Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Herman Van Rompuy: Bardziej demokratyczna Unia Europejska wymaga większych uprawnień ustawodawczych dla władz lokalnych i regionalnych oraz stałego dialogu z obywatelami  

Przyszłość demokracji europejskiej wymaga stałego dialogu między obywatelami a ich wybranymi przedstawicielami oraz dogłębnego zrozumienia potrzeby większej odpowiedzialności za projekt europejski na wszystkich poziomach sprawowania rządów. To jeden z głównych wniosków z prac grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej w KR-ze pod przewodnictwem byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, o których mówiono dziś na posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR-u (CIVEX).

Wstępne ustalenia grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej KR-u wpisały się w szerszą dyskusję na temat zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Panowała powszechna zgoda co do tego, że wymiar lokalny i regionalny powinien być bardziej widoczny w dyskusjach na forum Konferencji oraz że ściślejsza koordynacja i interakcja między europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym poziomem sprawowania rządów ma zasadnicze znaczenie, jeżeli UE ma poprawić swą wiarygodność demokratyczną i przekonać obywateli, że nie jest tylko klubem dyskusyjnym. Konieczne jest również większe zaangażowanie w proces decyzyjny UE poziomu lokalnego i regionalnego, gdyż to właśnie na tym poziomie sprawowania rządów najbardziej odczuwalny jest wpływ europejskich przepisów.

Herman Van Rompuy powiedział członkom Komisji CIVEX: Wiele wyzwań naszych czasów wymaga zwiększenia roli szczebla europejskiego i interakcji między wszystkimi poziomami sprawowania rządów, aby zapewnić obywatelkom i obywatelom wymierne wyniki. W ramach obecnych struktur można wiele zrobić, aby wzmocnić UE i demokrację, a UE może stać się przykładem lepszej współpracy z parlamentami i organami krajowymi i regionalnymi. Demokracja polega na nieustannym dialogu między obywatelami a wybranymi demokratycznie politykami, między samymi obywatelami oraz między władzami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi.

Nawiązując do podejścia KR-u do Konferencji w sprawie przyszłości Europy, zgodnie z którym nie można zmarnować tej okazji do trwałego wzmocnienia wielopoziomowego dialogu i zarządzania, Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący Komisji CIVEX, stwierdził: Komisja CIVEX rozpoczęła debatę nad Konferencją w sprawie przyszłości Europy wkrótce po przedstawieniu propozycji w tej sprawie pod koniec 2019 r. i od tego czasu Konferencja pojawiała się w porządku obrad każdego posiedzenia. Dzisiejsze dyskusje są punktem kulminacyjnym prac Komisji CIVEX w ciągu ostatnich dwóch lat. Przeanalizowaliśmy ogólne implikacje podejmowanych w ramach Konferencji rozważań dotyczących demokracji lokalnej i regionalnej oraz przygotowaliśmy wkład Europejskiego Komitetu Regionów. Aby UE była bardziej demokratyczna, władze lokalne i regionalne muszą być bardziej zaangażowane w proces legislacyjny UE. Konferencja może być doskonałą okazją do osiągnięcia tego celu.

Oprócz delegacji KR-u na Konferencję, biorą w niej również udział przedstawiciele stowarzyszeń europejskich. Jednak pomimo tego stosunkowo istotnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby ich przesłanie zostało wysłuchane. Jordanka Fandakowa , burmistrzyni Sofii, przewodnicząca wykonawcza Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), powiedziała: Europa potrzebuje wszystkich poziomów sprawowania rządów, aby zapewnić zrównoważoną transformację. Oznacza to model zarządzania oparty na partnerstwie, ponieważ wszyscy – obywatele, władze lokalne, regionalne, krajowe i europejskie – są elementami jednego wspólnego procesu. Wywarcie przez poziom lokalny trwałego wpływu na Konferencję zależy w dużej mierze od nas i od naszej zdolności do zachęcania obywateli do podejmowania działań i kierowania ich na konkretne propozycje kształtujące przyszłą politykę europejską i przyszłe modele zarządzania.

Hermano Sanches Ruivo , zastępca mera Paryża i członek Eurocities, podkreślił oferowane przez Konferencję możliwości ustanowienia nowych modeli dialogu i dyskusji z obywatelami: Konferencja w sprawie przyszłości Europy to jedyna w swoim rodzaju okazja, którą musimy wykorzystać: umożliwia ona uwzględnienie pomysłów obywateli i pogłębia dyskusję na temat tego, w jaki sposób władze lokalne powinny być zaangażowane w przyszłość Europy. Z tego punktu widzenia Konferencja może być również pierwszym krokiem w kierunku upowszechnienia udziału obywateli w Unii Europejskiej.

Nagranie posiedzenia Komisji CIVEX

Kontekst

Grupa wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji, która wspiera opracowanie wkładu KR-u w Konferencję w sprawie przyszłości Europy, przedstawi swoje sprawozdanie w grudniu. Niektóre z zaleceń zostaną zaprezentowane i przedyskutowane 3 grudnia na konferencji pod hasłem „Europa, która wspiera, chroni i osiąga rezultaty: wzmacnianie europejskiej wielopoziomowej demokracji". KR omówi swój ostateczny wkład w Konferencję w sprawie przyszłości Europy na 9. Europejskim Szczycie Regionów i Miast w dniach 3–4 marca 2022 r. w Marsylii.

Na posiedzeniu przedstawiono po raz pierwszy badanie pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy: władze lokalne i regionalne w centrum odnowy demokratycznej w Europie” , przygotowane na zlecenie KR-u przez London School of Economics. W badaniu tym zaproponowano szereg potencjalnych wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy, czyli możliwych scenariuszy poprawy i wzmocnienia roli miast i regionów – oraz samego KR-u jako instytucjonalnego przedstawiciela miast i regionów – w procesie decyzyjnym UE.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

tel. kom. +32 473 52 41 15

Udostępnij: