Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta apelują do Konferencji w sprawie przyszłości Europy o promowanie bardziej partycypacyjnej, ekologicznej i inkluzywnej demokracji w UE  

Podczas wydarzenia „Miasta sprzyjające demokracji w Unii Europejskiej: miejska perspektywa na Konferencji w sprawie przyszłości Europy”, współorganizowanego przez Europejski Komitet Regionów, Eurocities i Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR), przywódcy lokalni i regionalni przedstawili swoje oczekiwania dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy i podzielili się doświadczeniami związanymi ze wzmacnianiem demokracji lokalnej. Omówiono przykłady innowacyjnych działań opartych na partycypacji, ekologicznych projektów, usług cyfrowych dla obywateli czy integracji społeczności. Wydarzenie to doprowadziło do przyjęcia wniosków , które zostaną przekazane na Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa, powiedział: Gdy używamy słowa „obywatel” w języku angielskim – „citizen”, francuskim – „citoyen”, włoskim – „cittadino” czy greckim – „πολίτης”, źródłosłowem zawsze jest „miasto” – „city”. Miasta i demokracja są nierozłączne. Demokracja narodziła się właśnie w miastach, na szczeblu lokalnym. Miasta stanowią szczebel najbliższy demokracji, miejsce, w którym pojawiają się najlepsze praktyki demokratyczne, oraz siłę napędową demokracji. Obywatele chcą się angażować i naszym obowiązkiem jest stworzenie odpowiednich narzędzi. Dlatego jestem głęboko przekonany, że miasta są prawdziwymi laboratoriami wzbogacania, unowocześniania i wzmacniania demokracji.

Dario Nardella, przewodniczący EUROCITIES i burmistrz Florencji, stwierdził: Jak pokazują najnowsze badania Eurocities , w prawie wszystkich naszych miastach wprowadzono jakąś formę demokracji uczestniczącej i wiele miast na co dzień eksperymentuje z innowacyjnymi praktykami. Jako miasta uważamy, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna doprowadzić do stworzenia europejskiej strategii na rzecz uczestnictwa. Europa powinna wykorzystać dynamikę Konferencji, by dalej wcielać w życie demokrację uczestniczącą. Powinno to doprowadzić do nowego sposobu współpracy z miastami i obywatelami, zbliżając Europę do obywateli.

Christoph Schnaudigel, współprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) i przewodniczący powiatu Karlsruhe, zauważył: Poziom lokalny i regionalny, szczebel sprawowania rządów najbliższy obywateli, może być kanałem pozwalającym zwykłym obywatelom bezpośrednio porozmawiać z urzędnikami UE. Obywatele potrzebują lepszej reprezentacji wobec instytucji UE. Można to osiągnąć dzięki stałemu unijnemu mechanizmowi zorganizowanego dialogu z obywatelami za pośrednictwem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.

KR, Eurocities i CEMR uzgodniły szereg wniosków, które zostaną przekazane na platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

1. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi okazję do promowania innowacyjnych sposobów angażowania obywateli w funkcjonowanie Unii Europejskiej i opracowania europejskiej strategii na rzecz uczestnictwa. Należy nadal promować i pokazywać, w tym na szczeblu UE, praktyki deliberatywne i partycypacyjne, takie jak gminne budżety partycypacyjne i współzarządzanie przestrzenią publiczną, które są wykorzystywane do wzmacniania europejskiej demokracji opartej na wartościach. Uważamy, że należy ustanowić stały unijny mechanizm zorganizowanego dialogu z obywatelami za pośrednictwem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych . Mechanizm ten: 1) umożliwi miastom współpracę z obywatelami w kwestiach europejskich, które mają bezpośredni wpływ na ich sytuację, 2) umożliwi europejskim decydentom opracowywanie strategii politycznych dostosowanych do potrzeb miast i popieranych przez obywateli, 3) umożliwi obywatelom udział w procesie politycznym, który w ostatecznym rozrachunku wpływa na ich codzienne życie. Dialog ten mógłby obejmować następujące kwestie polityczne, które mają duże znaczenie dla miast i terytoriów i w których ich wkład jest ważny:

2. Miasta każdej wielkości znajdują się w centrum zielonej transformacji , ponieważ odpowiadają za 70–80% światowych emisji. Władze lokalne i regionalne wdrażają przy tym 70% działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i 90% strategii politycznych w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Należy zatem docenić rolę miast i gmin jako protagonistów zielonej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej, w tym poprzez regularną wymianę pomysłów lub najlepszych praktyk, większe angażowanie w opracowywanie i realizację programów oraz wsparcie finansowe UE, m.in. na rzecz budowania zdolności.

3. Miasta i gminy torują nowe drogi w transformacji cyfrowej , opracowując i wdrażając innowacyjne i zintegrowane rozwiązania dla obywateli i społeczności. Aby przezwyciężyć „podwójną przepaść cyfrową” związaną z nierównym dostępem i analfabetyzmem cyfrowym, konieczne jest przyspieszenie wdrażania infrastruktury szerokopasmowej i budowania zdolności na szczeblu lokalnym. Ponadto wiele platform internetowych wywiera znaczący wpływ na szczeblu lokalnym w dziedzinach takich jak transport miejski i regionalny, mieszkalnictwo, zakwaterowanie turystyczne i świadczenie usług publicznych, co należy uwzględnić w europejskich strategiach dotyczących tych zagadnień.

4. Miasta i gminy zmagają się z wyzwaniami i już przezwyciężyły wiele trudności w zakresie wspierania spójności społecznej , budowania inkluzywnych społeczeństw i promowania różnorodności. Europejskie i krajowe strategie integracji społecznej, dotyczące w szczególności równości płci, przemian demograficznych, niepełnosprawności i integracji migrantów, muszą zatem w pełni angażować miasta i gminy, by mogły one dzielić się doświadczeniami i odpowiednimi narzędziami polityki. Zaś by mogły one odgrywać swą rolę w zakresie integracji społecznej, kluczowe jest zapewnienie im bezpośredniego i terminowego dostępu do unijnego finansowania.

5. Nowa karta lipska , której podstawą jest potencjał transformacyjny miast na rzecz wspólnego dobra, odnowiona agenda miejska UE i agenda terytorialna 2030 , powinna umożliwiać miastom i gminom udział w opracowywaniu odpowiednich polityk europejskich oraz stanowić punkt odniesienia dla praktycznej realizacji polityki UE we wszystkich państwach członkowskich. Musi też umożliwiać instytucjom UE, państwom członkowskim, miastom i gminom łączenie się za pośrednictwem platformy politycznej, aby wspierać nowy Zielony Ład UE i jego wdrażanie za pomocą różnych polityk zakorzenionych na szczeblu miejskim i lokalnym.

Kontakt:

KR: Marie-Pierre Jouglain

tel. kom. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CEMR : Georgina Mombo

tel. kom. + 32 (0) 489 47 16 30

georgina.mombo@ccre-cemr.org

EUROCITIES : Alex Godson
tel. kom.: +32 (0) 495 29 85 94

alex.godson@eurocities.eu  

Udostępnij: