Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Polityka spójności musi w większym stopniu wspierać równouprawnienie płci w Europie  

Polityka spójności musi uwzględniać kwestie równouprawnienia płci i udziału kobiet w rynku pracy, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia większej spójności gospodarczej i społecznej w Europie. Takie wezwanie zawarto w opinii opracowanej przez Donatellę Porzi, radną regionu Umbria (Włochy), który to dokument został przyjęty na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 2 grudnia. Przywódcy lokalni i regionalni uważają, że niezwykle ważne jest również uwzględnienie perspektywy płci w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności.

Podczas debaty plenarnej na temat opinii w sprawie aspektu płci w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 członkowie KR-u podkreślili znaczenie równouprawnienia płci dla dążenia do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie. Równość płci powinna zatem być horyzontalnym kryterium przygotowywania programów polityki spójności, celem, do którego należy dążyć w ramach tych programów i znaczącym czynnikiem koniecznym do osiągnięcia celów polityki spójności w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Sprawozdawczyni  Donatella Porzi  (IT/PES), radna regionu Umbria, powiedziała: Polityka spójności ma zmniejszyć regionalne dysproporcje gospodarcze i społeczne, ale co robi, aby zmniejszyć różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn? W kontekście odbudowy UE po pandemii kluczowe znaczenie ma znalezienie konkretnych narzędzi promowania równouprawnienia płci, aby pomóc całemu społeczeństwu. Fundusze spójności mogą mieć konkretny wpływ, jeśli chodzi o poprawę polityki opieki nad dziećmi, wspieranie przedsiębiorczości kobiet lub promowanie udziału kobiet w rynku pracy na obszarach wiejskich, by wymienić tylko kilka przykładów. Sprawiedliwa transformacja musi się rozpocząć od tych działań .

W debacie podczas sesji plenarnej wzięła udział Monika Vana (AT/ZIELONI), posłanka do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawczyni w sprawie wymiaru płci w polityce spójności.

Członkowie KR-u podkreślają, że polityka spójności i sposób tworzenia programów operacyjnych mogą w szczególny sposób przyczynić się do rzeczywistego zwiększenia równości mężczyzn i kobiet, jeśli chodzi o wielkość finansowania oraz jego charakter i ukierunkowanie. W związku z tym apelują, by wkład w równouprawnienie płci nie był uznawany za prerogatywę samego Europejskiego Funduszu Społecznego , lecz za pochodzący ze wszystkich funduszy. Dotyczy to funduszu na rzecz rozwoju regionalnego ( EFRR ) oraz funduszu na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich ( EFRROW ), w przypadku których kwestia równości płci i udziału kobiet w rynku pracy jest często bardziej widoczna.

Przywódcy lokalni i regionalni zalecają, aby organy zarządzające programami europejskimi na lata 2021–2027 opracowały projekty i środki mające na celu promowanie równouprawnienia płci, takie jak wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zachęcanie do reintegracji kobiet, które straciły pracę z powodu pandemii COVID-19. Kryzys ten uderzył szczególnie mocno w sektory zatrudniające dużą liczbę kobiet, takie jak opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi, pogłębiając tym samym różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Wreszcie, członkowie KR-u przywiązują ogromną wagę do tego, by perspektywa płci została włączona do krajowych planów odbudowy w ramach Next Generation EU oraz by w głównych projektach tych planów stosowano zasady i narzędzia oceny uwzględniające problematykę płci.

W pierwszej kolejności Komisja Europejska planuje przedstawić w przyszłym roku nową metodologię oceny wpływu na równouprawnienie płci szeregu programów finansowanych przez UE, którymi zarządza bezpośrednio sama Komisja. Inicjatywa ta nie obejmuje na razie programów polityki spójności, ale na późniejszym etapie mogłaby zostać rozszerzona na wszystkie programy objęte zarządzaniem dzielonym.

Kontekst:

W dniu 24 listopada Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) KR-u przyjęła projekt opinii zatytułowany Równość płci i zmiana klimatu: w kierunku uwzględniania aspektu płci w Europejskim Zielonym Ładzie (sprawozdawczyni: Kata Tüttő, HU, PES). Tekst ten zostanie poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w styczniu 2022 r.

 

W opinii „ Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 (sprawozdawczyni: Concepción Andreu Rodríguez, ES, PES) KR wzywa instytucje europejskie, w tym Komitet Regionów, do przyjęcia kodeksów postępowania sprzyjających równemu udziałowi kobiet i mężczyzn w ich składzie i przywództwie; nadrzędnym celem jest parytet płci w ramach członkostwa w KR-ze .

W 2018 r. KR – jako organ UE – przyjął strategię na rzecz równouprawnienia płci, która podlega regularnej aktualizacji. W marcu 2018 r. Prezydium KR-u przyjęło obowiązującą KR zasadę, wedle której podczas własnych, goszczonych lub organizowanych wespół z innymi podmiotami wydarzeń i konferencji uczestnikami paneli dyskusyjnych nie mogą być wyłącznie mężczyźni.

Wszystkie informacje na temat działań KR-u na rzecz promowania równowagi płci na szczeblu lokalnym i regionalnym można znaleźć tutaj .

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023