Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Herman Van Rompuy: Bardziej demokratyczna Unia Europejska wymaga większych uprawnień ustawodawczych dla władz lokalnych i regionalnych oraz stałego dialogu z obywatelami  

Przyszłość demokracji europejskiej wymaga stałego dialogu między obywatelami a ich wybranymi przedstawicielami oraz dogłębnego zrozumienia potrzeby większej odpowiedzialności za projekt europejski na wszystkich poziomach sprawowania rządów. To jeden z głównych wniosków z prac grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej w KR-ze pod przewodnictwem byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, o których mówiono dziś na posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR-u (CIVEX).

Wstępne ustalenia grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej KR-u wpisały się w szerszą dyskusję na temat zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Panowała powszechna zgoda co do tego, że wymiar lokalny i regionalny powinien być bardziej widoczny w dyskusjach na forum Konferencji oraz że ściślejsza koordynacja i interakcja między europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym poziomem sprawowania rządów ma zasadnicze znaczenie, jeżeli UE ma poprawić swą wiarygodność demokratyczną i przekonać obywateli, że nie jest tylko klubem dyskusyjnym. Konieczne jest również większe zaangażowanie w proces decyzyjny UE poziomu lokalnego i regionalnego, gdyż to właśnie na tym poziomie sprawowania rządów najbardziej odczuwalny jest wpływ europejskich przepisów.

Herman Van Rompuy powiedział członkom Komisji CIVEX: Wiele wyzwań naszych czasów wymaga zwiększenia roli szczebla europejskiego i interakcji między wszystkimi poziomami sprawowania rządów, aby zapewnić obywatelkom i obywatelom wymierne wyniki. W ramach obecnych struktur można wiele zrobić, aby wzmocnić UE i demokrację, a UE może stać się przykładem lepszej współpracy z parlamentami i organami krajowymi i regionalnymi. Demokracja polega na nieustannym dialogu między obywatelami a wybranymi demokratycznie politykami, między samymi obywatelami oraz między władzami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi.

Nawiązując do podejścia KR-u do Konferencji w sprawie przyszłości Europy, zgodnie z którym nie można zmarnować tej okazji do trwałego wzmocnienia wielopoziomowego dialogu i zarządzania, Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący Komisji CIVEX, stwierdził: Komisja CIVEX rozpoczęła debatę nad Konferencją w sprawie przyszłości Europy wkrótce po przedstawieniu propozycji w tej sprawie pod koniec 2019 r. i od tego czasu Konferencja pojawiała się w porządku obrad każdego posiedzenia. Dzisiejsze dyskusje są punktem kulminacyjnym prac Komisji CIVEX w ciągu ostatnich dwóch lat. Przeanalizowaliśmy ogólne implikacje podejmowanych w ramach Konferencji rozważań dotyczących demokracji lokalnej i regionalnej oraz przygotowaliśmy wkład Europejskiego Komitetu Regionów. Aby UE była bardziej demokratyczna, władze lokalne i regionalne muszą być bardziej zaangażowane w proces legislacyjny UE. Konferencja może być doskonałą okazją do osiągnięcia tego celu.

Oprócz delegacji KR-u na Konferencję, biorą w niej również udział przedstawiciele stowarzyszeń europejskich. Jednak pomimo tego stosunkowo istotnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby ich przesłanie zostało wysłuchane. Jordanka Fandakowa , burmistrzyni Sofii, przewodnicząca wykonawcza Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), powiedziała: Europa potrzebuje wszystkich poziomów sprawowania rządów, aby zapewnić zrównoważoną transformację. Oznacza to model zarządzania oparty na partnerstwie, ponieważ wszyscy – obywatele, władze lokalne, regionalne, krajowe i europejskie – są elementami jednego wspólnego procesu. Wywarcie przez poziom lokalny trwałego wpływu na Konferencję zależy w dużej mierze od nas i od naszej zdolności do zachęcania obywateli do podejmowania działań i kierowania ich na konkretne propozycje kształtujące przyszłą politykę europejską i przyszłe modele zarządzania.

Hermano Sanches Ruivo , zastępca mera Paryża i członek Eurocities, podkreślił oferowane przez Konferencję możliwości ustanowienia nowych modeli dialogu i dyskusji z obywatelami: Konferencja w sprawie przyszłości Europy to jedyna w swoim rodzaju okazja, którą musimy wykorzystać: umożliwia ona uwzględnienie pomysłów obywateli i pogłębia dyskusję na temat tego, w jaki sposób władze lokalne powinny być zaangażowane w przyszłość Europy. Z tego punktu widzenia Konferencja może być również pierwszym krokiem w kierunku upowszechnienia udziału obywateli w Unii Europejskiej.

Nagranie posiedzenia Komisji CIVEX

Kontekst

Grupa wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji, która wspiera opracowanie wkładu KR-u w Konferencję w sprawie przyszłości Europy, przedstawi swoje sprawozdanie w grudniu. Niektóre z zaleceń zostaną zaprezentowane i przedyskutowane 3 grudnia na konferencji pod hasłem „Europa, która wspiera, chroni i osiąga rezultaty: wzmacnianie europejskiej wielopoziomowej demokracji". KR omówi swój ostateczny wkład w Konferencję w sprawie przyszłości Europy na 9. Europejskim Szczycie Regionów i Miast w dniach 3–4 marca 2022 r. w Marsylii.

Na posiedzeniu przedstawiono po raz pierwszy badanie pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy: władze lokalne i regionalne w centrum odnowy demokratycznej w Europie” , przygotowane na zlecenie KR-u przez London School of Economics. W badaniu tym zaproponowano szereg potencjalnych wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy, czyli możliwych scenariuszy poprawy i wzmocnienia roli miast i regionów – oraz samego KR-u jako instytucjonalnego przedstawiciela miast i regionów – w procesie decyzyjnym UE.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

tel. kom. +32 473 52 41 15

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023