjacji międzyrządowych UNFCCC w sprawie klimatu.

Cor Lamers stwierdził: „W imieniu grupy samorządów lokalnych wzywamy strony porozumienia paryskiego do poszerzenia dialogów Talanoa poza COP24 i do uwzględnienia w porozumieniu paryskim wkładów ustalanych na poziomie regionalnym i lokalnym we wkładach ustalanych na poziomie krajowym. Ponadto powierzamy kierownictwu COP 24 zadanie formalnego uznania zobowiązań i osiągnięć władz lokalnych i regionalnych w deklaracji końcowej COP24. Samorządy lokalne na całym świecie są gotowe do działania. Możecie na nas liczyć”.

Poprzez grupę samorządów lokalnych samorządy lokalne i regionalne na całym świecie apelują do wszystkich stron, by zapewniły uwzględnienie tego odniesienia w ostatecznym tekście deklaracji z COP24. „Z zadowoleniem przyjmujemy wyniki i rezultaty dialogów Talanoa i zachęcamy strony, by wykorzystały je w swoich wkładach ustalanych na szczeblu krajowym”. Samorządy lokalne powierzają kierownictwu COP24 wzmocnienie tego fragmentu poprzez odniesienie do działań na wielu poziomach i pełnego uwzględnienia w ostatecznej deklaracji z COP24.

W ostatnim sprawozdaniu Narodów Zjednoczonych w sprawie rozbieżności między potrzebami a perspektywami w zakresie redukcji emisji potwierdzono potencjał miast i regionów w dziedzinie zwalczania globalnego ocieplenia, przy czym ich oddziaływanie zostało uznane za „słabo udokumentowane ”. Wkłady ustalone na poziomie regionalnym i lokalnym są zaprojektowane tak, by zaradzić temu brakowi danych, przy jednoczesnym ograniczeniu tych rozbieżności i zwiększaniu ambicji w zakresie ochrony klimatu.

Na zakończenie sesji kierownictwa COP23 i COP24 ogłosiły apel o działania „Talanoa” . Dialogi Talanoa zostały zainicjowane w ubiegłym roku przez fidżańskie kierownictwo COP23 jako globalne ramy ułatwiające dialog w celu podsumowania zbiorowych wysiłków na rzecz zwalczania zmiany klimatu podejmowanych przez samorządy terytorialne, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa z myślą o podejmowaniu lepszym procesie decyzyjnym w odniesieniu do klimatu na szczeblu ONZ. W 2018 r. grupa samorządów lokalnych wzięła udział w ponad 60 dialogach Talanoa w 40 krajach, z czego 52 zostały zorganizowane przez władze lokalne i regionalne oraz ich sieci i partnerów.

W dniu 12 grudnia przewodniczący Komisji ENVE w KR-ze Cor Lamers spotkał się ze swoją odpowiedniczką w Parlamencie Europejskim, Adiną-Ioaną Vălean (RO/EPL) , przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Oboje uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym negocjacji w sprawie COP24, któremu przewodniczył komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu Miguel Arias Cañete.

11 grudnia 2018 r.

W dniu 11 grudnia KR wziął udział w Dniu Energii Unii Europejskiej w pawilonie UE na COP24. Podczas specjalnej sesji poświęconej regionom górniczym Markku Markkula (FI/EPL) , pierwszy wiceprzewodniczący KR-u, powiedział: „Sprawa regionów obfitujących w węgiel pokazuje, jak ważne znaczenie dla właściwego przebiegu transformacji energetycznej ma wielopoziomowe sprawowanie rządów. Jeśli transformacja ta zostać uwieńczona powodzeniem, rządy krajowe, regiony i miasta, przemysł, środowiska naukowe, obywatele i UE muszą działać razem. Dla odejścia od węgla kluczowe znaczenie mają nowe technologie i budowanie zdolności. Regiony węglowe potrzebują solidnych i dostosowanych do ich potrzeb środków finansowych. Z tego względu z zadowoleniem przyjmujemy propozycję zgłoszoną przez posła do PE Jerzego Buzka , przewodniczącego komisji ITRE Parlamentu Europejskiego, aby w kolejnym wieloletnim budżecie UE przeznaczyć 4,8 mld EUR na fundusz sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego”. KR udziela swojego poparcia platformie dla regionów górniczych w okresie transformacji , utworzonej zaledwie rok temu przez Komisję Europejską jako element pakietu „Czysta energia”.

