Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przystosowanie się do zmiany klimatu: miasta i regiony wzywają UE do zmniejszenia biurokracji i uproszczenia dostępu do funduszy  

Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął swoje propozycje w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu w opinii „Budując Europę odporną na zmianę klimatu - nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu” . KR apeluje o politykę opartą na popycie, zachęty rynkowe i takie kryteria zamówień publicznych jak ślad węglowy i pozytywny ślad ekologiczny oraz o zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami w celu pobudzenia innowacji na szeroką skalę, zrównoważonych produktów, usług i rozwiązań opartych na zasobach przyrody. Pomimo szacunków wskazujących spadek emisji gazów cieplarnianych netto (GHG) w 2020 r. o 35% w stosunku do poziomu z 1990 r. istnieje ryzyko, że ożywienie gospodarcze związane z COVID-19 spowoduje ponowny wzrost emisji. Około 40% miast UE liczących ponad 150 000 mieszkańców przyjęło plany przystosowania się do zmiany klimatu.

Podczas prezentacji na sesji plenarnej KR-u Markku Markkula (FI/EPL), przewodniczący Rady Miasta Espoo i przewodniczący regionu Helsinki, powiedział: Musimy zacząć od ograniczenia biurokracji i uproszczenia dostępu do funduszy UE . Potrzebujemy również ambitniejszych celów. UE musi nakłaniać do stosowania nowatorskich środków, innowacji społecznych i solidnych zachęt rynkowych do wprowadzania nowych technologii ograniczania emisji CO 2 . Gminy i regiony muszą opracować własne plany działania na rzecz „Zielonego Ładu w terenie” w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami prywatnymi. W tym celu kluczowe znaczenie mają nowe rozwiązania w zakresie pozytywnego śladu ekologicznego związane z produktami, systemami i usługami.

W opinii byłego przewodniczącego KR-u Markku Markkuli podkreśla się potrzebę położenia kresu bezpośrednim i pośrednim dotacjom na paliwa kopalne, takim jak istniejące zwolnienia podatkowe dla paliwa lotniczego, oraz zapewnienia skutecznego systemu ustalania cen CO 2 , w tym mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO 2 w celu wyeliminowania ucieczki emisji i ochrony przedsiębiorstw przed praktykami antykonkurencyjnymi. W opinii KR-u wzywa się władze lokalne i regionalne do wykorzystania zamówień publicznych do przyspieszenia popytu na innowacyjne i zrównoważone produkty i usługi, do wdrożenia służących przystosowaniu się do zmiany klimatu rozwiązań opartych na zasobach przyrody na zielonych obszarach miejskich oraz do ochrony i przywrócenia zdolności lasów do wychwytywania dwutlenku węgla.

Maria Spyraki (EL/EPL), posłanka do Parlamentu Europejskiego, wzięła udział w debacie i stwierdziła: Żadna polityka przystosowania się do zmiany klimatu nie będzie skuteczna, jeżeli nie uwzględni potrzeb, poglądów i wiedzy fachowej regionów i miast. Potrzebujemy spójności i koordynacji między politykami UE oraz właściwego połączenia mechanizmów rynkowych, podatków, środków finansowania, przepisów prawnych i dobrowolnych zobowiązań sektora publicznego w celu przyciągnięcia inwestycji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Przeciwdziałanie zmianie klimatu oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Metan jest gazem cieplarnianym, który ogrzewa planetę 86 razy bardziej niż dwutlenek węgla (CO 2 ). W związku z tym kluczowe znaczenie ma wynegocjowanie głównego porozumienia w sprawie emisji metanu podczas następnej konferencji COP26 w Glasgow w celu ustanowienia w 2021 r. globalnych ram regulacyjnych dotyczących metanu.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, KR apeluje o ograniczenie biurokracji i o uproszczenie dostępu do funduszy UE. KR z zadowoleniem przyjmuje nowe zobowiązanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do zwiększenia do 2025 r. udziału środków finansowych przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu, opracowanie planu działania banku klimatycznego i wprowadzenie przez EBI systemu oceny zagrożeń związanych ze zmianą klimatu.

Komitet wzywa przemysł europejski do zainicjowania rozwoju działalności związanej z pozytywnym śladem ekologicznym i inwestowania w nią, np. w takich dziedzinach jak poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie zużycia materiałów, wprowadzenie przyjaznych dla klimatu surowców, zmniejszenie ilości odpadów oraz wydłużenie żywotności i maksymalizacja użytkowania produktów. Pozytywny ślad ekologiczny to pozytywny wpływ, jaki produkt lub usługa mają na środowisko w całym cyklu życia.

KR popiera narzędzie wspierania polityki zaproponowane w Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu , które ma zapewnić pomoc techniczną w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych strategii przystosowawczych, oraz wyraża gotowość do opracowania go wspólnie z Komisją Europejską.

