Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wkład władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałanie zmianie klimatu musi być zmierzony, zintegrowany i doceniony w porozumieniu paryskim.  

Europejski Komitet Regionów określa swoje stanowisko w sprawie klimatu na kilka miesięcy
przed konferencją COP26 – 26. konferencją ONZ w sprawie zmiany klimatu,
która odbędzie się w dniach 1–12 listopada 2021 r. w Glasgow.

Chociaż kryzys klimatyczny ma nadal kluczowe znaczenie, kurs prowadzący do neutralności emisyjnej musi uwzględniać wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 oraz specyfikę każdego terytorium. Taki jest kontekst opinii przedstawionej dziś na sesji plenarnej przez sprawozdawcę i mera Autun, Vincenta Chauveta, w której podsumowane są stanowiska i postulaty Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie zmiany klimatu w ramach COP26, konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu, która ma odbyć się w listopadzie 2021 r. w Glasgow (Szkocja).

Europejski Komitet Regionów (KR) w pełni popiera cel UE, jakim jest „ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r.” oraz cel osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Niemniej władze lokalne i regionalne muszą być aktywnie zaangażowane w opracowywanie polityki klimatycznej i powinny otrzymać niezbędne do tego narzędzia. Takie jest jedno z głównych przesłań opinii „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26”.

W przemówieniu na sesji plenarnej Vincent Chauvet (FR/Renew Europe) stwierdził: Unia Europejska nie będzie w stanie osiągnąć celów klimatycznych bez zaangażowania władz lokalnych i regionalnych i bez zapewnienia im możliwości niezbędnych do wdrożenia środków na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu . Aby to osiągnąć, musimy koniecznie zmniejszyć złożoność dostępu do finansowania i zapewnić pomoc techniczną w dziedzinie inżynierii. Musimy również uwzględnić specyfikę każdego terytorium, aby zapewnić sprawiedliwą transformację, która byłaby możliwa do zaakceptowania przez wszystkich obywateli Europy. W kontekście zbliżającej się konferencji klimatycznej ONZ apelujemy o to, by wkład władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie klimatu był zmierzony, zintegrowany i doceniony we wkładach krajowych.

Komitet ponawia swój apel o uruchomienie europejskiej tablicy wyników regionalnych, aby uzyskać konkretne dane na temat postępów w dziedzinie klimatu na szczeblu lokalnym i regionalnym. W związku z tym ponownie wyraża swoje poparcie dla systemu wkładów ustalanych na poziomie regionalnym i lokalnym, który służyłby formalnemu uznaniu i monitorowaniu redukcji emisji dwutlenku węgla osiąganej przez miasta, władze lokalne i regiony na całym świecie, a także zachęcaniu ich do ograniczania tych emisji. Zgromadzenie wzywa Komisję Europejską do współpracy z KR - em w celu formalnego uznania wkładów ustalonych na szczeblu regionalnym i lokalnym za uzupełnienie wkładów ustalonych na szczeblu krajowym w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża.

KR apeluje zatem o to, by władze lokalne i regionalne odgrywały istotną rolę podczas COP26 i proponuje, by zastosować podejście przyjęte w deklaracji z Edynburga w sprawie różnorodności biologicznej w celu wzmocnienia uznania, zaangażowania i odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych w ramach porozumienia paryskiego oraz we wszystkich działaniach ONZ na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Komitet wzywa partnerów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) do wzmocnienia pionowej integracji działań w dziedzinie klimatu oraz do ustanowienia protokołu ustaleń z KR-em jako instytucjonalnym przedstawicielem europejskich miast i regionów.

Komitet, jako europejskie zgromadzenie przedstawicieli lokalnych i regionalnych, zwraca się do Komisji Europejskiej o wspólne zorganizowanie podczas COP26 dnia tematycznego poświęconego lokalnym działaniom w dziedzinie klimatu w UE. Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli, KR wzywa wszystkich swoich członków do zorganizowania lokalnych i regionalnych konferencji COP w swoich społecznościach przed COP26.