Komisarz Miguel Arias Cañete stwierdził: „W całej UE 240 tys. pracowników jest zatrudnionych w przemyśle węglowym. Obecnie w 41 regionach w 12 państwach członkowskich nadal prowadzi się wydobycie węgla. Chciałbym przekształcić wyzwanie związane z transformacją w szansę dla regionów węglowych. Jest to możliwe i wykonalne. Świadczyliśmy już pomoc związaną z reformami strukturalnymi w 13 regionach pilotażowych na Słowacji, w Polsce, Grecji, Rumunii, Republice Czeskiej, Niemczech i Hiszpanii.

Aby wzmocnić strategiczne partnerstwo, KR i ICLEI – Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – odbyły spotkanie dwustronne podczas COP24 w dniu 11 grudnia. „Ponieważ rozmowy na temat klimatu są w toku, jest to doskonała okazja do spotkania się i ponownego potwierdzenia naszej przeszłej, obecnej i przyszłej współpracy w zakresie ochrony klimatu, lecz również ochrony i zachowania różnorodności biologicznej” – stwierdził Markku Markkula (FI/EPL) . Ashok Sridharan , przewodniczący ICLEI i burmistrz Bonn, wezwał członków KR-u, by nadal zapewniali realizację celów w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej w Europie oraz dążyli do bardziej ambitnych celów i mechanizmów finansowych.

W dniu 11 grudnia delegacja KR-u wzięła udział w spotkaniu Komisji Europejskiej na temat postępu w negocjacjach COP24 , wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami państw członkowskich. Andrew Cooper (UK/EA) , członek rady Kirklees w Zjednoczonym Królestwie i sprawozdawca opinii w sprawie zarządzania zmianą klimatu po 2020 r. , zwrócił się do komisarza Ariasa Cañete: „Chcemy przyjrzeć się ostatecznemu tekstowi politycznemu COP24 oraz domagamy się formalnej roli dla władz lokalnych i regionalnych. Pragniemy uznania, że to właśnie my realizujemy tę politykę w terenie. Musimy być uwzględnieni i wliczeni w to przedsięwzięcie”. Komisarz Arias Cañete stwierdził: „Dobrze zdajemy sobie sprawę, że do realizacji polityki w zakresie zmiany klimatu niezbędne są miasta i regiony. Jeszcze nie znamy tekstu, którzy zostanie sporządzony tego popołudnia przez przewodniczących. Takie odniesienie zostało w nim uwzględnione i będziemy działać na rzecz wsparcia tej koncepcji.

10 grudnia 2018 r.

Andrew Cooper (UK/EA) zwrócił się do publiczności zgromadzonej w pawilonie UE, powtarzając wezwanie KR-u, by „krajowe raporty inwentaryzacyjne ram przejrzystości porozumienia paryskiego obejmowały część poświęconą działaniom łagodzącym podejmowanym przez władze szczebla niższego od krajowego”. Sprawozdawca Andrew Cooper miał okazję podzielić się tymi przesłaniami w pawilonie niemieckim z Ashokiem Sridharanem, przewodniczącym ICLEI i burmistrzem Bonn na sesji „Wskaźniki celów zrównoważonego rozwoju dla miast: inspiracja do podniesienia poziomu ambicji wkładów ustalanych na szczeblu lokalnym”.

W dniu 10 grudnia podczas Dnia Globalnego Porozumienia Burmistrzów w pawilonie UE Markku Markkula (FI/EPL) powiedział: „Nadszedł czas na wyższe ambicje i szerzej zakrojone działania w zakresie klimatu. Miasta i regiony są gotowe zwiększyć swoje wkłady na rzecz klimatu, tak aby uzupełnić zobowiązania na szczeblu krajowym. Mottem polskiej prezydencji na COP24 jest «Zmieniamy razem». My, rządy regionalne i lokalne, jesteśmy ambitni i innowacyjni i sprzyjamy włączeniu społecznemu. Wiemy, jak realizować działania w dziedzinie klimatu. Dziś mówimy Stronom ONZ: Możecie na nas liczyć”. Wydarzenie zostało zorganizowanie wspólnie przez DG CLIMA, ICLEI, biuro Porozumienia Burmistrzów i KR. Markku Markkula spotkał się z Marcinem Krupą , prezydentem Katowic, i pogratulował temu miastu, które jest gospodarzem COP24, przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów, jako że „potrzebujemy coraz większej liczby miast, które będą realizować zobowiązania zawarte w porozumieniu paryskim”.

