Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#CohesionAlliance: Rada Europejska musi zachować najważniejszą politykę inwestycyjną UE  
W piśmie do przewodniczącego Charlesa Michela ogólnounijna koalicja ostrzega przed proponowanymi przez fińską prezydencję UE 12-procentowymi cięciami środków na politykę spójności.

Przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego omówieniu fińskiej propozycji długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 #CohesionAlliance – ogólnounijny sojusz wzywający do silniejszej polityki spójności po 2020 r. – zaapelował o utrzymanie środków budżetowych na bardziej ekologiczną i inteligentną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu. Sojusz ostrzegł również przed wszelką centralizacją, która osłabiłaby rolę samorządów regionalnych i lokalnych w zarządzaniu funduszami.

Polityka spójności jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE, ma kluczowe znaczenie dla sprostania takim wyzwaniom jak obniżenie emisyjności, przystosowanie się do zmiany klimatu, cyfryzacja i integracja cudzoziemców i wspiera aktywny udział podmiotów lokalnych. W dokumencie przygotowanym przez fińską prezydencję w Radzie UE środki na politykę spójności zostałyby obniżone o 44,6 mld EUR w porównaniu z obecnym okresem (z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa), czyli o 12%.

Dlatego też organizacje partnerskie # CohesionAlliance wystosowały pismo do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela – podkreślając: Cięcia stworzyłyby istotne ryzyko polityczne i podważyły zdolność UE do realizacji celu Traktatu w zakresie wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, ze względu na brak masy krytycznej wsparcia w wielu regionach, co oznaczałoby także mniejsze inwestycje w kluczowe europejskie cele . W piśmie podkreśla się zatem, że konieczne jest zapewnienie wystarczających środków na politykę spójności w wysokości co najmniej jednej trzeciej przyszłego budżetu UE i że wszelkie nowe instrumenty takie jak Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przeznaczone na niego środki powinny stanowić dodatek do istniejących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych .

Sojusz na rzecz Spójności jest również poważnie zaniepokojony podejmowaną obecnie w ramach negocjacji między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą próbą zakwestionowania udziału samorządów lokalnych i regionalnych w zarządzaniu funduszami. W piśmie partnerzy koalicji postulują zamiast tego pełny udział władz lokalnych i regionalnych w fazie programowania i wdrażania polityki spójności . Ich zdaniem wszystkie państwa członkowskie muszą być nadal zobowiązane do opracowywania umów partnerstwa określających podział zadań i odpowiedzialności za zarządzanie planami inwestycyjnymi, których finansowanie wspiera polityka spójności.

Wreszcie, Sojusz podkreśla zagrożenia związane z opóźnieniem porozumienia w sprawie nowego długoterminowego budżetu UE i wzywa Radę Europejską, by szybko zakończyła negocjacje w sprawie nowych WRF i towarzyszących im rozporządzeń sektorowych na lata 2021–2027 i tym samym umożliwiła opracowanie umów partnerstwa i programów w stosownym czasie oraz sprawne przejście do przyszłego okresu finansowania i uniknięcie fatalnych skutków zarówno dla instytucji zarządzających, jak i dla beneficjentów .

W 2018 r. Europejski Komitet Regionów (KR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzeniem Regionów Europy (AER), Konferencją Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Radą Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencją Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) i EUROCITIES , zainicjował tworzenie Sojuszu na rzecz Spójności z udziałem wszystkich podmiotów, które chcą silnej polityki spójności w oparciu o wkład podmiotów lokalnych.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij: