Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#CohesionAlliance – Sojusz na rzecz Spójności chce nawiązać współpracę z posłami do PE – celem jest silna polityka spójności na lata 2021–27  
Czołowi członkowie Komisji COTER i REGI omówili ze stowarzyszeniami terytorialnymi i sektorowymi zagrożenia oraz szanse związane z negocjacjami między Parlamentem Europejskim a Radą.

Przewidywane cięcia budżetowe i centralizacja mogą sprawić, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) na lata 2021–27 nie będą w stanie zmniejszać różnic i promować zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w całej UE. Partnerzy #CohesionAlliance – ogólnounijnego sojuszu na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r. – dyskutowali o tym, jak przezwyciężyć takie zagrożenia, podczas debaty z nowo mianowanymi posłami do Parlamentu Europejskiego, prowadzonej 10 lipca w Europejskim Komitecie Regionów (KR).

„Wybory europejskie jednoznacznie upoważniły nowy Parlament Europejski do zbliżenia Europy do potrzeb obywateli. Polityka spójności stanowi jedyne w swoim rodzaju i skuteczne narzędzie służące osiągnięciu tego celu, gdyż angażuje wszystkie istotne podmioty w każdym regionie Europy. Musimy wspólnie bronić tej polityki i ją ulepszać oraz zapobiegać wykorzystywaniu jej jako rezerwy środków, która umożliwia wprowadzanie w ostatniej chwili pokątnych uzgodnień co do przyszłego budżetu UE” – stwierdził przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz, witając w roli nowego adherenta #CohesionAlliance nowo mianowanego przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu Europejskiego Younousa Omarjee.

Younous Omarjee w pełni poparł priorytety sojuszu, w tym kluczową rolę spójności terytorialnej, eliminację warunkowości makroekonomicznej, uproszczenie przepisów oraz stosowanie zasady partnerstwa w angażującym wszystkie strony zarządzaniu planami inwestycyjnymi. „Musimy wspólnie przeciwstawiać się wszelkim cięciom w polityce spójności UE w kolejnym długoterminowym budżecie”, powiedział, dodając: „Od czasu wprowadzenia planów oszczędnościowych w czasie kryzysu finansowego władze regionalne i lokalne często otrzymywały nowe obowiązki i zadania, a jednocześnie stoją przed nowymi wyzwaniami, od zmiany klimatu po ubóstwo. Musimy zadbać o odpowiednie wsparcie unijne dla regionów”.

Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nowej Akwitanii i przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) KR-u Isabelle Boudineau (PES/FR) podkreśliła: „Miasta i regiony to aktorzy, a nie widzowie w spektaklu stawiania czoła istotnym wyzwaniom dla Europy, takim jak zmiana klimatu oraz nierówności społeczne i terytorialne. Ludzie w Europie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, czują się zepchnięci na margines. Jeśli chcemy spełnić oczekiwania naszych obywateli, musimy wzmocnić europejską politykę spójności. Dla nas, jako władz lokalnych i regionalnych, kluczowym narzędziem inwestycyjnym i solidarnościowym jest wspieranie sprawiedliwej transformacji dla naszych obywateli. Dzięki sojuszowi udało nam się odnieść istotne zwycięstwa, takie jak objęcie polityką spójności wszystkich europejskich regionów. Kontynuujemy nasze działania, aby miasta i regiony były w pełni włączone w kształtowanie nowego programu politycznego opartego na celach zrównoważonego rozwoju i silnej polityce spójności, która umożliwi ich osiągnięcie”.

Przez ostatnie dwa lata sojusz umocnił się jako pierwsza platforma komunikacyjna łącząca wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w politykę spójności zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Jego celem jest zapewnienie tym podmiotom głosu w procesie decyzyjnym UE, a jednocześnie informowanie i podnoszenie świadomości opinii publicznej na temat zaangażowania Europy w zmniejszanie różnic.

Rezultaty tych działań podkreślił pełnomocnik kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy Federacji i przewodniczący Grupy EPL w KR-ze Michael Schneider (EPL/DE), który był jednym z inicjatorów sojuszu: „Jestem przekonany, że Sojusz na rzecz Spójności nabiera wiatru w żagle i będzie miał znaczący wpływ na ostateczny kształt przyszłej polityki spójności. Można to już dostrzec w stanowisku Parlamentu, które odzwierciedla kluczowe postulaty naszych miast i regionów”.

Podczas tej debaty przedstawiciele władz publicznych, społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszeń przedsiębiorców zwrócili uwagę na wieloraki wpływ polityki spójności – poczynając od polityki na rzecz młodzieży, przez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw i przeciwdziałanie zmianie klimatu, aż po włączenie społeczne.

Rozmowy trójstronne między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą w sprawie wniosków ustawodawczych dotyczących przyszłej polityki spójności mają się ponownie rozpocząć w październiku, a odpowiednie rozporządzenia mają zostać ostatecznie przyjęte do końca 2019 r.

Uwaga dla redaktorów

#CohesionAlliance jest sojuszem rożnych podmiotów, których łączy przekonanie, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Z uwagi na brexit i potrzebę finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, istnieje ryzyko redukcji środków finansowych na politykę spójności w następnym długoterminowym budżecie UE, czyli w wieloletnich ramach finansowych, które wyznaczają pułapy wydatków UE na okres po 2020 roku. Aby podnieść świadomość na temat niezbędnej roli polityki spójności, Europejski Komitet Regionów oraz następujące główne stowarzyszenia regionów i miast zainicjowały w październiku 2017 r. sojusz #CohesionAlliance: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES. Członkowie sojuszu postulują, aby dzięki budżetowi UE na okres po roku 2020 polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Wydane przez sojusz oświadczenie zostało jak dotąd podpisane przez ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 121 regionów, 135 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 35 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłów do Parlamentu Europejskiego. Poczynając od rządów krajowych, regionalnych i lokalnych, po MŚP, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie wyższe i organizacje kulturalne – wszyscy, którzy wierzą w unijną politykę spójności, mogą podpisać oświadczenie i dołączyć w ten sposób do #CohesionAlliance.

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022