Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony przedstawiają wizję zreformowanej Unii Europejskiej  
Europejski Komitet Regionów podkreśla swoją wizję bardziej zjednoczonej i demokratycznej UE lepiej reagującej na potrzeby obywateli

Wkrótce przed oczekiwanym przyjęciem przez przywódców unijnych programu strategicznego UE na kolejne pięć lat – Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił własną wizję przyszłości Europy. W opublikowanym dokumencie zatytułowanym „Współpraca na rzecz zbliżenia UE do jej obywateli” Komitet wzywa państwa członkowskie do radykalnej zmiany sposobu, w jaki UE funkcjonuje. Jeśli Unia ma wzmocnić demokrację i odzyskać zaufanie obywateli, to wszystkie decyzje i strategie UE muszą być umocowane na szczeblu lokalnym – argumentuje Komitet.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący KR-u, stwierdził: Wybory europejskie pokazały, że ogromna większość obywateli nadal wiąże swą przyszłość ze zjednoczoną Unią Europejską. W związku z tym nadszedł czas, by UE zmieniła kierunek działania i wywiązała się ze swoich zobowiązań. Jednak w obliczu wzrostu fali populizmu i eurosceptycyzmu nie możemy trzymać się utartych schematów. UE musi zwiększyć swoją widoczność i skuteczność oraz lepiej reagować na potrzeby obywateli dzięki zmianie sposobu funkcjonowania. Oznacza to wzmocnienie pozycji miliona polityków lokalnych i regionalnych wybieranych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i zapewnienie ich zaangażowania. Miasta i regiony są zasadniczą częścią demokratycznych fundamentów UE, na których musimy odbudować Europę.

Markku Markkula , pierwszy wiceprzewodniczący KR-u, oznajmił : Miasta i regiony wykazały, że są w stanie współtworzyć zrównoważoną Europę, która może sprostać wyzwaniom społecznym i potrzebie innowacji dzięki umocowaniu unijnych polityk i rozwiązań na szczeblu lokalnym i regionalnym. Osiągnięcie wyznaczonych przez Radę Europejską i Parlament Europejski celów nie będzie możliwe bez istotnego wkładu władz lokalnych i regionalnych, bezpośrednio współpracujących ze społecznościami i stosujących najlepsze praktyki.

Trzy zasady przybliżenia UE do obywateli:

Zmiana sposobu podejmowania decyzji w UE – aktywna pomocniczość określona przez grupę zadaniową do spraw pomocniczości i proporcjonalności : UE potrzebuje nowego sposobu pracy. Władze lokalne i regionalne muszą uczestniczyć we wszystkich etapach unijnego cyklu legislacyjnego.

Zaangażowanie wszystkich szczebli sprawowania rządów : wielopoziomowe sprawowanie rządów – aby UE mogła osiągnąć swoje cele, potrzebna jest koordynacja działań na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspieranie dobrych rządów wymaga dalszej decentralizacji i lepszego podziału kompetencji.

Stały dialog z obywatelami : KR wzywa do ustanowienia stałego mechanizmu dialogu i konsultacji z obywatelami , który nie ograniczałby się do okresów poprzedzających wybory europejskie. Ten nowy mechanizm uzupełniałby unijną strukturę decyzyjną, pozwalając obywatelom wpływać na program UE i kształtowanie polityki.

Umocowanie strategii UE na szczeblu lokalnym:

Uczynienie z celów zrównoważonego rozwoju nadrzędnej strategii rozwoju UE na wszystkich szczeblach sprawowania rządów.

Budowanie spójności w obrębie Unii : obejmuje to prężną politykę spójności po 2020 r. i zapewnienie na to odpowiednich funduszy, wzmocniony wymiar społeczny UE, lepsze powiązania między obszarami miejskimi i wiejskimi, by rozwiązać problem różnic terytorialnych, a także odpowiednie środki w celu sprostania zmianom demograficznym.

Zabieganie o zrównoważone środowisko : KR popiera ambitny plan działania na rzecz neutralnej dla klimatu Europy zapewniający odpowiednie angażowanie wszystkich szczebli sprawowania rządów za pośrednictwem wielopoziomowych dialogów na temat klimatu i energii. Wzywa również do stworzenia sprawiedliwej, zrównoważonej i opartej na solidarności wspólnej polityki rolnej i utrzymania kluczowej roli regionów UE.

Pobudzanie badań, innowacji i transformacji cyfrowej : obejmuje to politykę ukierunkowaną na badania i rozwój i silnie powiązaną z regionami, a także ukierunkowaną na konkretny obszar politykę przemysłową i handlową UE.

Przestrzeganie w praktyce unijnych wartości na poziomie lokalnym i regionalnym : z uwagi na zadania miast i regionów w zakresie przyjmowania i integracji migrantów KR domaga się zapewnienia przez UE odpowiednich funduszy i wsparcia dla uruchomionej w tym roku przez Komitet inicjatywy „Miasta i regiony na rzecz integracji” . KR pragnie również zwiększyć potencjał publicznych władz lokalnych i regionalnych poza granicami UE.

Budżet UE na miarę jej ambicji

Aby zapewnić miastom i regionom pole manewru niezbędne do wzmocnienia unijnego potencjału wzrostu, KR domaga się, by kolejny długoterminowy budżet UE wynosił co najmniej 1,3% dochodu narodowego brutto UE-27. Postuluje także o jak najszybsze jego przyjęcie, aby umożliwić wczesne planowanie i przygotowanie programów finansowania. Ostrzega, że należy unikać wszelkich prób ponownej centralizacji budżetu UE, zwłaszcza w sposób podważający zarządzanie dzielone programami unijnymi.

Uwagi dla redaktorów:

W marcu 2019 r. w konkluzjach z 8. Szczytu Regionów i Miast , który odbył się w Bukareszcie, KR przedstawił 10-punktową deklarację w sprawie przyszłości UE opartej na budowaniu Unii od podstaw.

KR przedstawi szczegółowe propozycje dotyczące nowej kadencji ustawodawczej Unii Europejskiej w rezolucji , którą jego grupy polityczne mają przyjąć na sesji plenarnej w dniach 26–27 czerwca.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

tel. +32 (0)2 282 24 99

Udostępnij: