Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Polityka spójności: miasta i regiony ostrzegają przed opóźnieniami i tendencjami do centralizacji w wyniku pandemii  

Władze lokalne i regionalne z kilku krajów czują się niedostatecznie reprezentowane w procesach przygotowawczych.

Pełne poszanowanie zasady partnerstwa i jej wdrażanie w ramach nowych instrumentów finansowanych przez Next Generation EU, takich jak Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, należą do głównych postulatów zawartych w opinii przyjętej dziś przez członków Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u). Członkowie zostali również poinformowani o postępach Europejskiego Roku Kolei i wymienili poglądy dotyczące opinii na temat wymiaru płci w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2021-2027.

Umowy o partnerstwie i programy operacyjne stanowią podstawę polityki spójności i określają strategie państw członkowskich dotyczące wykorzystania funduszy polityki spójności do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszenie dysproporcji między regionami. Aby polityka spójności z powodzeniem zaspokajała potrzeby obywateli w terenie, ogromne znaczenie ma pełne zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych, partnerów społeczno-gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich etapach przygotowywania i wdrażania tych kluczowych dokumentów.

Z niedawnego badania zleconego przez KR wynika jednak, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zaangażowanie partnerów. Badanie wykazało, że potencjał partnerstw jest nadal niedostatecznie wykorzystywany w wielu krajach, przy czym niektóre władze lokalne i regionalne nadal nie są bezpośrednio zaangażowane na wszystkich etapach okresów programowania.

Wyniki badania zostały uwzględnione w projekcie opinii przyjętym na posiedzeniu Komisji COTER. Głosowanie odbyło się w przeddzień ostatecznego przyjęcia pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności w Parlamencie Europejskim, w którym uwzględniono niektóre zalecenia KR-u . Sprawozdawca Juraj Droba (SK/EKR), przewodniczący regionu Bratysława, stwierdził: Przygotowanie nowego okresu programowania znajduje się na kluczowym etapie, a w poszczególnych krajach opracowywane są obecnie umowy partnerstwa i programy operacyjne . Jeżeli ich ambicją jest wniesienie znacznego wkładu w rozwiązywanie kluczowych problemów na danym obszarze, niezbędnym warunkiem wstępnym jest skuteczne zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w ich opracowywanie. Celem opinii jest podkreślenie znaczenia zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów w procesie programowania oraz wysłanie wyraźnego sygnału politycznego, że głosy regionów i miast powinny zostać wysłuchane jako głosy pełnoprawnych partnerów w tym procesie.

Członkowie Komisji COTER ubolewają nad tym, że wybuch pandemii opóźnił opracowywanie umów o partnerstwie i programów operacyjnych, i wzywają do natychmiastowego przyspieszenia prac przygotowawczych. Ponadto ostrzegają przed tendencjami do centralizacji programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w wyniku pandemii i równoległej realizacji dwóch okresów programowania – okresu 2014-2020 i nowego okresu 2021-2027.

Opinia zostanie przyjęta na sesji plenarnej KR-u w październiku.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji COTER zostali również poinformowani o postępach w realizacji Europejskiego Roku Kolei 2021 (EYR) przez Matthew Baldwina, zastępcę dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), a także o niedawnych konkluzjach Rady pt. „Umieszczenie kolei w czołówce zrównoważonej i inteligentnej mobilności”. Komisja COTER od samego początku aktywnie angażowała się w EYR, współpracując z Komisją na rzecz wspierania aktywnego zaangażowania szczebla regionalnego i zorganizowania kilku wydarzeń lokalnych we współpracy z członkami KR-u.

Dyrekcja DG MOVE przedstawiła również aktualne informacje na temat pociągu ekspresowego „Łącząc Europę” , który ma wyruszyć w miesięczny objazd 23 państw członkowskich. W piśmie do przewodniczącego KR-u Apostolosa Tzitzikostasa komisarz UE ds. transportu Adina Vălean zaprosiła wszystkich członków KR-u do udziału w projekcie i do odwiedzenia pociągu na jego trasie.

Ponadto członkowie wymienili poglądy na temat projektu opinii „Aspekt płci w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2021–2027 ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania programów operacyjnych” , sprawozdawczyni: Donatella Porzi (IT/PES). Przyjęcie opinii przez Komisję COTER przewidziane jest na jej następnym posiedzeniu w dniu 28 października.

Kontekst

2021 r. to Europejski Rok Kolei . Europejski Rok Kolei wpisuje się w nadrzędny cel UE określony w ramach Zielonego Ładu, jakim jest zachęcanie do „przejścia na transport kolejowy” w całej UE. KR, Komisja COTER i jej członkowie organizują kilka wydarzeń w ramach tej inicjatywy, w tym wydarzenie lokalne w L’Aquili we włoskim regionie Abruzja , które odbędzie się 23 czerwca. Podczas wydarzenia dostępne będą tłumaczenia na język angielski i włoski.

Z okazji Dnia Europy (9 maja) Komisja Europejska ogłosiła trasę i stacje pociągu ekspresowego „Łącząc Europę” . 2 września z Lizbony wystartuje pociąg, który przyjedzie do Paryża 7 października, przejechawszy przez 23 państwa członkowskie i 3 sąsiadujące kraje europejskie podczas swojej podróży. Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas i wszyscy członkowie KR-u zostali zaproszeni do udziału w projekcie, a wielu z nich ma odwiedzić pociąg na jego trasie.

Interaktywną mapę przedstawiającą najlepsze praktyki członków, które przyczyniają się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, w tym różne historie związane z transportem, można znaleźć tutaj .

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel. +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
16.03.2023