Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: przywódcy lokalni i regionalni w centrum konsultacji z obywatelami  

KR wzywa w sprawozdaniu okresowym do utworzenia stałego zgromadzenia obywateli UE.

Zdaniem Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) stały proces konsultacji z obywatelami za pośrednictwem ich przedstawicieli lokalnych i regionalnych znacznie poprawiłby funkcjonowanie demokracji europejskiej. W ten weekend w Strasburgu odbywa się kolejna runda debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W związku z tym KR opublikował sprawozdanie okresowe oparte na propozycjach obywateli przedstawionych podczas dialogów lokalnych dotyczących dziewięciu głównych tematów Konferencji. Wyniki blisko 130 dialogów z obywatelami w całej UE wyraźnie pokazują, że przywódcy lokalni i regionalni są postrzegani jako główni aktorzy w tym procesie konsultacji. Pomysły zebrane podczas tych dialogów zostały przekazane platformie cyfrowej Konferencji i będą wyrazem opinii obywatelek i obywateli, podobnie jak europejskie panele obywatelskie organizowane w ramach Konferencji.

Sprawozdanie KR-u odzwierciedla wyniki ponad 130 wydarzeń, które odbyły się w 2021 r. i w których uczestniczyło ponad 10 tys. obywateli, lokalnych polityków i innych zainteresowanych stron. KR współpracował z Fundacją Bertelsmanna , władzami lokalnymi i regionalnymi, stowarzyszeniami reprezentującymi interesy lokalne i regionalne oraz instytucjami UE, aby móc zasięgnąć opinii obywateli i polityków lokalnych w sprawie dziewięciu tematów Konferencji i wypracować własne stanowisko w sprawie przyszłości demokracji europejskiej.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i szef delegacji władz lokalnych i regionalnych na sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, powiedział: Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest okazją do wysłuchania obywateli i ich potrzeb oraz omówienia z nimi rozwiązań, które przyniosą konkretne, wymierne rezultaty. Od samego początku Europejski Komitet Regionów zobowiązał się do przybliżenia Konferencji wszystkim regionom, miastom i wsiom Europy. Uważamy, że Unia Europejska musi kontynuować dialog z obywatelkami i obywatelami, ponieważ wzmocni to naszą europejską demokrację. Sprawozdanie okresowe pokazuje, że regiony i miasta UE opracowały liczne i innowacyjne podejścia, a poszanowanie kluczowych zasad, takich jak inkluzywność, debata i uznanie wpływu zgromadzeń obywatelskich, ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i trwałego zaangażowania obywateli. Stałe zgromadzenie obywatelskie na poziomie UE powinno łączyć różne szczeble parlamentów i rządów, ponieważ mają one istotne znaczenie dla sprostania konkretnym wyzwaniom terytorialnym, przed którymi stoją obywatele m.in. na takich obszarach, jak regiony przygraniczne, oddalone, wiejskie lub regiony w trudnej sytuacji demograficznej. Nasza 30-osobowa silna delegacja przywódców lokalnych i regionalnych na sesji plenarnej Konferencji będzie opowiadać się w dyskusjach z innymi delegatami za utworzeniem zgromadzenia obywatelskiego UE.

Wśród wstępnych wniosków sprawozdania okresowego znajdują się następujące elementy:

Stałe Zgromadzenie Obywatelskie UE łączące lokalny, regionalny, krajowy i europejski poziom sprawowania rządów mogłoby stanowić kontynuację Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Aby zapewnić podejście ukierunkowane na konkretny obszar, w Zgromadzeniu mogliby być reprezentowani obywatele o szczególnych potrzebach z regionów przygranicznych, regionów oddalonych, regionów zmagających się z wyzwaniami demograficznymi, obszarów wiejskich lub turystycznych.

– Stałe Zgromadzenie Obywatelskie UE będące kontynuacją Konferencji powinno wykraczać poza etap wysłuchiwania opinii i koncentrować się na tym, by w polityce i prawodawstwie UE uwzględniano znaczący wkład obywateli.

– Regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w uczestnictwie obywatelskim: udział obywateli stał się nową metodą kształtowania polityki, która uzupełnia demokrację przedstawicielską w wielu regionach i miastach UE. W sprawozdaniu potwierdzono zainteresowanie samorządów lokalnych dalszym angażowaniem obywateli w debaty , zarówno na szczeblu lokalnym, jak i europejskim.

– Kluczowe znaczenie mają komunikacja i przejrzystość: uczestnictwu obywatelskiemu na skalę europejską powinno towarzyszyć wielojęzyczne podejście komunikacyjne , które zapewnia informacje, przejrzystość i możliwość zaangażowania innych zainteresowanych stron ze wszystkich krajów UE.

Ostateczna wersja sprawozdania zostanie udostępniona przy okazji 9. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Marsylii (Francja) w dniach 3 i 4 marca 2022 r.

Kontekst:

Przeczytaj sprawozdanie okresowe KR-u „Obywatele, politycy lokalni a przyszłość Europy” .

Celem delegacji władz lokalnych i regionalnych na sesje plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest dotarcie do pozostałych 420 delegatów, by wzmocnić rolę władz lokalnych i regionalnych w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej i promować wymiar terytorialny polityki UE. Oprócz udziału we wszystkich formach sesji plenarnej Konferencji oraz organizacji dialogów obywatelskich i składania z nich sprawozdań prace delegacji KR - u mają na celu:

– wniesienie pisemnego wkładu przy wsparciu grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej , niezależnego organu doradczego złożonego z siedmiorga mędrczyń i mędrców, którym kieruje były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i którego misją jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych;

– tworzenie podczas Konferencji sojuszy z delegatkami i delegatami o podobnych poglądach w celu wspólnego propagowania zaleceń istotnych dla regionów, miast i wsi w całej UE;

– mobilizowanie swoich sieci, takich jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych w całej UE , sieć byłych członków KR-u i nowo utworzona sieć lokalnych radnych UE , aby zachęcić polityków lokalnych i regionalnych do organizowania debat obywatelskich, których wyniki zostaną przedstawione na sesji plenarnej Konferencji.

Przeczytaj wkład KR-u w Konferencję w sprawie przyszłości Europy na wielojęzycznej platformie Konferencji .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :