Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony z zadowoleniem witają postępy w sprawie przepisów polityki spójności ‎ na lata 2021–2027 i apelują o przyjęcie budżetu UE  

Europejski Komitet Regionów (KR) wyraża zadowolenie z osiągnięcia wstępnego porozumienia w sprawie przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, co pozwoli zainwestować ponad 240 mld euro w zmniejszanie dysproporcji i pobudzanie zrównoważonego wzrostu we wszystkich regionach Unii. Uwzględnione zostały najważniejsze i od dawna wysuwane postulaty władz lokalnych i regionalnych, takie jak wzmocnienie wymiaru terytorialnego, położenie nacisku na zrównoważony rozwój i uwzględnienie szczególnej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

W dniu 8 grudnia zespoły negocjacyjne Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. Te dwa najpotężniejsze narzędzia inwestycyjne w budżecie UE zapewnią 242,9 mld euro na finansowanie regionów w UE w ciągu najbliższych siedmiu lat. Środki te będą dostępne od 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem zawarcia ostatecznego porozumienia w sprawie ogólnych wieloletnich ram finansowych UE (WRF), które jest nadal przedmiotem negocjacji. Jeżeli państwa członkowskie nie osiągną ostatecznego porozumienia do końca roku, programy inwestycyjne wspierane przez EFRR, Fundusz Spójności i inne narzędzia polityki spójności zostaną wstrzymane, co opóźni uruchomienie masowych inwestycji skierowanych do obywateli i przedsiębiorstw.

Zawarcie porozumienia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju i Funduszu Spójności jest przełomowym wydarzeniem dla miast i regionów. Pandemia COVID-19 dotknęła zwłaszcza najsłabsze grupy społeczne. Projekty dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, zwalczania nierówności lub zrównoważonej infrastruktury przyczyniającej się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. otrzymają wsparcie UE od dnia 1 stycznia 2021 r. Równość, sprawiedliwość społeczna i zrównoważony rozwój powinny być przewodnimi zasadami transformacji UE, a fundusze te zapewnią naszym regionom niezbędne narzędzia do osiągnięcia tych celów – stwierdziła Isabelle Boudineau (FR/PES), przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów i wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania.

KR z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie kompromisów w sprawie kluczowych postulatów miast i regionów, które przyczynią się do uznania spójności za podstawową wartość. Mowa tu o wzmocnieniu wymiaru terytorialnego, zwiększeniu inwestycji w zrównoważony rozwój obszarów miejskich, zmierzeniu się ze skutkami niżu demograficznego na słabo zaludnionych obszarach oraz uwzględnieniu szczególnych wyzwań stojących przed regionami najbardziej oddalonymi. W ramach nowego EFRR i Funduszu Spójności zwiększy się środki przeznaczone na inteligentny wzrost, zadba o zainwestowanie co najmniej 30% funduszy w zieloną gospodarkę ze względu na znaczenie wypełnienia zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, a także podejmie się działania propagujące bardziej socjalną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu.

KR jest bardzo zadowolony z osiągnięcia doskonałego porozumienia, w którym prawodawcy uwzględnili prawie wszystkie nasze zalecenia. Największy europejski fundusz publiczny umożliwia wszystkim regionom inwestowanie w nowe umiejętności, miejsca pracy i przejście na gospodarkę bezemisyjną, co czyni go najbardziej ekologicznym funduszem Europy, a jednocześnie prawdziwym wyrazem solidarności z wszystkimi regionami – oznajmił Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), sprawozdawca KR-u w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności oraz członek zarządu prowincji Flevoland.

Rozporządzenie nadal wymaga pewnych prac technicznych, które zostaną sfinalizowane w styczniu, przed formalnym przyjęciem go przez Radę i Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym.

Kontekst:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez ograniczenie nierówności między jej regionami. Finansuje on głównie inwestycje w czterech obszarach priorytetowych: innowacje i badania naukowe, agenda cyfrowa, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarka niskoemisyjna. Fundusz Spójności zarezerwowany jest dla krajów, których produkt krajowy brutto na mieszkańca sytuuje się poniżej 90% średniej UE. Rozporządzenie w sprawie EFRR i Funduszu Spójności (tj. funduszy, które wcześniej były objęte dwoma odrębnymi rozporządzeniami) określa szczegółowe cele i zakres wsparcia dla obu funduszy.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023