Sirpa Hertell (FI/EPL) , sprawozdawczyni opinii KR-u w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i członkini rady miejskiej w Espoo, odbyła 10 grudnia spotkanie dwustronne z Sojuszem na rzecz Klimatu. Sirpa Hertell stwierdziła: „Zgadzamy się z naszymi sieciami partnerskimi, że nadszedł czas, by zintensyfikować lokalne działania na rzecz ochrony klimatu. Aby odwrócić globalne ocieplenie, potrzebujemy nowego modelu społeczno-gospodarczego, który może odnieść sukces jedynie w przypadku, gdy będzie oparty na uwarunkowaniach lokalnych”.

Delegacja KR-u na COP24 została zaproszona przez prezydenta Katowic Marcina Krupę na spotkanie w dniu 10 grudnia : „Zmiana klimatu w Katowicach: kulminacja miast i regionów na COP24” . Przy tej okazji zaprezentowano ponad 60 dialogów miast i regionów Talanoa i zorganizowano dyskusję panelową dotyczącą działań na rzecz klimatu na szczeblu lokalnym, w której pierwszy przewodniczący KR-u Markku Markkula przekazał główne przesłania polityczne KR-u na COP24 .

Na zakończenie pierwszego tygodnia COP24 Marco Dus (IT/PES) był jednym z uczestników panelu na światowym szczycie dotyczącym zdrowia i zmiany klimatu w 2018 r. Sprawozdawca opinii KR-u w sprawie finansowania polityki klimatycznej stwierdził, że „lokalni, krajowi i światowi decydenci polityczni muszą działać teraz, aby znacząco zmniejszyć zanieczyszczanie klimatu i budowanie odporności na zmianę klimatu. Dostęp do finansowania to dla wielu władz lokalnych i regionalnych kluczowy element, jeśli chodzi o wdrażanie związanych ze zdrowiem działań dotyczących klimatu.” Co roku zanieczyszczenie powietrza jest powodem śmierci 7 mln ludzi na całym świecie. Osiągnięcie celów porozumienia paryskiego mogłoby uratować około miliona istnień ludzkich rocznie na całym świecie do 2050 r. tylko poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ( WHO ).

Oprócz specjalnej broszury dotyczącej najlepszych praktyk na COP24 i z myślą o zwiększeniu widoczności miast i regionów realizujących działania na rzecz klimatu, KR koordynuje obecność na COP24 laureatów nagród dla miast Porozumienia w Centrum Uwagi w 2018 r. Do delegacji KR-u w drugim tygodniu COP dołączyli: Roberto Campelli, burmistrz Monsano, Erik Lauritzen, burmistrz Sønderborga , i Frederic Ximeno, komisarz ds. ekologii z radzie miasta Barcelona .

Kontekst:

W skład delegacji KR-u na COP24 wchodzą: Markku Markkula (FI/EPL), pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i przewodniczący rady miasta Espoo, Cor Lamers (NL/EPL), przewodniczący Komisji ENVE KR-u i burmistrz Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , drugi wiceprzewodniczący Komisji ENVE KR-u i prefekt żupanii istryjskiej, Andrew Cooper (UK/EA) , koordynator Grupy EA w Komisji ENVE KR-u, sprawozdawca KR-u w sprawie zarządzania w zakresie klimatu po roku 2020 oraz członek rady miejskiej Kirklees w Zjednoczonym Królestwie, Marco Dus (IT/PES) , sprawozdawca opinii w sprawie finansowania działań w związku ze zmianą klimatu i członek radny gminy Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPL), sprawozdawczyni KR-u w sprawie strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i radna miasta Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordynator z ramienia Grupy ALDE w Komisji ENVE KR-u i członek rady miasta Rakvere, Daiva Matonienė (LT/EKR), koordynatorka z ramienia Grupy EKR w Komisji ENVE KR-u, członkini rady miasta Szawli (Šiauliai) i André Van De Nadort (NL/PES) , koordynator z ramienia Grupy PES w Komisji ENVE KR-u oraz burmistrz gminy Weststellingwerf.

Komunikaty polityczne i delegacja KR-u na COP24

Broszura zawierająca najlepsze praktyki na COP24

Wkłady ustalane na szczeblu regionalnym i lokalnym

Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów

18/11/2018 – „Zmiana klimatu: Możecie na nas liczyć” – słowo wstępne Karla-Heinza Lambertza, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, i Markku Markkuli, pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u

15/11/2018 COP24: czy jesteś gotowy?

19/09/2018 Samorządy lokalne przenoszą ambicje w zakresie klimatu na wyższy poziom

06/07/2018: Zmiana klimatu: realizacja porozumienia klimatycznego z Paryża wymaga ambitniejszych założeń i nowego modelu zarządzania

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej KR-u poświęconej COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :