Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: przywódcy lokalni i regionalni w centrum konsultacji z obywatelami  

KR wzywa w sprawozdaniu okresowym do utworzenia stałego zgromadzenia obywateli UE.

Zdaniem Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) stały proces konsultacji z obywatelami za pośrednictwem ich przedstawicieli lokalnych i regionalnych znacznie poprawiłby funkcjonowanie demokracji europejskiej. W ten weekend w Strasburgu odbywa się kolejna runda debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W związku z tym KR opublikował sprawozdanie okresowe oparte na propozycjach obywateli przedstawionych podczas dialogów lokalnych dotyczących dziewięciu głównych tematów Konferencji. Wyniki blisko 130 dialogów z obywatelami w całej UE wyraźnie pokazują, że przywódcy lokalni i regionalni są postrzegani jako główni aktorzy w tym procesie konsultacji. Pomysły zebrane podczas tych dialogów zostały przekazane platformie cyfrowej Konferencji i będą wyrazem opinii obywatelek i obywateli, podobnie jak europejskie panele obywatelskie organizowane w ramach Konferencji.

Sprawozdanie KR-u odzwierciedla wyniki ponad 130 wydarzeń, które odbyły się w 2021 r. i w których uczestniczyło ponad 10 tys. obywateli, lokalnych polityków i innych zainteresowanych stron. KR współpracował z Fundacją Bertelsmanna , władzami lokalnymi i regionalnymi, stowarzyszeniami reprezentującymi interesy lokalne i regionalne oraz instytucjami UE, aby móc zasięgnąć opinii obywateli i polityków lokalnych w sprawie dziewięciu tematów Konferencji i wypracować własne stanowisko w sprawie przyszłości demokracji europejskiej.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i szef delegacji władz lokalnych i regionalnych na sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, powiedział: Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest okazją do wysłuchania obywateli i ich potrzeb oraz omówienia z nimi rozwiązań, które przyniosą konkretne, wymierne rezultaty. Od samego początku Europejski Komitet Regionów zobowiązał się do przybliżenia Konferencji wszystkim regionom, miastom i wsiom Europy. Uważamy, że Unia Europejska musi kontynuować dialog z obywatelkami i obywatelami, ponieważ wzmocni to naszą europejską demokrację. Sprawozdanie okresowe pokazuje, że regiony i miasta UE opracowały liczne i innowacyjne podejścia, a poszanowanie kluczowych zasad, takich jak inkluzywność, debata i uznanie wpływu zgromadzeń obywatelskich, ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i trwałego zaangażowania obywateli. Stałe zgromadzenie obywatelskie na poziomie UE powinno łączyć różne szczeble parlamentów i rządów, ponieważ mają one istotne znaczenie dla sprostania konkretnym wyzwaniom terytorialnym, przed którymi stoją obywatele m.in. na takich obszarach, jak regiony przygraniczne, oddalone, wiejskie lub regiony w trudnej sytuacji demograficznej. Nasza 30-osobowa silna delegacja przywódców lokalnych i regionalnych na sesji plenarnej Konferencji będzie opowiadać się w dyskusjach z innymi delegatami za utworzeniem zgromadzenia obywatelskiego UE.

Wśród wstępnych wniosków sprawozdania okresowego znajdują się następujące elementy:

Stałe Zgromadzenie Obywatelskie UE łączące lokalny, regionalny, krajowy i europejski poziom sprawowania rządów mogłoby stanowić kontynuację Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Aby zapewnić podejście ukierunkowane na konkretny obszar, w Zgromadzeniu mogliby być reprezentowani obywatele o szczególnych potrzebach z regionów przygranicznych, regionów oddalonych, regionów zmagających się z wyzwaniami demograficznymi, obszarów wiejskich lub turystycznych.

– Stałe Zgromadzenie Obywatelskie UE będące kontynuacją Konferencji powinno wykraczać poza etap wysłuchiwania opinii i koncentrować się na tym, by w polityce i prawodawstwie UE uwzględniano znaczący wkład obywateli.

– Regiony i miasta odgrywają kluczową rolę w uczestnictwie obywatelskim: udział obywateli stał się nową metodą kształtowania polityki, która uzupełnia demokrację przedstawicielską w wielu regionach i miastach UE. W sprawozdaniu potwierdzono zainteresowanie samorządów lokalnych dalszym angażowaniem obywateli w debaty , zarówno na szczeblu lokalnym, jak i europejskim.

– Kluczowe znaczenie mają komunikacja i przejrzystość: uczestnictwu obywatelskiemu na skalę europejską powinno towarzyszyć wielojęzyczne podejście komunikacyjne , które zapewnia informacje, przejrzystość i możliwość zaangażowania innych zainteresowanych stron ze wszystkich krajów UE.

Ostateczna wersja sprawozdania zostanie udostępniona przy okazji 9. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Marsylii (Francja) w dniach 3 i 4 marca 2022 r.

Kontekst:

Przeczytaj sprawozdanie okresowe KR-u „Obywatele, politycy lokalni a przyszłość Europy” .

Celem delegacji władz lokalnych i regionalnych na sesje plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest dotarcie do pozostałych 420 delegatów, by wzmocnić rolę władz lokalnych i regionalnych w demokratycznym funkcjonowaniu Unii Europejskiej i promować wymiar terytorialny polityki UE. Oprócz udziału we wszystkich formach sesji plenarnej Konferencji oraz organizacji dialogów obywatelskich i składania z nich sprawozdań prace delegacji KR - u mają na celu:

– wniesienie pisemnego wkładu przy wsparciu grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej , niezależnego organu doradczego złożonego z siedmiorga mędrczyń i mędrców, którym kieruje były przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i którego misją jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych;

– tworzenie podczas Konferencji sojuszy z delegatkami i delegatami o podobnych poglądach w celu wspólnego propagowania zaleceń istotnych dla regionów, miast i wsi w całej UE;

– mobilizowanie swoich sieci, takich jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych w całej UE , sieć byłych członków KR-u i nowo utworzona sieć lokalnych radnych UE , aby zachęcić polityków lokalnych i regionalnych do organizowania debat obywatelskich, których wyniki zostaną przedstawione na sesji plenarnej Konferencji.

Przeczytaj wkład KR-u w Konferencję w sprawie przyszłości Europy na wielojęzycznej platformie Konferencji .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-LOCAL-POLITICIANS-AND-THE-FUTURE-OF-EUROPE-INTERIM-REPORT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-LOCAL-POLITICIANS-AND-THE-FUTURE-OF-EUROPE-INTERIM-REPORT.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-LOCAL-POLITICIANS-AND-THE-FUTURE-OF-EUROPE-INTERIM-REPORT.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-LOCAL-POLITICIANS-AND-THE-FUTURE-OF-EUROPE-INTERIM-REPORT.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIZENS-LOCAL-POLITICIANS-AND-THE-FUTURE-OF-EUROPE-INTERIM-REPORT.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023