Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Polityka spójności ma zasadnicze znaczenie dla regionów i miast w radzeniu sobie ze skutkami trwającego historycznego kryzysu i w zmniejszaniu nierówności w Europie.  

Instytucje UE i rządy krajowe muszą dopilnować, by wszystkie strategie polityczne UE przyczyniały się do niwelowania różnic terytorialnych, gospodarczych i społecznych.

Sojusz na rzecz Spójności #CohesionAlliance podkreśla, że polityka spójności pozostaje najważniejszym narzędziem inwestycyjnym UE, że skutecznie radzi sobie ze skutkami trwających nadzwyczajnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19, oraz że będzie miała kluczowe znaczenie w reagowaniu na skutki wojny w Ukrainie. Dysproporcje regionalne pozostają nadal duże, a politykę spójności należy wzmocnić i uznać za podstawową wartość Unii, tak aby zapewnić uczciwą odbudowę gospodarczą oraz sprawiedliwą transformację cyfrową i ekologiczną w Europie.

Po opublikowaniu 8. sprawozdania w sprawie spójności ogólnounijna koalicja przedstawiła szereg wspólnych uwag na 8. Forum Spójności , które odbędzie się w dniach 17 i 18 marca. Członkowie sojuszu z zadowoleniem przyjęli pozytywne wyniki podkreślone w sprawozdaniu: słabiej rozwinięte regiony Europy Wschodniej nadrabiają zaległości , liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym spadła o 17 mln w latach 2012–2019, a modelowanie ekonomiczne wskazuje, że w 2023 r. PKB na mieszkańca będzie o 2,6 % wyższy w regionach słabiej rozwiniętych dzięki niedawnemu wsparciu z unijnej polityki spójności.

Kilka regionów o średnim dochodzie i słabiej rozwiniętych na południu UE doświadczyło jednak stagnacji lub pogorszenia sytuacji gospodarczej i znalazło się w pułapce ograniczonego rozwoju . Potencjał lokalny i regionalny w zakresie rozwoju gospodarczego jest nadal nierównomierny, a jeżeli nikt ani żaden region nie ma zostać pozostawiony samemu sobie, należy rozwiązać kluczowe problemy.

Przyszłość polityki spójności będzie ściśle powiązana z ewentualną reformą ram zarządzania gospodarczego UE . Niemniej, jak wskazał #CohesionAlliance, we wdrażaniu polityki spójności nie uznaje się roli europejskiego semestru. Sojusz wskazał, że władze lokalne i regionalne będą musiały być formalnie zaangażowane w zarządzanie gospodarcze UE i że konieczne będzie wzmocnienie ich zdolności inwestycyjnych.

Członkowie Sojuszu stwierdzili, że Komisja Europejska zdecydowanie opowiada się za wzmocnieniem zasady wielopoziomowego sprawowania rządów i partnerstwa. Uznanie to stoi jednak w sprzeczności z niedawną tendencją UE do przekazywania zarządzania jej funduszami i polityką z powrotem państwom członkowskim, co jest wyraźnie widoczne we wdrażaniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz w opracowywaniu przyszłych krajowych planów społeczno-klimatycznych. Członkowie Sojuszu stwierdzili, że nie wiadomo, w jaki sposób nowa koncepcja „nie szkodzić polityce spójności” , zaproponowana przez europejską komisarz ds. spójności i reform Elisę Ferreirę, będzie skutecznie stosowana we wszystkich innych obszarach polityki UE, które mają wpływ na rozwój terytorialny, i na szczeblu lokalnym.

Od czasu utworzenia w październiku 2017 r. #CohesionAlliance – ogólnounijny sojusz 12 tys. sygnatariuszy opowiadających się za wzmocnieniem polityki spójności – zdołał zapobiec drastycznym cięciom budżetowym po 2020 r., utrzymać politykę spójności, która przynosi korzyści wszystkim regionom w Unii, oraz zaproponować prostsze i bardziej elastyczne zasady dotyczące funduszy spójności.

GŁOSY #COHESIONALLIANCE:

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) i gubernator regionu Macedonia Środkowa (EL), powiedział: Sprawozdanie to pokazuje, że polityka spójności działa, ale także że wszystkie strategie polityczne UE muszą przyczyniać się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych. Ludzie potrzebują podmiotów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych, współpracujących na rzecz tworzenia miejsc pracy, walki z ubóstwem oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej w każdym regionie, mieście i wsi w całej Europie. Polityka ta jest jedyną polityką UE, która intensywnie inwestuje w tę współpracę. Pandemia – a także tragiczna sytuacja spowodowana wojną z Ukrainą rozpętaną przez okrutny reżim – dowiodły, jak ważna jest polityka spójności, aby UE mogła poradzić sobie zarówno z sytuacjami nadzwyczajnymi, jak i z długoterminowymi przemianami.

