Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: musimy słuchać i działać, aby zaspokoić potrzeby obywateli  

Podczas sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy , która odbyła się w ten weekend w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, dzięki większej liczbie delegacji głos ponad miliona demokratycznie wybranych polityków lokalnych i regionalnych był słyszalny bardziej niż kiedykolwiek. W drugim posiedzeniu plenarnym Konferencji w sprawie przyszłości Europy wzięło udział łącznie 30 delegatów regionalnych i lokalnych .

Do 18-osobowej delegacji KR-u, unijnego zgromadzenia politycznego samorządów lokalnych i regionalnych, dołączyło w Strasburgu 12 dalszych przedstawicieli z wiodących stowarzyszeń europejskich i innych zainteresowanych stron reprezentujących władze i zgromadzenia lokalne i regionalne z całej Europy. Wspólnie podkreślili oni kluczową rolę, jaką odgrywają jako szczebel polityczny najbliższy obywatelom, cieszący się największym zaufaniem obywateli i odpowiedzialny za realizację 70 % polityki UE.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej w Grecji, który kieruje delegacją KR-u, stwierdził: Nasi obywatele oczekują, że wybrani przez nich przywódcy wysłuchają ich i podejmą działania w celu osiągnięcia wyników w terenie. Z niedawnego badania przeprowadzonego wśród ponad 3 300 polityków lokalnych i regionalnych w całej UE wynika, że 85 % z nich chce bardziej zaangażować się w kształtowanie polityki UE, a 75 % chce wprowadzić więcej demokracji uczestniczącej. Nasza delegacja składająca się z 30 przywódców regionalnych i lokalnych apeluje o bardziej demokratyczną i skuteczną Unię Europejską, która uznaje, że decyzje podejmowane w Brukseli lub Strasburgu są ostatecznie wdrażane przez wybranych liderów na szczeblu lokalnym i regionalnym. Należy im przyznać większą rolę w procesie decyzyjnym UE w dziedzinach należących do ich kompetencji, tak aby odbudować zaufanie i przybliżyć Europę obywatelom.

Vasco Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący KR-u, dodał: Reprezentanci lokalni i regionalni są gotowi w pełni uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Europy .  Słuchanie podczas konferencji jest ważne, ale równie ważne jest działanie. Kluczowe znaczenie będą miały działania następcze po konferencji. Dialog z Europejczykami nie powinien zakończyć się wiosną 2022 r. Jako członkowie Europejskiego Komitetu Regionów już teraz wzywamy do nawiązania stałego dialogu z obywatelami. Aby zapewnić spójność, solidarność i sprawiedliwość społeczną, UE i jej sposób działania nie mogą stanowić tabu.

W miniony weekend w Strasburgu 30 delegatów lokalnych i regionalnych przyłączyło się do posłów do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, rządów krajowych, przedstawicieli obywateli i innych debatujących w tematycznych grupach dyskusyjnych, w ramach których zostaną wyciągnięte ostateczne wnioski z konferencji. Wnioski będą dotyczyć tak różnorodnych kwestii jak demokracja uczestnicząca, zdrowie, zmiana klimatu, sprawiedliwość społeczna, edukacja, cyfryzacja społeczeństwa i migracja oraz wszystkie obszary, w których władze lokalne i regionalne znajdują się na pierwszej linii w zakresie świadczenia usług, infrastruktury i wsparcia dla obywateli.

KR przedstawi ostateczną wersję swego wkładu w Konferencję podczas 9. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , który odbędzie się w okresie francuskiej prezydencji Rady w Marsylii w dniach 3–4 marca 2022 r.

Kontekst:

Jako oficjalna instytucja UE KR ma prawo być reprezentowany na Konferencji w sprawie przyszłości Europy przez delegację, w skład której wejdzie 18 członków z różnych krajów i grup politycznych. Aby zapewnić większe zaangażowanie przedstawicieli szczebla niższego niż krajowy w kształtowanie przyszłości Europy, KR wezwał do udziału także innych organizacji i stowarzyszeń reprezentujących przywódców regionalnych i lokalnych z całej Europy. Kolejnych 12 członków zostanie wybranych spośród tych zainteresowanych stron: Rada Gmin i Regionów Europy, Eurocities, Zgromadzenie Regionów Europy, Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych oraz Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych, wzmacniające delegację regionalną i lokalną, która obecnie jest silniejsza i liczy 30 członków .

Kwestie, które będą omawiane w grupach roboczych i sesjach plenarnych konferencji, pochodzą częściowo z  platformy cyfrowej , na której każda osoba z całej UE może przedstawić pomysły i sugestie. Członkowie KR-u również wnieśli wkład w debatę w ten sposób, przedstawiając około 40 konkretnych propozycji zwiększenia zaangażowania lokalnego i regionalnego. Panele obywatelskie, składające się z 800 mężczyzn i kobiet w każdym wieku z całej UE i wszystkich środowisk, również omawiają główne tematy konferencji z perspektywy obywateli. Wniosą one, podobnie jak przedstawiciele lokalni i regionalni, istotny wkład w wpływ i ewolucję polityki UE w terenie.

Inne przykłady kluczowej roli KR-u w zapewnianiu głosu władz szczebla niższego niż krajowy w rozwoju demokracji europejskiej można znaleźć w grupie wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej , ankiecie obywatelskiej KR-u na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy , sieci byłych członków KR-u oraz nowo utworzonej sieci lokalnych radnych UE .

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Share: