Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony pracują nad kolejnym programem działań w zakresie środowiska  
Europejski Komitet Regionów jednomyślnie przyjął zestaw zaleceń dotyczących poprawy integracji i wdrażania prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska w Europie.

Mimo że w ostatnich dekadach sytuacja poprawiła się, wciąż istnieje wiele wyzwań związanych z ochroną środowiska w Europie. Kapitał naturalny jest niszczony wskutek działalności sektorów rolnictwa, rybołówstwa, transportu, przemysłu, turystyki i niekontrolowanego rozwoju miast. Przywódcy lokalni skarżą się, że brak zintegrowania poszczególnych polityk, a także brak wymiany informacji i koordynacji oraz finansowania utrudniają im skuteczne wdrażanie przepisów dotyczących ochrony środowiska w UE. Zanim jeszcze przyszła Komisja przedstawi 8. program działań w zakresie środowiska, europejskie miasta i regiony opracowały szereg zaleceń dla lepszego wdrażania polityki ochrony środowiska i prawodawstwa w tej dziedzinie w Europie na kolejne dziesięć lat.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów jednomyślnie przyjęli opinię w sprawie 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska (EAP) , przyszłych ram Unii Europejskiej określających priorytety i cele polityki ochrony środowiska. KR przygotował tę opinię wraz z kompleksową analizą opublikowaną w 2018 r.

Choć polityka w dziedzinie środowiska naturalnego jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej, wciąż nie rozwiązano wszystkich problemów. Członkowie skarżą się na brak zintegrowania poszczególnych działań tej polityki, niedostateczne fundusze i zdolności administracyjne oraz na słabą wymianę informacji. Miasta i regiony UE apelują o ściślejszą koordynację na wszystkich poziomach sprawowania rządów, zwiększenie zasobów wiedzy i wymianę danych oraz zapewnienie lepszej zgodności z przepisami.

Sprawozdawca opinii Cor Lamers (NL/EPL) , burmistrz Schiedam i przewodniczący Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w KR-ze, powiedział: „Kolejny EAP musi być bardziej strategiczny, zintegrowany i elastyczny. Powinien wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom technologicznym i koncentrować się na innowacji”. Program ten musi też nieść odpowiedź na najbardziej palące pytania związane z transformacją energetyczną i przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zrównoważoną żywność i czystą mobilność. Musimy połączyć koncepcję zdrowia ludzkiego ze zdrową planetą, gospodarką i społeczeństwem, gdzie z zasobów korzysta się w sposób odpowiedzialny i oszczędny. Nasz model gospodarczy musi chronić różnorodność biologiczną. U jego podstaw powinna leżeć gospodarka o obiegu zamkniętym, która zapewnia wystarczający wzrost gospodarczy, rozwój i zatrudnienie. To z kolei przełoży się na rozwój zdrowego społeczeństwa, w którym zrównoważone inwestycje napędzają zrównoważone modele biznesowe”.

„Różnorodność biologiczna, gospodarowanie odpadami, jakość powietrza i hałas to dziedziny, które okazały się najbardziej problematyczne podczas oceny wdrażania prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska w Europie”– zauważyła Adina-Ioanna Vălean (RO/EPL) , przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w Parlamencie Europejskim. „Nie ma wątpliwości, że potrzeba maksymalnego zaangażowania miast i regionów UE, aby nasza polityka środowiskowa – a w szczególności EAP – zdała egzamin” – podkreśliła posłanka Vălean na sesji plenarnej KR-u.

Miasta i regiony są w dużej mierze odpowiedzialne za wdrażanie dyrektyw dotyczących ochrony środowiska w Europie i z tej pozycji sformułowały konkretne zalecenia dla przyszłych ram unijnej polityki ochrony środowiska. Członkowie domagają się, by priorytetowo potraktować skuteczne wdrażanie obowiązujących norm. Jednocześnie odrzucają przenoszenie grzywien i sankcji na poziom lokalny i regionalny.

KR jest za tym, by zachęcać samorządy lokalne i regionalne do ambitnego przekraczania wyznaczonych celów w zakresie wdrażania polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska. Wzywa też do większej synergii między źródłami finansowania a publicznymi i prywatnymi programami finansowania.

Członkowie proponują, by 8. EAP był strategią UE na rzecz promowania zdrowego życia dla wszystkich. KR proponuje prostą i przejrzystą strukturę 8. EAP składającą się z pięciu głównych rozdziałów: transformacja, innowacja, wdrażanie, szersze wyzwania globalne i komunikacja.

Członkowie sugerują dalsze wsparcie platformy technicznej na rzecz współpracy w dziedzinie ochrony środowiska , będącej wzorcowym systemem współpracy międzyinstytucjonalnej. Platforma ta, utworzona w 2012 r., stanowi stałą strukturę dialogu między Komisją Europejską a KR-em w celu lepszego wdrażania prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska oraz współpracy między organami administracji lokalnej i regionalnej a UE.

KR proponuje ponadto, by w ramach tej platformy technicznej uruchomić sieć ambasadorów, którzy promowaliby wdrażanie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. Również RegHub , nowa sieć regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia polityki UE , ma przyczynić się do skuteczniejszego wdrażania przepisów środowiskowych poprzez poszukiwanie luk, a także rozwiązań dostosowanych do potrzeb poszczególnych obszarów UE.

Członkowie z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji Europejskiej, by skoncentrować kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF) na zrównoważonym rozwoju i włączyć politykę ochrony środowiska do wszystkich pozycji budżetowych. Niemniej apeluje, by na przekrojowe uwzględnianie polityki na rzecz klimatu zarezerwowano ponad 30% budżetu.

Programy działań w zakresie środowiska (EAP) już od lat 70. ubiegłego wieku wytyczają kierunek polityki UE w tej dziedzinie. Obecnie Unia realizuje 7. EAP, który obejmuje okres do 31 grudnia 2020 r. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej kończy obecnie ocenę, którą ma przedstawić podczas kolejnego Zielonego Tygodnia w dniach 13–17 maja 2019 r. 16 maja KR zorganizuje debatę na temat przyszłego unijnego EAP.

Przedstawienie 8. EAP będzie już zadaniem kolejnej Komisji Europejskiej, której kadencja rozpocznie się po wyborach europejskich w maju. Wdrażanie prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska jest jednym z priorytetów prac Komisji ENVE na 2019 r.

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

Zrównoważony rozwój i kolejna edycja programów UE będą jednymi z głównych punktów 8. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , który odbędzie się w Bukareszcie, w Rumunii, w dniach 14–15 marca – zaledwie dwa tygodnie przed planowanym na 29 marca wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Ponad 500 przywódców europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych ze wszystkich państw członkowskich UE przybędzie do stolicy Rumunii, aby wspólnie określić wkład samorządów lokalnych i regionalnych w kształtowanie przyszłości Europy. Szczyt w Bukareszcie, pod hasłem „(Re)New EUrope”, będzie największym w tym roku zjazdem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionów oraz innych wybieralnych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej UE.

Wydarzenie zgromadzi również 100 młodych polityków lokalnych i regionalnych, którzy aktywnie włączą się w debatę na temat przyszłości Europy. Przy tej okazji Komitet oficjalnie uruchomi swą inicjatywę dotyczącą nowej sieci centrów regionalnych (#RegHub) z udziałem przedstawicieli z 20 uczestniczących w niej regionów.

Jeśli pragną Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rumuńskiej prezydencji UE służącej akredytacji mediów (ostateczny termin: 1 marca). Zwracamy uwagę, że tylko zarejestrowani dziennikarze będą mogli uzyskać akredytację.

Kontekst

KR przygotował tę opinię wraz z kompleksową analizą opublikowaną w 2018 r.

Listopad 2018 r. – Analiza KR-u „W kierunku ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska: wymiar lokalny i regionalny”.

Marzec 2018 r. – Parlament Europejski — Sprawozdanie z wdrożenia 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska.

Priorytety Komisji ENVE KR-u na 2019 r.

Polityka ochrony środowiska w Europie

Czym jest zapewnienie zgodności z przepisami ochrony środowiska?

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022