Nathalie Sarrabezolles , przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE ( COTER ) KR-u oraz członkini rady departamentu Finistère (FR), zauważyła: Wojna w Ukrainie ponownie pokazuje, że polityka spójności jest pierwszą polityką europejską, która reaguje na kolejny poważny kryzys. Ta kluczowa polityka jest nie tylko narzędziem reagowania, ale jest również potrzebna w perspektywie długoterminowej jako instrument inwestycyjny, aby osiągnąć strategiczną autonomię UE. Budowanie sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej, wzmocnienie lokalnych i regionalnych zdolności administracyjnych i demokracji nie byłoby możliwe bez silnej polityki spójności, która może przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych oraz do wzmocnienia roli UE jako silnego podmiotu w świecie.

Magnus Berntsson , przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy (AER) i wiceprzewodniczący regionu Västra Götaland (SE), stwierdził: Nadszedł czas, by kryzys przekształcić w szansę. Polityka spójności ma zasadnicze znaczenie dla uwolnienia pełnego potencjału naszych regionów w czasie wychodzenia z pandemii. Potrzebujemy inwestycji, aby dotrzeć do wszystkich regionów europejskich i zapewnić sprawiedliwą i zrównoważoną odbudowę gospodarczą.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (AEBR) i poseł do Parlamentu Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii, powiedział: Polityka spójności ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia europejskich regionów przygranicznych z całkowicie peryferyjnych na bardziej centralne w ramach integracji kontynentalnej. Ponadto decydujące znaczenie będzie miało skonsolidowanie i dalszy rozwój tych „baz życia”, aby umożliwić im stawienie czoła obecnym wyzwaniom, również tym po zakończeniu pandemii i wszelkim oczekiwanym konsekwencjom obecnej wojny dla integracji europejskiej. Żywa jest tam pamięć przeszłych konfliktów i są to dobre miejsca do rozpoczęcia odbudowy.

Jean-Claude Marcourt , przewodniczący Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE) i przewodniczący parlamentu Walonii (BE), powiedział: W chwili gdy Unia Europejska jest już dotknięta skutkami wojny, bardziej niż kiedykolwiek istotne jest utrzymanie i rozwijanie solidarności między różnymi regionami Europy, w szczególności poprzez politykę spójności  

Stefano Bonaccini , przewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) i regionu Emilia-Romania (IT), powiedział: Nie wyszliśmy jeszcze z pandemii, a nowa wojna w Europie byłą ostatnią rzeczą, jaką sobie mogliśmy wyobrazić. Kryzys, jakiego doświadczaliśmy w ostatnich latach, pokazuje, że w perspektywie długoterminowej europejska polityka spójności ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej i że należy ją wzmocnić w nadchodzących latach. Jest to polityka łącząca obywateli europejskich z Europą za pośrednictwem gmin i regionów. To nasze najlepsze narzędzie służące realizacji projektu europejskiego i wzmocnieniu demokracji lokalnej.

Cees Loggen , przewodniczący Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR) i regionalny minister prowincji Noord-Holland (Niderlandy), stwierdził: Konkurencja między Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności a polityką spójności nie służy skutecznemu wykorzystaniu zasobów UE. Skutki wojny będą tym bardziej wymagać synergii między funduszami UE. Musimy zastanowić się nad lepszym sposobem koordynacji polityki inwestycyjnej UE w przyszłości. Niezwykle ważne jest również, aby wszystkie strategie polityczne UE przyczyniały się do spójności terytorialnej, jak zasugerowano w ósmym sprawozdaniu na temat spójności.

Dario Nardella , przewodniczący Eurocities i burmistrz Florencji (IT), powiedział: Polityka spójności pozostaje najważniejszym narzędziem inwestowania w ludzi i miejsca, a niniejsze sprawozdanie dowodzi jej skuteczności w osiąganiu równowagi w całej Europie, przy czym regiony wschodnie nadrabiają zaległości. Musimy zwiększyć możliwości wykorzystania tych zasobów przez miasta i regiony metropolitalne. Są to ośrodki innowacji, które przyczyniają się do pobudzenia rozwoju regionalnego. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy mamy nadzieję wyjść z pandemii COVID-19 poprzez pobudzanie inwestycji publicznych w sprawiedliwą, ekologiczną i cyfrową transformację naszych miast.

Kontakt z sekretariatem:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE---COHESION-FORUM.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE---COHESION-FORUM.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE---COHESION-FORUM.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE---COHESION-FORUM.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE---COHESION-FORUM.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023