Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zmniejszyć przepaść innowacyjną w Europie: samo finansowanie programu ‎ „Horyzont Europa” nie wystarczy  

Chociaż Europejski Komitet Regionów (KR) z zadowoleniem przyjmuje oczekiwany wzrost finansowania programu „Horyzont Europa” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji w kolejnym długoterminowym budżecie UE – to potwierdza w nowej opinii, że polityka spójności UE musi spełniać swoją rolę we wspieraniu infrastruktury badawczej we wszystkich regionach UE. Miasta i regiony podkreślają również znaczenie tworzenia europejskich sieci regionalnych ekosystemów i ośrodków innowacji.

W opinii sporządzonej przez Eamona Dooleya (IE/Renew Europe), członka rady hrabstwa Offaly, wskazuje się, że infrastruktura badawcza ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego i konkurencyjności: od dostarczania wyników naukowych po oddziaływanie na ekosystemy edukacyjne, a także w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem.

Udział finansowania badań przez sektor instytucji rządowych i samorządowych w UE utrzymuje się jednak na tym samym poziomie i wynosi niewiele ponad 2 %. Występuje ponadto nierównowaga na szczeblu regionalnym: tylko 31 z 281 regionów NUTS 2 poinformowało o inwestycjach w badania i rozwój przekraczających unijny cel 3% w 2015 r. Istnieją wyraźne klastry intensywnie korzystające z badań, zlokalizowane głównie w Europie Północnej i Zachodniej, podczas gdy inne regiony pozostają w tyle, jak pokazuje opublikowany przez Komisję Europejską ranking innowacyjności regionów na 2019 r .

„Istnieje ryzyko rosnących nierówności między miastami i regionami, które korzystają ze zwiększonego finansowania badań naukowych i innowacji w ramach programu «Horyzont Europa», a pozostałymi miastami i regionami, które poniosą konsekwencje prawdopodobnego zmniejszenia budżetów na politykę spójności. Dotyczy to w szczególności nowych państw członkowskich, które były głównymi odbiorcami funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, podczas gdy większość finansowania w ramach programu «Horyzont Europa» koncentruje się w regionach osiągających najlepsze wyniki” – podkreślił sprawozdawca Eamon Dooley.

W swojej opinii wskazał, że konieczne są specjalne modele finansowania na wszystkich etapach cyklu życia badań naukowych i innowacji, aby wyeliminować luki w finansowaniu w przypadku niewystarczających środków ze źródeł europejskich, krajowych lub innych. Mogłoby to obejmować bardziej kreatywne wykorzystanie pieniędzy z funduszy strukturalnych, programu „Horyzont Europa” i pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jak również programów Erasmus, „Cyfrowa Europa”, COSME, instrumentu „Łącząc Europę”, LIFE i innych instrumentów, ewentualnie w ramach modelu współfinansowania z krajowymi funduszami badawczymi.

Mimo że w 2000 r. stworzono podstawy europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) , w opinii wyraża się zaniepokojenie w związku z różnymi niedociągnięciami w ramach EPB w odniesieniu do infrastruktury badawczej, które zmniejszają wynikające z niej potencjalne korzyści i wydajność.

„W celu rozwiązania wielkich wyzwań, takich jak zmiana klimatu” – stwierdził Eamon Dooley – „infrastruktura badawcza musi być w stanie integrować się z infrastrukturą sąsiednich regionów, a tym samym prowadzić do większej wymiany wiedzy i przyczyniać się do badań interdyscyplinarnych. Polityka w zakresie badań naukowych i innowacji musi być powiązana z opracowywaniem i wdrażaniem strategii inteligentnej specjalizacji, które uosabiają innowacyjne podejścia do pobudzania wzrostu gospodarczego, do tworzenia miejsc pracy w oparciu o określone potrzeby regionalne i do angażowania regionów w działania dotyczące badań naukowych i innowacji oraz do łączenia ich ze sobą przy tych działaniach”.

Opinia Eamona Dooleya „Infrastruktura badawcza – przyszłość europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) z perspektywy regionalnej i transgranicznej” ma zostać przyjęta w dniu 9 października na sesji plenarnej KR-u, na której przewidziano również debatę z obecnym komisarzem UE ds. budżetu Güntherem Oettingerem .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023