Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Członkowie ogólnounijnej koalicji wzywają rządy krajowe do zaangażowania regionów i miast w przygotowanie planów odbudowy po pandemii COVID-19 oraz do unikania „przepaści w dostępie do szczepień” w Europie.  

W przeddzień posiedzenia Rady Europejskiej #Cohesion Alliance – ogólnounijny sojusz 12 000 sygnatariuszy opowiadający się za wzmocnieniem polityki spójności po 2020 r. – wzywa państwa członkowskie do współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi w opracowywaniu, wdrażaniu i zarządzaniu krajowymi planami odbudowy i zwiększania odporności. Sojusz na rzecz Spójności wzywa również parlamenty narodowe do jak najszybszej ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych, co umożliwi Komisji Europejskiej zaciągnięcie pożyczki w wysokości do 750 mld EUR na rynkach kapitałowych w celu zaradzenia negatywnym skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Ponadto Sojusz ostrzega przywódców UE przed ryzykiem konkurencji o szczepionki, ponieważ zwiększyłoby to nierówności między europejskimi regionami, miastami i wsiami.

Władze lokalne i regionalne od samego początku znajdują się na pierwszej linii kryzysu zdrowotnego i będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu sprawiedliwej, zrównoważonej i odpornej odbudowy w całej Europie. Jednak w momencie, gdy państwa członkowskie przygotowują swoje krajowe plany odbudowy, stało się jasne, że w wielu krajach nasze regiony, miasta i gminy, a także nasi partnerzy społeczno-gospodarczy nie są w wystarczający sposób zaangażowani w proces planowania.

Ożywienie gospodarcze w Europie będzie tylko tak samo odporne jak ożywienie gospodarcze we wszystkich regionach, wsiach, miastach i małych miejscowościach. Ich potrzeby są zróżnicowane, a skuteczna odbudowa jest możliwa tylko wtedy, gdy uwzględnimy i zareagujemy na liczne wyzwania i podziały, przed którymi stoją wszystkie terytoria Europy, od obszarów wiejskich i najbardziej odizolowanych po te najbardziej zurbanizowane, od wysp po regiony górskie, od regionów słabo zaludnionych do przygranicznych. Inwestycje muszą odpowiadać potrzebom terytorialnym. Bez rzeczywistego wpływu władz lokalnych i regionalnych na opracowywanie, wdrażanie i zarządzanie krajowymi planami odbudowy i zwiększania odporności istnieje poważne ryzyko, że wiele regionów pozostanie w tyle. Władze lokalne i regionalne odpowiadają za jedną trzecią wydatków publicznych i za połowę inwestycji publicznych w UE. Proces odbudowy po prostu nie nastąpi bez ich udziału.

Solidarność europejska oznacza, że za pomocą działań manifestuje się, że spójność jest podstawową wartością dla UE. W związku z tym wzywamy wszystkie państwa członkowskie do współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społeczno-gospodarczymi i społeczeństwem obywatelskim w opracowywaniu, wdrażaniu i zarządzaniu krajowymi planami naprawy, które mają zostać przedłożone Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Podkreślamy potrzebę pełnego poszanowania zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów oraz podejścia ukierunkowanego na konkretny obszar w tym procesie.

Sojusz na rzecz spójności z zadowoleniem przyjął utworzenie instrumentu odbudowy Next Generation EU o wartości 750 mld EUR, znanego również jako plan odbudowy dla Europy, i jest to historyczny moment dla Unii Europejskiej. Obecnie nadszedł czas, by wdrożyć ten najpotężniejszy plan inwestycyjny, jaki kiedykolwiek został przedstawiony przez UE. Jednak zbyt wiele państw członkowskich musi jeszcze ratyfikować decyzję w sprawie zasobów własnych , która umożliwiłaby Komisji Europejskiej zaciągnięcie pożyczki w wysokości do 750 mld EUR na rynku kapitałowym w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Jego szybka ratyfikacja przez wszystkie kraje UE ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Europie za pomocą nowych pieniędzy. Parlamenty narodowe muszą zatem jak najszybciej ratyfikować tę decyzję.

Wreszcie, solidarność europejska oznacza współpracę na rzecz przeprowadzenia prawdziwie europejskiej kampanii szczepień. Rozdrobniona kampania nie przynosi korzyści dla nikogo i zagraża ożywieniu gospodarczemu poprzez pogłębianie nierówności między regionami Europy. Dlatego też przed Szczytem Europejskim Sojusz na rzecz Spójności ostrzega przywódców UE przed ryzykiem konkurencji o szczepionki w terenie. Apelujemy o ścisłą koordynację między UE a rządami regionalnymi i krajowymi, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania wszystkich naszych obywateli.

Musimy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć „przepaści w dostępie do szczepień”, która zwiększyłaby nierówności między naszymi regionami, miastami i wsiami.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023