Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Potrzebne są wspólne działania na rzecz ekologizacji społeczności w UE  

Europejski Komitet Regionów nalega na podjęcie działań transformacyjnych, by chronić i przywrócić bioróżnorodność i podejść bardziej rygorystyczne do podmiotów zanieczyszczających

Wsparcie Unii Europejskiej mogłoby znacząco pomóc lokalnym i regionalnym społecznościom w zazielenieniu ich przestrzeni publicznej i uczynieniu jej zdrowszą w nadchodzących dziesięcioleciach, stwierdził Europejski Komitet Regionów w zaleceniach odzwierciedlających głębokie zaniepokojenie ludzkimi i środowiskowymi kosztami niewdrożenia obecnych celów UE. Każdego roku przedwcześnie umiera w UE 400 tyś. osób z powodu samego zanieczyszczenia powietrza.

W dwóch uzupełniających się opiniach Komitet skupił się na zmniejszaniu zanieczyszczenia oraz wspieraniu pszczół i innych owadów zapylających. Wezwał do „działań transformacyjnych na wszystkich szczeblach”, by powstrzymać spadek liczebności owadów zapylających i zwiększyć wsparcie finansowe na zwalczanie zanieczyszczeń.

Zjawisko to – wraz z utratą różnorodności biologicznej – jest głównym powodem strat szacowanych przez UE na 55 mld EUR rocznie z powodu nieosiągnięcia celów środowiskowych. Unia wyznaczyła cele w zakresie różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia na 2030 r. oraz wizję zerowego poziomu zanieczyszczenia na 2050 r. – termin ten oznacza zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do poziomów, które nie są już uznawane za szkodliwe dla zdrowia i ekosystemów naturalnych.

Marieke Schouten (NL/Zieloni), członkini zarządu gminy Nieuwegein oraz sprawozdawczyni KR-u w sprawie Planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby , stwierdziła, że rozbudowa zielonych i wodnych przestrzeni w gminach jest dobra dla naszego zdrowia oraz dla zdrowia świata żywego i ogólnie korzystna dla społeczeństwa . Odbudowa po pandemii powinna skupić się na uwzględnieniu wzajemnego powiązania między zdrowiem ludzi, środowiska i zwierząt. Musimy ograniczyć zanieczyszczenie do poziomów, które w ogóle nie szkodzą zdrowiu, co oznacza podjęcie działań dla poprawy jakości gleby, powietrza i wody. Obecne poziomy zanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów, a koszty finansowe nieosiągnięcia naszych celów środowiskowych są ogromne i wynoszą 55 mld EUR rocznie.

Dodała, że wysiłki na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia przyczyniłyby się również do przywrócenia bioróżnorodności i siedlisk zapylaczy – czyli owadów i zwierząt, które pomagają rozmnażać rośliny, w tym uprawy o krytycznym znaczeniu dla zaopatrzenia ludzi w żywność. Pszczoły są najbardziej znanymi zapylaczami, ale zaliczamy do nich także między innymi motyle i chrząszcze, nietoperze, ptaki i małe ssaki.

Frida Nilsson (SE/Renew Europe), członkini zgromadzenia lokalnego gminy Lidköping, sporządziła opinię „Wkład władz lokalnych i regionalnych w szybsze wdrażanie inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających” , w której uwzględniła wysiłki jej własnej gminy na rzecz wspierania pszczół i owadów w ramach zwykłego planowania przestrzennego i życia miejskiego. Poinformowała, że wszędzie w Lidköping umieszczono „hotele” dla pszczół i posadzono na dachach przystanków kwiaty, by je przyciągać . Przypominają one o potrzebie opieki nad żywym światem. Społeczności lokalne uczestniczą we wspieraniu owadów zapylających. Potrzebujemy jednak skoordynowanych działań oraz biologicznych korytarzy w obrębie społeczności i między nimi. Wspierane przez UE wysiłki na rzecz ochrony środowiska powinny zawsze uwzględniać owady zapylające. Na przykład, gdy sadzimy drzewa – a państwa członkowskie UE zobowiązały się do realizacji dużych programów zasadzania – musimy również sadzić kwiaty, aby pomóc w zapylaniu.

W obu zaleceniach wspomniano o konieczności działań na poziomie społeczności i wyrażono uznanie dla Komisji Europejskiej za zachęcanie do wprowadzania zmian oddolnych, na przykład poprzez zawarcie Porozumienia w sprawie zielonego miasta i przyznawanie nagród Zielonej Stolicy i Zielonego Liścia .

Ponadto w obu opiniach przedstawiono szereg pomysłów na wyeliminowanie niedociągnięć systemowych. W opinii w sprawie eliminacji zanieczyszczeń wskazano na nieskuteczną koordynację między organami publicznymi, brak zdolności administracyjnych, niewystarczające finansowanie, brak wiedzy i danych, niewystarczające mechanizmy zgodności oraz brak integracji polityki.

Należy wzmocnić zasadę „zanieczyszczający płaci”, która od dawna leży u podstaw polityki UE , oznajmiła Marieke Schouten, i wezwała UE do zaostrzenia przepisów dotyczących emisji. Europejski Trybunał Obrachunkowy skrytykował stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” twierdząc, że w jej wyniku koszty usuwania zanieczyszczeń ponoszą często rządy. KR z zadowoleniem przyjął hierarchię działań na rzecz eliminacji zanieczyszczeń opartą na odwróconej piramidzie, lecz wyraził ubolewanie, że w znikomym stopniu wspomniano o „zaradzaniu szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i ich kompensowaniu”.

KR wezwał niedawno do opracowania europejskiej regionalnej tablicy wyników , by śledzić działania miast i regionów w dziedzinie klimatu oraz osiągane przez nie wyniki pod względem ekologiczności.

Kontekst

Różnorodność biologiczna i zerowe zanieczyszczenie to absolutne priorytety Zielonego Ładu i kluczowe cele Zielonego Ładu w terenie – inicjatywy przewodniej KR-u mającej umieścić miasta i regiony w centrum transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej.

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów utworzyły niedawno platformę zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń . Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj .

Do 25 marca 2022 r. można zgłaszać kandydatury do nagród Zielonej Stolicy i Zielonego Liścia 2024. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Kontakt:

Andrew Gardner // Andrew.Gardner@cor.europa.eu

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONCERTED-ACTION-NEEDED-GREEN-COMMUNITIES.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONCERTED-ACTION-NEEDED-GREEN-COMMUNITIES.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONCERTED-ACTION-NEEDED-GREEN-COMMUNITIES.ASPX

Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONCERTED-ACTION-NEEDED-GREEN-COMMUNITIES.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONCERTED-ACTION-NEEDED-GREEN-COMMUNITIES.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022