Członkinie i członkowie uważają, że Komisja Europejska powinna zdecydowanie zalecić państwom członkowskim, by zaangażowały władze szczebla niższego niż krajowy w przygotowanie krajowych strategii przystosowania się do zmiany klimatu, uwzględniły podziały regionalne i wsparły opracowywanie regionalnych i lokalnych planów przystosowania się do zmiany klimatu.

Członkinie i członkowie proponują rozszerzenie zakresu Europejskiego Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia w ramach europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu, aby uwzględnić również skutki urbanizacji i starzenia się w kontekście jego misji polegającej na gromadzeniu, monitorowaniu i analizowaniu danych, narzędzi i wiedzy fachowej w celu zapobiegania skutkom zmiany klimatu dla zdrowia ludzkiego.

Komitet wzywa do szybkiego wdrożenia planowanych misji programu „Horyzont Europa”, w tym dwóch misji ukierunkowanych na klimat: „Europa odporna na zmianę klimatu” i „100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r.”. KR podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz realizacji wspólnego planu działania podpisanego w listopadzie 2020 r. wraz z komisarz i jest gotów współpracować ze Wspólnym Centrum Badawczym przy organizowaniu działań badawczych i edukacyjnych pod hasłem „Spotkania świata nauki z regionami”. Podkreśla duże znaczenie umów partnerstwa między UE a miastami i regionami demonstracyjnymi w ramach misji dotyczących inteligentnych miast i przystosowania się do zmiany klimatu.

Jeśli chodzi o cyfryzację, dane i przestrzeń kosmiczną, KR podkreśla znaczenie wykorzystywania zapobiegawczych, systematycznych i kompleksowych systemów informacyjnych, takich jak i , w celu przewidywania zagrożeń związanych z klimatem, a także zachęca władze lokalne i regionalne do korzystania z usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) .

Wraz z opinią Markku Markkuli w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu KR przedstawił swoje stanowisko polityczne w sprawie globalnych działań w dziedzinie klimatu przed COP26 w opinii opracowanej przez Vincenta Chauveta (FR/Renew Europe), burmistrza Autun.

Więcej informacji:

Zmiana klimatu ma szeroki wpływ na ekosystemy, sektory gospodarki, zdrowie ludzkie i dobrostan w Europie.  Według Komisji Europejskiej w latach 1980–2016 łączne zgłoszone straty gospodarcze spowodowane przez pogodę i inne ekstremalne zjawiska klimatyczne w Europie wyniosły ponad 436 mld EUR.

Chociaż szacuje się, że emisje gazów cieplarnianych netto w 2020 r. spadły o 30–35% poniżej poziomów z 1990 r., oczekuje się również, że ożywienie gospodarcze po kryzysie związanym z COVID-19 przywróci emisje do poprzednich poziomów, o ile nie zostaną podjęte dodatkowe działania. W 2019 r. emisje w UE, z uwzględnieniem pochłaniania, zmniejszyły się w porównaniu z 1990 r. o ok. 25%, natomiast wzrost gospodarczy w tym samym okresie wyniósł 62%. Dowodzi to, że możemy przeciwdziałać zmianie klimatu, a jednocześnie zapewnić trwały wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy (KE) .

Instrument Next Generation EU i wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 mają łączną wartość ponad 1,8 bln euro i zapewniają znaczne zasoby mające pomóc w przeprowadzeniu dwojakiej transformacji ekologicznej i cyfrowej (Komisja Europejska). Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli, COM(2020) 562 final .

Około 40% miast UE liczących ponad 150 000 mieszkańców przyjęło plany przystosowania się do zmiany klimatu (KE) .

W listopadzie 2020 r. sprawozdawca KR-u w sprawie przystosowania do zmiany klimatu Markku Markkula wezwał Komisję Europejską do opracowania ambitniejszej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zgodnie z zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności, uznającej kluczową rolę miast i regionów w tej dziedzinie i zapewniającej im narzędzia niezbędne do opracowania rozwiązań terytorialnych.

W dniu 24 lutego 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu . Określa ona, w jaki sposób Unia Europejska może dostosować się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu i stać się odporna na zmianę klimatu do 2050 r. Strategia ma cztery główne cele: przystosowanie do zmiany klimatu powinno być inteligentniejsze, szybsze i bardziej systemowe, a ponadto należy zintensyfikować międzynarodowe działania na rzecz odporności na zmianę klimatu.

KR jest zdecydowany przyczynić się do przyspieszenia przejścia na neutralność klimatyczną dzięki swojej inicjatywie „Zielony Ład w terenie”.

Markku Markkula i Vincent Chauvet są członkami grupy roboczej KR-u „Zielony Ład w terenie”.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023