W opinii autorstwa Vincenta Chauveta zwrócono uwagę na brak środków dla władz lokalnych i regionalnych na realizację działań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. W związku z tym Komitet wzywa Komisję Europejską do stworzenia platformy, za pośrednictwem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu , w celu promowania integracji i komplementarności unijnych inicjatyw dotyczących finansowania działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Komitet proponuje, by Wspólne Centrum Badawcze przeprowadziło analizę zdolności absorpcyjnej władz lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorstw w odniesieniu do nowych funduszy udostępnionych w ramach Zielonego Ładu i planu odbudowy dla Europy.

Komitet podkreśla znaczenie aktywnej pomocniczości w polityce klimatycznej i przypomina, że wielopoziomowe sprawowanie rządów i pomocniczość są niezbędne dla zapewnienia neutralności klimatycznej i zaangażowania obywateli UE w ten proces. W tym kontekście Komitet ponownie wyraża swoje poparcie dla Porozumienia Burmistrzów jako organizacji przyspieszającej transformację ekologiczną na szczeblu lokalnym i regionalnym. Komitet jest częścią Rady Politycznej Porozumienia i propaguje tę inicjatywę za pośrednictwem dwadzieściorga siedmiorga członków wchodzących w skład Izby Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów .

Ponadto Komitet podkreśla kluczowe znaczenie odpowiedniego ustalania cen emisji pochodzących z paliw kopalnych za pośrednictwem systemu handlu uprawnieniami do emisji i podatków, co powinno się odbywać w ramach przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i dyrektywy UE w sprawie opodatkowania energii.

Zgromadzenie wyraziło zaniepokojenie stagnacją, a nawet wzrostem emisji w europejskim sektorze rolnym i wezwało Komisję Europejską do uwzględnienia niezbędnych inwestycji w przechodzeniu sektora rolnego na neutralność emisyjną w ramach wspólnej polityki rolnej.

W sektorze energetycznym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na dużą skalę wymaga zarówno szeroko zakrojonego, jak i zdecentralizowanego planowania infrastruktury, na co zwrócił uwagę Europejski Komitet Regionów, który podkreśla również, że realizacja celów UE w zakresie klimatu musi opierać się na różnorodności klimatycznej, geograficznej, infrastrukturalnej i w zakresie systemów energetycznych cechującej regiony Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

Vincent Chauvet jest członkiem grupy roboczej ds. Zielonego Ładu działającej w Europejskim Komitecie Regionów.

Europejskie zgromadzenie przedstawicieli lokalnych i regionalnych przypomina, że władze lokalne i regionalne wdrażają 70% całego prawodawstwa UE, 70% środków łagodzenia zmiany klimatu i 90% polityki przystosowania się do tej zmiany.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez New Climate Institute w grudniu 2020 r. w europejskich miastach i regionach, dla których ustanowiono cele dotyczące zerowych emisji netto, żyje obecnie ponad 162 mln osób (36% ludności UE).

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONTRIBUTIONS-TO-TACKLING-CLIMATE-CHANGE-NEED-TO-BE-MEASURED-INCLUDED-VALUED-UNDER-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONTRIBUTIONS-TO-TACKLING-CLIMATE-CHANGE-NEED-TO-BE-MEASURED-INCLUDED-VALUED-UNDER-PARIS-AGREEMENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONTRIBUTIONS-TO-TACKLING-CLIMATE-CHANGE-NEED-TO-BE-MEASURED-INCLUDED-VALUED-UNDER-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONTRIBUTIONS-TO-TACKLING-CLIMATE-CHANGE-NEED-TO-BE-MEASURED-INCLUDED-VALUED-UNDER-PARIS-AGREEMENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONTRIBUTIONS-TO-TACKLING-CLIMATE-CHANGE-NEED-TO-BE-MEASURED-INCLUDED-VALUED-UNDER-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023